header mask 90h

Model jędrzejowski

 
Model jędrzejowski jest prosty jak konstrukcja cepa: pozbyć się bezdomnych zwierząt poza granice gminy.

Nieważne jak, nieważne gdzie, nieważne jakim kosztem i z jakim skutkiem dla zwierząt. Polityka taka uprawiana była przez władze gminy od zawsze. Najpierw całe lata wysyłano psy do mordowni w Kielcach, a po jej zamknięciu w atmosferze skandalu w 2010 r. - do obozu koncentracyjnego w Wojtyszkach.


O tym, jak Burmistrz Jędrzejowa przez lata łamał dyscyplinę finansów publicznych

W dniu 15 lutego 2011 r. Burmistrz Miasta Jędrzejowa podpisał umowę z Longinem Siemińskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego z siedzibą w Łodzi. Przedmiotem umowy było przekazanie realizacji zadania gminnego, określonego ustawą o ochronie zwierząt - zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom. Umowa była w międzyczasie 6-krotnie aneksowana pdf pdf. Aneksy dotyczyły zmiany kwoty wynagrodzenia z tytułu umowy oraz przedłużania czasu jej obowiązywania.

Z informacji udzielonej przez gminę pdf pdf nie wynikało, aby jako zamawiający wyłaniała ona wykonawcę ustawowego zadania gminnego w trybie przewidzianym prawem, pomimo iż jako jednostka samorządu terytorialnego, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, stanowi jednostkę sektora finansów publicznych, objętą prawem zamówień publicznych i zobowiązaną do stosowania tej ustawy przy udzielaniu zamówień publicznych.

Stosowanie przepisów tej ustawy uzasadnione było znaczną wysokością kosztów ponoszonych przez gminę na obsługę umowy z dnia 15 lutego 2011 r.

rok

liczba przekazanych psów

pdf

2011 42 40.559,25

pdf

2012 45 127.724,40

pdf

2013 61

271.492,92

pdf

 2014  48

299.817,50

pdf

2015 24

385.493,07

pdf

2016  26

292.748,61

pdf

 

Kwoty wydatkowane przez gminę od 2012 r. znacznie przekraczają wartości zamówień wskazanych art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wg którego ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, a do kwietnia 2014 r. równowartości kwoty 14 000 euro.

Dramatycznie wielki wzrost kosztów przetrzymywania zwierząt w schronisku Longina Siemińskiego był łatwy do przewidzenia, czemu Stowarzyszenie dawało wyraz w swoich wystąpieniach do Gminy Jędrzejów z dnia 25 kwietnia 2013 r., 14 lutego 2014 r., a także w sieci www. Szczególnie trafna prognoza finansowa, postawiona przez Stowarzyszenie już po 2 latach obowiązywania umowy, została niestety zignorowana przez Burmistrza Jędrzejowa Marcina Piszczka, który nadal nie uważał za zasadne stosowania do udzielania zamówienia przepisów prawa zamówień publicznych.

 

postępowanie przed regionalną izbą obrachunkową

 26.03.2016

zawiadomienie do rio

pdf

26.08.2016 protokół kontroli

pdf

24.10.2016 wystąpienie pokontrolne rio

pdf

25.08.2017 pismo rio

pdf

31.08.2017 wezwanie rio

pdfpdf

11.10.2017

zawiadomienie do rzecznika

pdfpdf

 

postępowanie karne

(czyli wygibasy prokuratora i sądu jak uchronić burmistrza przed odpowiedzialnością)

