header mask 90h

zakład w Wojtyszkach

schronisko działające nielegalnie od 2004 r., zarejestrowane i objęte nadzorem weterynaryjnym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu dopiero od dnia 07.09.2010 r.

 

raport z wizytacji schroniska dokonanej przez Inspekcję Weterynaryjną

 protokół kontroli schroniska dokonanej przez Inspekcję Weterynaryjną
za 2010

pdf

 ---
za 2011

pdf

pdf

za 2012

pdf

pdf

za 2013

pdf

pdf pdf pdf

pdf pdf pdf

pdf pdf pdf

pdf pdf pdf

pdf pdf pdf

pdf

za 2014

pdf

pdf pdf pdf

pdf pdf pdf

pdf pdf pdf

za 2015

pdf

pdf pdf pdf

pdf pdf pdf

pdf

za 2016
raport w czerwcu 2017 r.

pdf

 

postępowanie w sprawie wydania decyzji nakazującej wstrzymanie działalności schroniska w Wojtyszkach

09.11.2011

wniosek do PLW w Sieradzu o zamknięcie schroniska

pdf

04.09.2012

po 10 miesiącach procedowania (sic!) PLW w Sieradzu stwierdza bezprzedmiotowość naszego wniosku

pdf

24.09.2012

odwołanie od decyzji do WLW w Łodzi

pdf

24.10.2012WLW w Łodzi przedłuża sobie termin

pdf

14.11.2012

WLW w Łodzi ponownie przedłuża sobie termin

pdf

10.12.2012

WLW w Łodzi uchyla zaskarżoną decyzję (o dziwo "stwierdzono jednak pewne nieprawidłowości")

pdf

04.07.2013po kolejnych 7 miesiącach procedowania (i naszej skardze na bezczynność) PLW w Sieradzu stwierdza bezzasadność naszego wniosku

pdf

22.07.2013odwołanie od decyzji do WLW w Łodzi

pdf

26.08.2013WLW w Łodzi tradycyjnie przedłuża sobie termin

pdf

23.09.2013WLW w Łodzi utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję

pdf

28.10.2013skarga do WSA w Łodzi

pdf

27.11.2013odpowiedź WLW w Łodzi na skargę

pdf

05.03.2014wyrok WSA w Łodzi

pdf

30.04.2014nasza skarga kasacyjna do NSA

pdf

08.12.2014odpowiedź WLW w Łodzi na skargę

pdf

15.03.2016wyrok NSA oddalający skargę kasacyjną

pdf

komentarz do wyroku NSA:

Wyrok NSA kończy niemalże 5-letnie postępowanie w sprawie nadzoru weterynaryjnego nad schroniskiem dla zwierząt w Wojtyszkach. Jedyna teza, która wydaje się być udowodniona tym jałowym postępowaniem, to faktyczna pozorność owego nadzoru. Sądy administracyjne potwierdziły też, że konstrukcja "nadzoru na życzenie" ma się dobrze, pomimo całkowicie odmiennego, wcześniejszego wyroku tego samego NSA z dnia 26.06.2014, sygn. akt II OSK 622/13 pdf.

W rezultacie wieloletni bełkot Inspekcji Weterynaryjnej, "nadzorującej" zakłady Longina Siemińskiego, bezrefleksyjnie przejęty został jako własny przez sądy administracyjne. Aby uzasadnić swoje stanowisko NSA ukrywa się m. in. za absurdalnym zarzutem formalnym - rzekomo błędnie sformułowanym zarzutem kasacyjnym. Chodzi o, uwaga!, brak wymienienia konkretnej jednostki redakcyjnej przepisu art. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, tj. litery "j". Można odnieść wrażenie, że NSA nie zauważył, że przez 5 lat postępowania procedowano w przedmiocie schroniska dla zwierząt, a nie np. punktu kopulacyjnego, czy zakładu drobiu. W każdym razie, taki skrajny formalizm NSA jest niespotykany, a wytknięte "uchybienie" nie mogło stanowić przyczyny oddalenia skargi.

Z kolei rozprawienie się przez NSA z zapisami rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt, wskazuje na nieprzeczytanie uzasadnienia skargi i jest jedynie kompromitujące oraz niegodne sądu, który winien przecież kierować się literą prawa i racjonalnym myśleniem. Niestety, o cechy te wśród sędziów NSA coraz trudniej.

--------------------------

Tymczasem wszystko wskazuje na to, że Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu cierpi na rozdwojenie jaźni, a pomiędzy jego wcieleniami nie ma żadnej komunikacji. Otóż, jak informuje nas o tym jego nominalny szef pdf, zmusił on PLW do wydania w dniu 14.05.2013 r. decyzji zakazującej przyjmowania nowych zwierząt do schroniska w Wojtyszkach. Jednocześnie jednak ten sam PLW odmawia naszemu wnioskowi, który postulował dokładnie o to samo. Pan urzędas już się najwyraźniej pogubił - może czas na zmianę pracy? Najlepiej na oficjalny etat u swojego rzeczywistego mocodawcy - hycla Longina S.

