header mask 90h

Ekologia

 
 
 
 
 
 
 

Poradnik ekologiczny

 

1. Miej zawsze przy sobie płócienną torbę na zakupy. Nie bierz ze sklepu kolejnych reklamówek.

2. Nie kupuj produktów nadmiernie opakowanych.

3. Jeśli to możliwe, zamiast kilku małych, kupuj duże, ekonomiczne opakowania z produktami używanymi na bieżąco (proszki, szampony, płyny do mycia naczyń).

4. Kupuj produkty w pojemnikach, które można ponownie napełnić.

5. Kupuj napoje w butelkach z kaucją. Będą one wielokrotnie napełniane i nie przysporzą dodatkowych odpadów.

6. Wybieraj artykuły trwałego użytku i nadające się do powtórnego wykorzystania. Unikaj wszelkiego rodzaju "jednorazówek" (zazwyczaj plastikowych) - naczyń, sztućców, długopisów, aparatów fotograficznych, reklamówek, pampersów.

7. Segreguj odpady stanowiące surowce wtórne (papier, szkło, tworzywa sztuczne, złom), które powinny być ponownie wykorzystane. Pomóż odzyskać je ze strumienia śmieci trafiających do Twojego kosza. W ten sposób zmniejszysz ogólną liczbę śmieci trafiających na wysypisko.

8. Przeterminowane leki wrzucaj do specjalnych pojemników rozstawionych w aptekach. Jest to konieczne, ponieważ leki stanowią odpad niebezpieczny.

9. Ok. 30% objętości naszych śmietników stanowią odpady organiczne, dlatego jeśli posiadasz własny ogród lub działkę zacznij je kompostować. Zmniejszy to ilość śmieci składowanych na wysypisku, a Ty otrzymasz "czarne złoto" ogrodników - czysty, ekologiczny nawóz, bogaty w azot, fosfor i potas.

10. Nie śmieć! Nie wyrzucaj śmieci do lasu i rowów!

11. Bierz udział w akcjach "Sprzątania świata". Postaraj się w ciągu roku zebrać przynajmniej worek śmieci z lasów i użytków zielonych.

12. Nie spalaj w piecach i w ogniskach tworzyw sztucznych! Jedną z najgroźniejszych trucizn powstających podczas spalania "plastików" są dioksyny, które odpowiadają za powstawanie chorób nowotworowych, uszkodzenia systemu odpornościowego i rozrodczego. Dioksyny są niezniszczalne, akumulują się w murach domów, glebie, a przede wszystkim w organizmie człowieka.

13. Latem dbaj o zapewnienie wody ptakom i owadom.

14. Zakładaj budki lęgowe dla ptaków oraz hotele dla owadów, aby mogły bezpiecznie przetrwać zimę.

 

Lista najpowszechniejszych przestępstw, wykroczeń i deliktów przeciwko środowisku


1. wyrzucanie śmieci w miejscach niedozwolonych:

 • wykroczenie z art. 145 kodeksu wykroczeń (kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec)
 • wykroczenie z art. 154 § 2 kodeksu wykroczeń (kto wyrzuca na nienależący do niego grunt polny kamienie, śmieci, padlinę lub inne nieczystości)
 • wykroczenie z art. 162 § 1 kodeksu wykroczeń (kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las)
 • wykroczenie z art. art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (kto pozbywa się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób niezgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi)

 

2. spalanie śmieci w miejscach niedozwolonych: wykroczenie z art. 191 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów)

3. kradzież drewna z lasu:
 • przestępstwo z art. 278 § 1 kodeksu karnego (kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą)
 • wykroczenie z art. 120 § 1 kodeksu wykroczeń (kto w celu przywłaszczenia dopuszcza się wyrębu drzewa w lesie albo kradnie lub przywłaszcza sobie z lasu drzewo wyrąbane lub powalone, jeżeli wartość drzewa nie przekracza 75 złotych)
 • wykroczenie z art. 148 § 1 kodeksu wykroczeń (kto dokonuje w nienależącym do niego lesie wyrębu gałęzi, korzeni lub krzewów, niszczy je lub uszkadza albo karczuje pniaki lub zabiera z nienależącego do niego lasu wyrąbane gałęzie, korzenie lub krzewy albo wykarczowane pniaki)

4. wycięcie drzewa bez zezwolenia: wbrew art. 83 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody, za co grozi administracyjna kara pieniężna w wysokości trzykrotnej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów

5. niewłaściwe stosowanie środków ochrony roślin (np. w dzień, podczas wiatru i w odległości mniejszej niż 20 m od pasiek):
 • wykroczenie z art. 107 ust. 1 pkt 31 ustawy z dnia 18.12.2003 r. o ochronie roślin (kto stosuje środki ochrony roślin niezgodnie z obowiązującymi zasadami ich stosowania)
 • wykroczenie z art. 76 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 08.03.2013 r. o środkach ochrony roślin (kto stosuje środek ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska)

6. wypalanie traw:
 • wykroczenie z art. 131 pkt 12 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary)
 • wykroczenie z art. 82 § 3 kodeksu wykroczeń (kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi)
 • wykroczenie z art. 82 § 4 kodeksu wykroczeń (kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania)


7. niewłaściwe usuwanie i składowanie azbestu: wykroczenie z art. 171 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (kto prowadzi gospodarkę odpadami niezgodnie z nakazem określonym w art. 16 - gospodarkę odpadami należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie może:
1)   powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt;
2)   powodować uciążliwości przez hałas lub zapach;
3)   wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym)

odpowiedź Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska w sprawie gromadzenia odpadów zawierających azbest pdf

Apel o adopcje

Już w nowym domu

18 październik 2016
18 październik 2016
19 październik 2016

Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji

analytics  Google Analytics