 16.02.2017

zawiadomienie do cba

pdf

10.07.2017 I odmowa wszczęcia śledztwa

pdf

03.08.2017 I zażalenie

pdfpdf

20.10.2017

I postanowienie sądu

pdfpdf

24.11.2017

II odmowa wszczęcia śledztwa

pdf

27.12.2017

II zażalenie

pdfpdf

10.05.2018

II postanowienie sądu

pdfpdf

komentarz do działań prokuratora i sądu: W I postanowieniu o odmowie wszczęcia śledztwa prokurator stwierdził, że zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przez burmistrza lub jego urzędnika przestępstwa z art. 231 § 1 k.k., zaś odmowa wszczęcia postępowania wynikała z rzekomego przedawnienia karalności czynu. Kiedy jednak sąd ustalił, że do przedawnienia nie doszło, prokurator natychmiast zmienił zdanie i w II postanowieniu o odmowie wszczęcia śledztwa oświadczył, że o żadnym przestępstwie mowy być nie może, gdyż mamy do czynienia "li tylko" z deliktem karnoadministracyjnym. Z kolei sąd, ostatecznie utrzymując w mocy odmowę wszczęcia śledztwa, stwierdził że skutki naruszeń prawa przez Gminę Jędrzejów miały w tym przypadku skutki wręcz pozytywne dla jej finansów, gdyż Siemiński jest najtańszy. Z kolei kwestia jakości świadczonych usług jest nieistotna, gdyż w procedurze zamówień publicznych najważniejszym kryterium jest cena... Brawo!


O tym, jak Gmina Jędrzejów walczyła o 500 zł

Gmina Jędrzejów jest najbiedniejszą gminą powiatu jędrzejowskiego czytaj. Pomimo to, na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami wydaje rokrocznie kilkaset tysięcy złotych - np. w 2015 r. 416.942 zł  pdf. Mniemać by więc można, że włodarze gminy z jakiś przyczyn (może szacunku i empatii do zwierząt? a może właściwej sobie rzetelności w realizacji zadań własnych?) obowiązek ten traktują priorytetowo, a zwierzętom objętym opieką przysłowiowego ptasiego mleczka nie brakuje. Nic podobnego. Opieka jest nędzna, a koszty horrendalne. Jak to możliwe?

Diagnozę tej sytuacji postawiliśmy już dawno temu czytaj - otóż dzięki głupocie i bezmyślności rządzących gminą, wpadła ona w pułapkę finansową zastawioną przez hycla Longina Siemińskiego (schronisko w Wojtyszkach), z której zresztą jędrzejowscy urzędnicy, z sobie tylko znanych powodów, nie zamierzają uciekać. W końcu wydają nieswoje, a publiczne pieniądze. Tak więc budżet gminy jest drenowany na obsługę kolejnych umów ze schroniskiem. Skutkiem tego na opiekę nad zwierzętami przed przewiezieniem ich do spa w Wojtyszkach, gmina nie ma już pieniędzy, pomysłu, ani chęci. Kulisy zaniechań w tym względzie ujawniło postępowanie sądowe dotyczące ślepego, rannego (złamanie otwarte), bezdomnego psa, który na 3 mroźne dni w styczniu 2015 r. został bez żadnej opieki porzucony przez urzędników w gminnej przechowalni. Zwierzę uzyskało niezbędny ratunek dopiero od naszego Stowarzyszenia. Ponieważ był to już któryś z kolei taki przypadek, w końcu zwróciliśmy się do gminy o zwrot kosztów poniesionych na zaopatrzenie psa. W imię dalszej, dobrej wpółpracy gmina oczywiście odmówiła płatności. Wyniknęła stąd sprawa sądowa, którą Gmina Jędrzejów z kretesem przegrała w obu instancjach. Warto podkreślić, że gmina przez 2 lata jak lew walczyła o niezapłacenie nam... 500 zł.

Metryka postępowania sądowego

25.01.2015

wypis z karty leczenia zwierzęcia

pdf

02.02.2015

faktura

pdf

30.04.2015

wezwanie do zapłaty

pdf

12.05.2015

odmowa zapłaty

pdf

15.12.2015

pozew

pdfpdf

31.12.2015

nakaz zapłaty

pdf

25.01.2016

sprzeciw gminy od nakazu zapłaty

pdfpdf

10.06.2016

pismo procesowe powoda

pdfpdf

20.06.2016

pismo procesowe gminy

pdfpdf

26.08.2016

wyrok sądu I instancji

pdf

03.10.2016

apelacja gminy

pdf

08.02.2017

wyrok sądu II instancji

pdf

 

 

Apel o adopcje

Już w nowym domu

18 październik 2016
18 październik 2016
19 październik 2016

Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji

analytics  Google Analytics