14.05.2013

decyzja PLW w Sieradzu, zakazująca przyjmowania nowych zwierząt do schroniska w Wojtyszkach...

pdf

01.07.2013... która zostaje utrzymana w mocy przez WLW w Łodzi

pdf

 12.08.2013decyzja PLW w Sieradzu, uchylająca zakaz

pdf

Zakaz był prawomocny i wykonalny od 1 lipca 2013 r., co hycel Siemiński oczywiście skrupulatnie ukrywał przed gminami. W okresie od 2 lipca do 12 sierpnia obóz koncentracyjny w Wojtyszkach bezprawnie przyjął min. 132 zwierzęta pdf.

 

zakład w Łodzi, ul. Kosodrzewiny

schronisko działające nielegalnie od 2001 r., do dzisiaj niezarejestrowane i nieobjęte nadzorem weterynaryjnym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi..., czyli o tym jak Inspekcja Weterynaryjna bezprawnie wymyśliła "nadzór na życzenie" (więcej o konstrukcji "nadzoru na życzenie" klik)

postępowanie w sprawie wydania decyzji nakazującej wstrzymanie działalności schroniska w Łodzi

11.01.2012

wniosek do PLW w Łodzi o zamknięcie zakładu

pdf

21.02.2012

PLW w Łodzi odmawia wszczęcia postępowania I

pdf

05.03.2012

zażalenie na postanowienie I

pdf

26.03.2012

WLW w Łodzi uchyla zaskarżone postanowienie

pdf

 11.05.2012PLW w Łodzi odmawia wszczęcia postępowania II

pdf

19.05.2012zażalenie na postanowienie II

pdf

27.06.2012WLW w Łodzi przedłuża termin załatwienia sprawy

pdf

10.07.2012WLW w Łodzi ponownie przedłuża termin załatwienia sprawy

pdf

26.07.2012WLW w Łodzi utrzymuje w mocy zaskarżone postanowienie

pdf

01.08.2012skarga do WSA w Łodzi

pdf

21.08.2012odpowiedź WLW w Łodzi na skargę

pdf

22.10.2012

nasza polemika z odpowiedzią

pdf

20.11.2012wyrok WSA w Łodzi, uchylający obie zaskarżone decyzje pdf
30.01.2013skarga kasacyjna WLW w Łodzi do NSA

pdf

13.02.2013

nasza odpowiedź na skargę

  pdf

07.04.2014nasza skarga na przewlekłość postępowania przed NSA pdf
14.05.2014postanowienie NSA, oddalające skargę na przewlekłość pdf
26.06.2014

wyrok NSA oddalający skargę kasacyjną

pdf

wyrok NSA obala bezprawnie uskutecznianą w całej Polsce przez Inspekcję Weterynaryjną konstrukcję "nadzoru na życzenie" - wg sądu Inspekcja Weterynaryjna zobowiązana jest kontrolować wszelką działalność noszącą znamiona schroniskowej

05.08.2014

postanowienie PLW w Łodzi wszczynające postępowanie o zamknięcie zakładu (efekt wyroku NSA)

pdf

14.11.2014

decyzja PLW w Łodzi o umorzeniu postępowania I

pdf

06.12.2014odwołanie I od decyzji do WLW w Łodzi wraz z załącznikami

pdf

pdf

15.01.2015WLW w Łodzi uchyla zaskarżoną decyzję

pdf

22.09.2015decyzja PLW w Łodzi o umorzeniu postępowania II

pdf

12.10.2015odwołanie II od decyzji do WLW w Łodzi

pdf

25.11.2015WLW w Łodzi przedłuża sobie termin

pdf

18.12.2015WLW w Łodzi ponownie uchyla zaskarżoną decyzję

pdf

09.06.2016decyzja PLW w Łodzi o umorzeniu postępowania III

pdf

11.07.2016odwołanie III od decyzji do WLW w Łodzi

pdf

 

wystąpienia Urzędu Miasta Łódź nt nielegalnego schroniska Siemińskiego przy ul. Kosodrzewiny w Łodzi pdf, pdf

ale hyclowi apetyt rośnie w miarę jedzenia - chciałby przejąć schronisko w Łodzi, a wszystkie psy stamtąd przewieźć... gdzieżby indziej?... do Wojtyszek pdf - dlatego ta odmowa musiała zaboleć pdf

 

skarga Biura Ochrony Zwierząt do Głównego Lekarza Weterynarii na działania inspekcji weterynaryjnej woj. łódzkiego pdf, którą rozpatrywał oczywiście główny zainteresowany, czyli Łódzki Wojewódzki Lekarza Weterynarii pdf

Ostatnio dodane

Apel o adopcje

Już w nowym domu

18 październik 2016
18 październik 2016
19 październik 2016

Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji

analytics  Google Analytics