Dostęp do informacji publicznej

 

ustawa z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (udip)

Art. 1. 1. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.

Art. 2. 1. Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej „prawem do informacji publicznej”.

2. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Art. 13. 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.

2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

wniosek pdf

forma odmowy udzielenia informacji

Art. 16. 1 udip. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.

postępowanie administracyjne

A. od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz od decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej składamy odwołanie do organu wyższego stopnia ( wg art. 17 kpa organami wyższego stopnia w rozumieniu kodeksu są: 1) w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - samorządowe kolegia odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej, 2) w stosunku do wojewodów - właściwi w sprawie ministrowie)

B. na decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej, na decyzję o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej oraz na bezczynność organu składamy skargę do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego

Art. 21 udip. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

ppsa

Art. 52. § 1. Skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka.

§ 2. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie.

postępowanie karne

Art. 23 udip. Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

doniesienie pdf do prokuratury na bezczynność organu

spółdzielnie mieszkaniowe

W tezie uchwały z dnia 11.04.2005 r., sygn. akt I OPS 1/05, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż przepis art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej nie ma zastosowania do spółdzielni mieszkaniowych. Tak więc, do żądania udzielenia informacji na temat działalności spółdzielni nie mają zastosowania przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 


Zaskarżenia

 

UCHWAŁY RAD GMINNYCH

art. 11a ustawy o ochronie zwierząt nakazuje gminie podjęcie corocznie uchwały z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

- wezwanie pdf do usunięcia naruszenia prawa skierowane w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym wnosi się do organu, który wydał skarżoną uchwałę (rady gminy)
- skargę pdf wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie 60 dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa
- skargę wnosi się do właściwego miejscowo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, który wydał skarżoną uchwałę, opłata 300 zł, opp nie są zwolnione z opłat sądowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym, WSA wydaje wyrok pdf
- kasację pdf wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia wyroku WSA, do Naczelnego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem WSA, który wydał skarżony wyrok, obowiązuje przymus adwokacko-radcowski, opłata 150 zł, wszystkie dokumenty w 2 egzemplarzach, NSA wydaje wyrok pdfDECYZJE WÓJTÓW/BURMISTRZÓW/PREZYDENTÓW

art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymaga od przedsiębiorców uzyskania zezwolenia organu właściwej gminy na prowadzenie działalności w zakresie m. in. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, organ wydaje decyzję

- wniosek organizacji społecznej o wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji z powodu wydania jej z rażącym naruszeniem prawa skierowany na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 w zw. z art. 31 kpa wnosi się do właściwego miejscowo Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał skarżoną decyzję, SKO wydaje decyzję (jeśli uwzględnia wniosek) lub postanowienie (jeśli odmawia wnioskowi)

- na niekorzystne dla nas postanowienie SKO służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia

- jeśli SKO nie zmieni zdania w ponownym postanowieniu, wówczas przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który wydaje wyrok

-  jeśli nie jesteśmy zadowoleni z wyroku WSA, wówczas przysługuje nam kasacja do Naczelnego Sądu Administracyjnego, wnoszona za pośrednictwem WSA, który wydał skarżony wyrok, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wyroku WSA, obowiązuje przymus adwokacko-radcowski, wszystkie dokumenty w 2 egzemplarzach, NSA wydaje wyrok


Art. 31. § 1. kpa Organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem:
1) wszczęcia postępowania,  
2) dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu,  
jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.  
§ 2. Organ administracji publicznej, uznając żądanie organizacji społecznej za uzasadnione, postanawia o wszczęciu postępowania z urzędu lub o dopuszczeniu organizacji do udziału w postępowaniu. Na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania lub dopuszczenia do udziału w postępowaniu organizacji społecznej służy zażalenie.
§ 3. Organizacja społeczna uczestniczy w postępowaniu na prawach strony.

