header mask 90h

Obóz koncentracyjny Wojtyszki - pozorny nadzór Inspekcji Weterynaryjnej

 

 

zakład w Wojtyszkach

schronisko działające nielegalnie od 2004 r., zgłoszone przez Siemińskiego do nadzoru weterynaryjnego dopiero od dnia 07.09.2010 r.

obrót psami w schronisku w Wojtyszkach wg informacji udzielonej
przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu

rok

stan na początek roku

stan na koniec roku

przyjęto

wydano

utracone

utracone - % przyjęć

pdf

2010

(od 07.09.2010)

2238

2372

280

19

127

45%

pdf

2011

2372

2846

1098

205

419

38%

pdf

2012

2916

3394

1245

406

361

29%

pdf

2013

3394

3231

930

714

379

41%

pdf

2014

3231

3607

1137

451

310

27%

pdf

2015

3607

3376

701

609

323

46%

pdf

2016

3376

3505

1172

463

399

34%

pdf

2017

3505

3036

1251

966

454

36%

pdf

2018

3036

2545

1050

992

549

52%

pdf

2019

2545

1905

637

1021

256

40%

pdf

2020

1905

1445

429

614

200

47%

pdf

2021

1445

751

328

701

75

23%

pdf

2022

raport z wizytacji schroniska za 2022 r. zostanie sporządzony przez Inspekcję Weterynaryjną ok. połowy 2023 r.

 

postępowanie w sprawie wydania decyzji nakazującej wstrzymanie działalności schroniska w Wojtyszkach

09.11.2011

wniosek do PLW w Sieradzu o zamknięcie schroniska

pdf

04.09.2012

po 10 miesiącach procedowania PLW w Sieradzu stwierdza bezprzedmiotowość naszego wniosku

pdf

24.09.2012

odwołanie od decyzji do WLW w Łodzi

pdf

24.10.2012

WLW w Łodzi pierwszy raz przedłuża termin do załatwienia sprawy

pdf

14.11.2012

WLW w Łodzi drugi raz przedłuża termin do załatwienia sprawy

pdf

10.12.2012

WLW w Łodzi uchyla zaskarżoną decyzję

pdf

04.07.2013

PLW w Sieradzu stwierdza bezzasadność naszego wniosku

pdf

22.07.2013

odwołanie od decyzji do WLW w Łodzi

pdf

26.08.2013

WLW w Łodzi trzeci raz przedłuża termin do załatwienia sprawy

pdf

23.09.2013

WLW w Łodzi utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję

pdf

28.10.2013

skarga do WSA w Łodzi

pdf

27.11.2013

odpowiedź WLW w Łodzi na skargę

pdf

05.03.2014

wyrok WSA w Łodzi

pdf

30.04.2014

nasza skarga kasacyjna do NSA

pdf

08.12.2014

odpowiedź WLW w Łodzi na skargę

pdf

15.03.2016

wyrok NSA, oddalający skargę kasacyjną

pdf

 

komentarz do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego:

Wyrok NSA kończy niemalże 5-letnie postępowanie w sprawie nadzoru weterynaryjnego nad schroniskiem dla zwierząt w Wojtyszkach. Jedyna teza, która wydaje się być udowodniona tym jałowym postępowaniem, to faktyczna pozorność owego nadzoru. Sądy administracyjne potwierdziły też, że konstrukcja "nadzoru na życzenie" ma się dobrze, pomimo całkowicie odmiennego, wcześniejszego wyroku tego samego NSA z dnia 26.06.2014, sygn. akt II OSK 622/13 pdf. W rezultacie wieloletni bełkot Inspekcji Weterynaryjnej, "nadzorującej" zakłady Longina Siemińskiego, bezrefleksyjnie przejęty został jako własny przez sądy administracyjne. Aby uzasadnić swoje stanowisko NSA ukrywa się m. in. za absurdalnym zarzutem formalnym - rzekomo błędnie sformułowanym zarzutem kasacyjnym. Chodzi o, uwaga!, brak wymienienia konkretnej jednostki redakcyjnej przepisu art. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, tj. litery "j". Można odnieść wrażenie, że NSA nie zauważył, że przez 5 lat postępowania procedowano w przedmiocie schroniska dla zwierząt, a nie np. punktu kopulacyjnego, czy zakładu drobiu. W każdym razie, taki skrajny formalizm NSA jest niespotykany, a wytknięte "uchybienie" nie mogło stanowić przyczyny oddalenia skargi. Z kolei rozprawienie się przez NSA z zapisami rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt, wskazuje na nieprzeczytanie uzasadnienia skargi i jest jedynie kompromitujące oraz niegodne sądu, który winien przecież kierować się literą prawa i racjonalnym myśleniem. Niestety, o cechy te wśród sędziów NSA coraz trudniej.

