Zalecany sposób przeprowadzania interwencji przy zgłoszeniu znęcania się nad zwierzęciem


podstawa prawna:
ustawa z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt
Art. 3. W celu realizacji przepisów ustawy Inspekcja Weterynaryjna oraz inne właściwe organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego współdziałają z samorządem lekarsko-weterynaryjnym oraz z innymi instytucjami i organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

art. 40. Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, mogą współdziałać z właściwymi instytucjami państwowymi i samorządowymi w ujawnianiu oraz ściganiu przestępstw i wykroczeń określonych w ustawie.

ustawa z dnia 06.04.1990 r. o Policji
art. 1 ust. 2 Do podstawowych zadań Policji należą:
pkt 3) inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
pkt 4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców;

zawsze zabierać ze sobą:
- woda w butelkach, karma dla zwierząt
- środki na odpchlenie i odrobaczenie
- metr do zmierzenie długości uwięzi
- aparat fotograficzny
- legitymacja członkowska
- tekst ustawy o ochronie zwierząt
- notatnik, długopis
- druki
 

oświadczenie o zrzeczeniu się zwierzęcia

pdf

ogólne zalecenia

pdf

 
- starać się, w miarę możliwości, nie przeprowadzać interwencji w pojedynkę, dobrać sobie drugiego członka organizacji i/albo lekarza weterynarii, a najlepiej zawsze odpowiednio wcześniej umówić się na asystę z policją (kwestia bezpieczeństwa oraz świadków) - policja nie ma prawa odmówić nam pomocy, inaczej rzecz ma się ze strażą gminną
 

26.05.2011

zapytanie do MSWiA

pdf

12.08.2011

odpowiedź MSWiA

pdf

25.02.2012

kolejne zapytanie po nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt

pdf

13.04.2012

odpowiedź MSW

pdf

 
w świetle stanowiska Ministerstwa straż gminna nie ma prawa wyłapywać bezdomnych zwierząt, sprawować opieki nad nimi, oraz nie ma obowiązku uczestniczenia w interwencjach organizacji społecznych dot. znęcania się nad zwierzętami)
 
- w miarę możliwości zabrać ze sobą aparat fotograficzny (zdjęcia zrobione na miejscu mogą stanowić cenny materiał dowodowy w ewentualnym postępowaniu adm. lub karnym) – właściciel zwierzęcia nie może nam zabronić dokumentowania stanu zwierzęcia oraz miejsca, w którym ono bytuje

na miejscu:
- ustalić, która policja udzieliła asysty (potrzebne do ewentualnego doniesienia), wręczyć policjantowi wizytówkę organizacji
- ustalić dane i adres właściciela zwierzęcia
- ustalić fakt aktualnego szczepienia na wściekliznę (w przypadku psów)
- ustalić fakt zakolczykowania i zgłoszenia we właściwej agencji (w przypadku bydła i trzody chlewnej)
- zmierzyć długość uwięzi u psa
- wykonać dokumentację fotograficzną
- pouczyć właściciela o istnieniu ustawy o ochronie zwierząt i jej treści: art. 1 - zwierzę nie jest rzeczą, art. 5 - każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania, art. 6 - nieuzasadnione i niehumanitarne zabijanie zwierząt oraz znęcanie się nad nimi jest zabronione, art. 35 – każdy kto łamie art. 6 ustawy popełnia przestępstwo, zagrożone grzywną, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 3 lat
- zakwalifikować sposób ewentualnego znęcania się nad zwierzęciem:
  • w przypadku stwierdzenia małych uchybień: pouczyć o ogólnych zaleceniach dotyczących opieki nad zwierzęciem i wręczyć odpowiedni druk oraz poinformować, iż we wskazanym terminie przedstawiciel organizacji dokona ponownych oględzin stanu zwierzęcia i warunków, w jakich jest ono przetrzymywane
  • w przypadku stwierdzenia poważnych uchybień: pouczyć o ogólnych zaleceniach dotyczących opieki nad zwierzęciem i wręczyć odpowiedni druk oraz poinformować, iż we wskazanym terminie przedstawiciel organizacji dokona ponownych oględzin stanu zwierzęcia i warunków, w jakich jest ono przetrzymywane i w razie niezastosowania się do powyższych zaleceń, wystąpi do właściwego wójta/burmistrza/prezydenta miasta o czasowe odebranie zwierzęcia w trybie administracyjnym (podstawa prawna: art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt), co wiąże się z wszczęciem postępowania administracyjnego oraz karnego
  • w przypadku stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia zwierzęcia przez dalsze pozostawanie w dotychczasowym miejscu: niezwłocznie fizycznie odebrać właścicielowi zwierzę (policjant, strażnik gminny lub upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt) – podstawa prawna art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt
- w razie potrzeby napoić i nakarmić zwierzę (lub dopilnować, aby uczynił to właściciel w naszej obecności)
- w razie potrzeby odrobaczyć i  odpchlić psa
- w razie potrzeby wykonać inne niezbędne czynności weterynaryjne (weterynarz)
- w razie potrzeby rozpytać sąsiadów
- zanotować wszystkie istotne informacje
 