 

UMOWY WÓJTÓW/BURMISTRZÓW/PREZYDENTÓW

- pozew cywilny pdf o uznanie umowy za nieważną, do sądu powszechnego, właściwość rzeczowa jest determinowana wysokością przedmiotu sporu (sąd rejonowy do 75 000 zł), należy uiścić wpis w wys. 5% od wys. przedmiotu sporu, opp są zwolnione od opłat sądowych, sąd wydaje wyrok pdf
 - apelację pdf do sądu II instancji wnosi się za pośrednictwem sądu, który wydał skarżony wyrok, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyroku z uzasadnieniem (termin 7 dni od ogłoszenia sentencji wyroku na złożenie wniosku o uzasadnienie), sąd II instancji wydaje wyrok
- kasację do Sądu Najwyższego wnosi się za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia wyroku z uzasadnieniem, obowiązuje przymus adwokacko-radcowski, SN wydaje wyrokNADZÓR INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ

art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt stanowi, iż podjęcie działalności nadzorowanej, jaką jest prowadzenie schronisk dla zwierząt, jest dozwolone jedynie po uprzednim zgłoszeniu zamiaru jej prowadzenia do właściwego powiatowego lekarza weterynarii

- wniosek pdf organizacji społecznej o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania przez Powiatowego Lekarza Weterynarii decyzji na podstawie art. 8 ust. 1  ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt w zw. z art. 31 kpa, PLW wydaje postanowienie pdf
- zażalenie pdf do właściwego miejscowo Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii za pośrednictwem PLW, który wydał skarżone postanowienie, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, WLW wydaje postanowienie pdf

- w przypadku gdyby organ administracyjny II instancji nie przychylił się do zażalenia i utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie, wówczas przysługuje skarga  pdf do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który wydaje wyrok pdf

-  jeśli nie jesteśmy zadowoleni z wyroku WSA, wówczas przysługuje nam kasacja do Naczelnego Sądu Administracyjnego, wnoszona za pośrednictwem WSA, który wydał skarżony wyrok, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wyroku WSA, obowiązuje przymus adwokacko-radcowski, wszystkie dokumenty w 2 egzemplarzach, NSA wydaje wyrok

 

Znalezienie zwierzęcia bezdomnego

 

pochodzenie zwierzęcia bezdomnego (art. 4 pkt 16 ustawy o ochronie zwierząt) klik:

A. zwierzę, które urodziło się w stanie wolnym
B. zwierzę porzucone
C. zwierzę, które uciekło
D. zwierzę, które się zabłąkało

A.B.
w związku z tym, iż obecnie obowiązujący system porządku prawnego jest niespójny i zapisy poszczególnych ustaw (kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie zwierząt) nawzajem się wykluczają, bezpiecznie jest z góry przyjąć założenie, że zawsze mamy do czynienia ze zwierzęciem, które uciekło lub zabłąkało się; założenie to należy stosować aż do momentu, kiedy w orzecznictwie sądowym pojawi się wiążąca linia interpretacyjna dot. stosunków własnościowych zwierząt porzuconych i urodzonych na wolności

C.D.
kodeks cywilny
Art. 183. § 1. Kto znalazł rzecz zgubioną, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym osobę uprawnioną do odbioru rzeczy. Jeżeli znalazca nie wie, kto jest uprawniony do odbioru rzeczy, albo jeżeli nie zna miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, powinien niezwłocznie zawiadomić o znalezieniu właściwy organ państwowy.
§ 2. Przepisy o rzeczach znalezionych stosuje się odpowiednio do rzeczy porzuconych bez zamiaru wyzbycia się własności, jak również do zwierząt, które zabłąkały się lub uciekły.
Art. 187. Pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności oraz rzeczy mające wartość naukową lub artystyczną, które nie zostaną przez uprawnionego odebrane w ciągu roku od dnia wezwania go przez właściwy organ, a w razie niemożności wezwania - w ciągu dwóch lat od ich znalezienia, stają się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy stają się po upływie tych samych terminów własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom (...)

uczynienie zadość swoim obowiązkom – zawiadomienie pdf właściwego organu państwowego czyli starosty, który właściwy jest do przechowywania rzeczy znalezionych oraz do poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru (vide wykładnia MSWiA pdf)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.06.1966 r. w sprawie rzeczy znalezionych
§ 3. 2. Organ przechowujący nie może odmówić odebrania rzeczy znalezionej, jeżeli żąda tego znalazca, chyba że rzecz nie przedstawia żadnej wartości.

"Rząd zadba o bezdomne psy" - pdf


Ponieważ ustawa o ochronie zwierząt w żaden sposób nie odnosi się do stosunków własnościowych zwierząt bezdomnych, a więc odpowiednio stosuje się tutaj przepisy kc o rzeczach.

