header mask 90h

Model starachowicki

 
Model starachowicki był przez całe lata prosty jak konstrukcja cepa: zlikwidować bezdomne zwierzęta na miejscu, bez odwożenia do schroniska.

Do tego wystarczyło podjąć 2 stosowne uchwały oraz podpisać umowę z dyspozycyjnym weterynarzem, który bez mrugnięcia okiem "legalnie" uśmiercał wszystkie przywożone mu psy.


Dnia 1 marca 1999 r. Rada Miejska w Starachowicach podjęła uchwałę nr II/21/99 w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Starachowice pdf. Przepis § 8 ust. 1 tej uchwały dopuszczał uśmiercanie zwierząt uznanych za agresywne i niebezpieczne dla otoczenia bez odwożenia do schroniska. W ten sposób kryterium okoliczności faktycznych - wystąpienia bezpośredniego zagrożenia nadmierną agresywnością zwierząt, o jakim mówi ustawa o ochronie zwierząt, zastąpiono uznaniowym kryterium swobodnej oceny, dokonywanej przez nieokreślony przez uchwałę podmiot.

Następnie, dnia 26 czerwca 2006 r. Rada Miejska w Starachowicach podjęła uchwałę nr V/6/06 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Starachowice pdf. Zgodnie z przepisem § 43 ust. 1 tej uchwały psy biegające samopas lub pozostawione bez dozoru w miejscach publicznych traktowane były jako zwierzęta bezdomne nadmiernie agresywne.

Połączone zapisy obu uchwał dały starachowickim urzędnikom podstawę do wyrobienia stałej, "legalnej" praktyki uśmiercania każdego odłowionego psa, bez odwożenia go do schroniska. Dzięki temu, w latach 2008-2010 gmina odłowiła co najmniej 396 zwierząt, z czego co najmniej 388 uśmiercono.

tak to działało - materiał kompromitujący urzędników miejskich nagrany ukrytą kamerą w dniu 31 marca 2009 r.

materiały zebrane przez Biuro Ochrony Zwierząt przy Fundacji dla Zwierząt ARGOS

 

postępowanie sądowoadministracyjne - unieważnienie uchwały

 01.03.1999

uchwała

pdf

04.02.2011

wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

pdf

02.03.2011

odpowiedź gminy na wezwanie

pdf

11.03.2011

skarga do wsa

pdf

11.05.2011

wyrok wsa

pdf

 

postępowanie karne - wątek urzędniczy

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożyła w tej sprawie Najwyższa Izba Kontroli, po dokonaniu negatywnej oceny działalności Prezydenta Starachowic w zakresie przestrzegania praw ochrony zwierząt - wystąpienie pokontrolne NIK z dnia 14 września 2010 r. pdf.

31.10.2011

umorzenie śledztwa

pdf

14.11.2011

zażalenie na umorzenie

pdf

05.01.2012

postanowienie sądu

pdf

komentarz: Wg sądu urzędnicy nie popełnili przestępstwa, ponieważ wykonywali prawo miejscowe, choćby nawet sprzeczne z ustawą.

 

"Zabijano zwierzęta w Starachowicach. Prokuratura: urzędnicy niewinni" 02.11.2011

Dnia 5 marca 2015 r., za nielegalne uśmiercenie 441 zwierząt, zostaje skazany lekarz weterynarii, pomimo że działał na zlecenie Urzędu Miasta Starachowice i w zaufaniu do prawa miejscowego oraz umowy z gminą. Wobec oczywistej próby uchronienia od odpowiedzialności urzędników miejskich, złożyliśmy do Prokuratora Generalnego wniosek o podjęcie na nowo umorzonego śledztwa w ich sprawie.

17.11.2015

wniosek do Prokuratora Generalnego

pdf

27.01.2016 odmowa podjęcia na nowo śledztwa

pdf

 

postępowanie karne - wątek lekarza weterynarii

W związku z prawomocnym zakończeniem wątku urzędniczego, prokuratura starachowicka postanowiła pokazowo oskarżyć najoczywistszego w tej sprawie kozła ofiarnego - współpracującego z gminą lekarza weterynarii Lecha Błach.