--------------------------

Tymczasem wszystko wskazuje na to, że Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu cierpi na rozdwojenie jaźni, a pomiędzy jego wcieleniami nie ma żadnej komunikacji. Otóż, jak informuje nas o tym jego nominalny szef pdf, zmusił on PLW do wydania w dniu 14.05.2013 r. decyzji zakazującej przyjmowania nowych zwierząt do schroniska w Wojtyszkach. Jednocześnie jednak ten sam PLW odmawia naszemu wnioskowi, który postulował dokładnie o to samo...

14.05.2013

decyzja PLW w Sieradzu, zakazująca przyjmowania nowych zwierząt do schroniska w Wojtyszkach...

pdf

01.07.2013 ... która zostaje utrzymana w mocy przez WLW w Łodzi

pdf

 12.08.2013 decyzja PLW w Sieradzu, uchylająca zakaz

pdf

Zakaz był prawomocny i wykonalny od 1 lipca 2013 r., co Siemiński oczywiście skrupulatnie ukrywał przed gminami. W okresie od 2 lipca do 12 sierpnia obóz koncentracyjny w Wojtyszkach bezprawnie przyjął co najmniej 132 zwierzęta pdf.

 

zakład w Łodzi, ul. Kosodrzewiny

schronisko działające nielegalnie od 2001 r., nigdy niezarejestrowane i nieobjęte nadzorem weterynaryjnym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi..., czyli o tym jak Inspekcja Weterynaryjna bezprawnie wymyśliła "nadzór na życzenie" (więcej o konstrukcji "nadzoru na życzenie" klik)

postępowanie w sprawie wydania decyzji nakazującej wstrzymanie działalności schroniska w Łodzi

11.01.2012

wniosek do PLW w Łodzi o zamknięcie zakładu

pdf

21.02.2012

PLW w Łodzi odmawia wszczęcia postępowania I

pdf

05.03.2012

zażalenie na postanowienie I

pdf

26.03.2012

WLW w Łodzi uchyla zaskarżone postanowienie

pdf

 11.05.2012 PLW w Łodzi odmawia wszczęcia postępowania II

pdf

19.05.2012 zażalenie na postanowienie II

pdf

27.06.2012 WLW w Łodzi przedłuża termin załatwienia sprawy

pdf

10.07.2012 WLW w Łodzi ponownie przedłuża termin załatwienia sprawy

pdf

26.07.2012 WLW w Łodzi utrzymuje w mocy zaskarżone postanowienie

pdf

01.08.2012 skarga do WSA w Łodzi

pdf

21.08.2012 odpowiedź WLW w Łodzi na skargę

pdf

22.10.2012

nasza polemika z odpowiedzią

pdf

20.11.2012 wyrok WSA w Łodzi, uchylający obie zaskarżone decyzje pdf
30.01.2013 skarga kasacyjna WLW w Łodzi do NSA

pdf

13.02.2013

nasza odpowiedź na skargę

  pdf

07.04.2014 nasza skarga na przewlekłość postępowania przed NSA pdf
14.05.2014 postanowienie NSA, oddalające skargę na przewlekłość pdf
26.06.2014

wyrok NSA oddalający skargę kasacyjną

pdf

wyrok NSA obala bezprawnie uskutecznianą w całej Polsce przez Inspekcję Weterynaryjną konstrukcję "nadzoru na życzenie" - wg sądu Inspekcja Weterynaryjna zobowiązana jest kontrolować wszelką działalność noszącą znamiona schroniskowej

05.08.2014

postanowienie PLW w Łodzi wszczynające postępowanie o zamknięcie zakładu (efekt wyroku NSA)

pdf

14.11.2014

decyzja PLW w Łodzi o umorzeniu postępowania I

pdf

06.12.2014 odwołanie I od decyzji do WLW w Łodzi wraz z załącznikami

pdf

pdf

15.01.2015 WLW w Łodzi uchyla zaskarżoną decyzję

pdf

22.09.2015 decyzja PLW w Łodzi o umorzeniu postępowania II

pdf

12.10.2015 odwołanie II od decyzji do WLW w Łodzi

pdf

25.11.2015 WLW w Łodzi przedłuża sobie termin

pdf

18.12.2015 WLW w Łodzi ponownie uchyla zaskarżoną decyzję

pdf

09.06.2016 decyzja PLW w Łodzi o umorzeniu postępowania III

pdf

11.07.2016 odwołanie III od decyzji do WLW w Łodzi

pdf

 

wystąpienia Urzędu Miasta Łódź nt nielegalnego schroniska Siemińskiego przy ul. Kosodrzewiny w Łodzi pdf, pdf

ale hyclowi apetyt rośnie w miarę jedzenia - chciałby przejąć schronisko w Łodzi, a wszystkie psy stamtąd przewieźć... gdzieżby indziej?... do Wojtyszek pdf - dlatego ta odmowa musiała zaboleć pdf

 

skarga Biura Ochrony Zwierząt do Głównego Lekarza Weterynarii na działania inspekcji weterynaryjnej woj. łódzkiego pdf, którą rozpatrywał oczywiście główny zainteresowany, czyli Łódzki Wojewódzki Lekarza Weterynarii pdf

analytics  Google Analytics