w przypadku odebrania zwierzęcia w trybie art. 7 ust. 3 ustawy:

- niezwłocznie zawieźć zwierzę do lekarza weterynarii, w celu udzielenia mu pomocy medycznej, oceny jego stanu fizycznego oraz (koniecznie) uzyskania opinii weterynaryjnej na temat stanu zdrowia zwierzęcia
 

wzór dla lek. wet. 1

pdf

wzór dla lek. wet. 2

pdf

wzór dla lek. wet. 3

pdf

wzór dla lek. wet. 4

pdf

- zebrać maksymalnie dużo materiału dowodowego (zeznania świadków, zdjęcia, opinia wet., itd.)

- zawiadomić niezwłocznie wójta/burmistrza/prezydenta w celu podjęcia decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia 
 

zawiadomienie organu gminy 1

pdf

zawiadomienie organu gminy 2

pdf

 
- złożyć zawiadomienie do organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się nad zwierzęciem
 

zawiadomienie organów ścigania 1

pdf

zawiadomienie organów ścigania 2

pdf

 
 
doniesienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa:
- oficjalnie śledztwo/dochodzenie prowadzi zawsze prokuratura, a policja jest tylko narzędziem w jej rękach, tak że bez różnicy, komu złożymy doniesienie
- doniesienie składamy oczywiście zawsze w formie pisemnej - możliwie merytorycznie i wyczerpująco, ze wskazaniem dowodów i świadków; należy unikać określeń nacechowanych emocjonalnie, epitetów, itp., sprawa ma być opisana bezrefleksyjnie i profesjonalnie
- to, że sąsiedzi nie chcą zeznawać, wcale nie przeszkadza we wskazaniu ich w doniesieniu jako świadków
- wysłać poleconym, albo złożyć osobiście z potwierdzeniem przyjęcia na biurze podawczym na swojej kopii
- procedura administracyjna w trybie art. 7 ust. 1 lub 3 ustawy o ochronie zwierząt musi być prowadzona obok (a nie zamiast) postępowania karnego; postępowanie administracyjne implikuje postępowanie karne, ale już nie na odwrót, tzn. że możliwe jest założenie sprawy karnej bez administracyjnego odbierania zwierzęcia
 

Powyższy schemat postępowania jest tylko przykładowy i powinien podlegać modyfikacjom w zależności od doświadczenia wykonującego interwencję oraz okoliczności zastanych na miejscu (np. zachowania właściciela zwierzęcia, chęci współpracy służb mundurowych, itp.).
Do zagadnienia należy podejść profesjonalnie i bez nerwów. Starać się przeprowadzać interwencję szybko i spokojnie, pamiętając że najważniejsze jest dobro zwierzęcia. Nie należy poddawać się ewentualnej presji i groźbom ze strony właściciela zwierzęcia – jako przedstawiciele organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, mamy prawo i niejako obowiązek upominać się o ich prawa, a czyniąc to nie występujemy jako osoby prywatne. Pamiętając o tym, należy działać zdecydowanie i pewnie, bo tylko w ten sposób jest szansa na osiągnięcie poprawy losu zwierzęcia.

Ostatnio dodane

25 czerwiec 2017
25 czerwiec 2017
03 czerwiec 2017

Apel o adopcje

28 sierpień 2016
15 czerwiec 2016
15 sierpień 2015

Już w nowym domu

06 wrzesień 2016
13 grudzień 2016
06 grudzień 2016

Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji

statystyka