„Znalezienie rzeczy” - to jest stan faktyczny (sytuacja), w której istotny jest tylko punkt widzenia znalazcy, którego zasadniczo nie obchodzi, czy zwierzę jest porzucone, czy zabłąkane lub uciekło, czy też jest to zwierzę domowe, które urodziło się na wolności.

Do rzeczy znalezionych stosuje się przepisy kc. Przepisy o rzeczach znalezionych stosuje się odpowiednio do zwierząt, które zbłąkały się lub uciekły.

W znakomitej większości przypadków nie ma możliwości odróżnienia tych zwierząt, które się zabłąkały lub uciekły, od tych, które zostały porzucone. W każdym razie z punktu widzenia znalazcy sytuacja ta się nie różni.

Po znalezieniu zwierzęcia osoba (w tym osoba prawna, ale nie gmina, która wykonując zadanie z ustawy o ochronie zwierząt, włada tym zwierzęciem w ramach wykonywania ustawowego obowiązku opieki, a więc nie jest jego posiadaczem samoistnym i nie nabędzie jego własności w trybie kc), która chce nad nim sprawować opiekę staje się jego posiadaczem w dobrej wierze. Może chcieć nim władać jak właściciel, albo też chce nim władać w celu wydania go innej osobie.

Znalazca (nie gmina), o ile wykona obowiązki starannego znalazcy, nabędzie własność zwierzęcia po dwóch latach – art. 187 kc (przemilczenie). Nabycie opisane w tym artykule jest pierwotnym sposobem nabycia własności (konstrukcja, w której kasowane jest poprzednie prawo własności). Wyjątkiem byłby stan faktyczny, w którym taka osoba widzi na własne oczy, że zwierzę jest porzucane przez właściciela. Wtedy nie obejmuje w posiadanie rzeczy znalezionej, a wchodzi w posiadanie zwierzęcia porzuconego (porzucający zostaje nadal właścicielem, bo art. 58 powoduje, że wyzbycie własności przez porzucenie jest nieskuteczne). Taka osoba widząca porzucenie posiada w dobrej wierze, bo wie że właściciel  nie chce władać, więc nie działa przeciwko niemu i nabywa własność poprzez zasiedzenie rzeczy ruchomej po trzech latach posiadania w dobrej wierze (art. 174 kc). Zasiedzenie jest również pierwotnym sposobem nabycia własności, które kasuje poprzednie prawo własności.


Z kolei nie wystarczy sama deklaracja domniemanego właściciela - musi on swoje prawo należycie udowodnić. W przypadku psa istotne będą:
- książeczka zdrowia
- dowód rejestracji
- dowody szczepień z okresu posiadania zwierzęcia (jeśli nie ma, to sprawdzić fakt dokonywania szczepień w PIW)
- świadectwo sąsiadów
- świadectwo weterynarzy, którzy zajmowali się zwierzęciem
- zdjęcia (absolutnie konieczne)
Reakcja psa na człowieka nie ma znaczenia (pies może być wyjątkowo przyjazny do wszystkich obcych). Okazanie psa powinno nastąpić na terenie neutralnym. Nie ujawniać miejsca pobytu psa. Oczywiście zapowiedzieć obciążenie domniemanego właściciela wszystkimi kosztami i sprawdzić jego reakcję. W sytuacji nieoddania psa rzekomemu właścicielowi należy liczyć się z pozwem cywilnym do sądu, zawierającym roszczenie windykacyjne.

Art. 222. § 1.  Właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz  została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.


prawo zatrzymania
Art. 461. § 1. Zobowiązany do wydania cudzej rzeczy może ją zatrzymać aż do chwili zaspokojenia lub zabezpieczenia przysługujących mu roszczeń o zwrot nakładów na rzecz oraz roszczeń o naprawienie szkody przez rzecz wyrządzonej (prawo zatrzymania).
§ 2. Przepisu powyższego nie stosuje się, gdy obowiązek wydania rzeczy wynika z czynu niedozwolonego albo gdy chodzi o zwrot rzeczy wynajętych, wydzierżawionych lub użyczonych.

Ostatnio dodane

25 czerwiec 2017
25 czerwiec 2017
03 czerwiec 2017

Apel o adopcje

28 sierpień 2016
15 czerwiec 2016
15 sierpień 2015

Już w nowym domu

06 wrzesień 2016
13 grudzień 2016
06 grudzień 2016

Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji

statystyka