04.09.2012

I wyrok sądu I instancji

pdf

06.10.2012

08.10.2012

09.10.2012

apelacja oskarżonego i prokuratury

 

nasza apelacja

pdfpdf

pdf

19.12.2012

uchylenie wyroku sądu I instancji

pdfpdf

(pismo w jakości dosłanej przez prokuraturę)

18.02.2013

sąd I instancji po raz pierwszy przekazał sprawę prokuraturze celem uzupełnienia śledztwa

pdf

31.12.2013

prokuratura kieruje nowy akt oskarżenia

pdf

15.01.2014

sąd I instancji po raz drugi przekazał sprawę prokuraturze celem uzupełnienia śledztwa

pdf

07.04.2014

prokuratura powołuje biegłego

pdf

24.04.2014

nasza krytyka działań prokuratury

pdf

27.06.2014

kolejny akt oskarżenia

pdf

15.07.2014

sąd I instancji po raz trzeci przekazał sprawę prokuraturze celem uzupełnienia śledztwa

pdf

05.08.2014

I skarga na przewlekłość postępowania

pdf

07.10.2014

pozostawienie skargi na przewlekłość bez rozpoznania

pdf

23.10.2014

II skarga na przewlekłość postępowania

pdf

30.10.2014

prokuratura po raz czwarty w tej sprawie kieruje akt oskarżenia

pdf

22.12.2014

oddalenie skargi na przewlekłość

pdf

05.03.2015

II wyrok sądu I instancji

pdf

komentarz: Wg sądu weterynarz popełnił przestępstwo, pomimo że wykonywał prawo miejscowe. Sposób załatwienia tej sprawy przez "wymiar sprawiedliwości" wskazuje więc na głęboką schizofrenię i demoralizację, która dotknęła także urzędników w togach. Lekarz weterynarii ostatecznie zostaje prawomocnie uznany winnym nielegalnego uśmiercenia min. 441 zwierząt. Zostaje skazany, pomimo że działał na zlecenie Urzędu Miasta Starachowice i w zaufaniu do prawa miejscowego oraz umowy z gminą. To kolejny, po skazaniu kierowniczki schroniska w Dyminach, przypadek ukarania kozła ofiarnego i chronienia za wszelką cenę przez prokuratury i sądy urzędników gminnych przed odpowiedzialnością karną za przestępstwa na bezdomnych zwierzętach.

 
 
postępowanie cywilne - zaskarżenie umowy gminy ze schroniskiem

Po kompromitującej aferze z usypianiem wszystkich bezdomnych psów, Gmina Starachowice postanowiła się "ucywilizować" i podpisała umowę z nowo powstałym schroniskiem dla zwierząt "Janik". Problem jednak w tym, że umowa ta jest tak samo bezprawna, jak wszystkie dotychczasowe poczynania Gminy Starachowice względem bezdomnych zwierząt. Dlatego postanowiliśmy ją zaskarżyć.

14.02.2013

umowa

pdfpdf

27.05.2013 pozew

pdf

12.07.2013 odpowiedź gminy na pozew

pdf

15.07.2013 odpowiedź schroniska na pozew

pdf

09.09.2013 pismo procesowe powoda

pdf

23.10.2013 rozszerzenie powództwa

pdf

14.11.2013 odpowiedź schroniska na rozszerzenie powództwa

pdf

20.11.2013 odpowiedź gminy na rozszerzenie powództwa

pdf

03.01.2014 wyrok sądu I instancji

pdf

07.03.2014 apelacja

pdf

17.06.2014 wyrok sądu II instancji

pdf

21.11.2014

skarga kasacyjna

pdf

07.05.2015 sn odmawia rozpoznania skargi kasacyjnej

pdf

 

analytics  Google Analytics