header mask 90h

Informacja publiczna

 
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt od kilku lat uczestniczy w projekcie Biura Ochrony Zwierząt przy Fundacji dla Zwierząt ARGOS, polegającym na badaniu problemu bezdomności zwierząt w jego wymiarze publicznym. W ramach tego projektu prowadzony jest monitoring działalności schronisk dla bezdomnych zwierząt, hycli oraz polityki gmin i urzędów. Znakomita większość informacji nt badanego problemu pochodzi od gmin, na które art. 11 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt nakłada obowiązek wyłapywania oraz zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom. Dlatego od 2006 r. do wszystkich 2479 (od 01.01.2015 r. 2478) gmin w Polsce kierowany jest wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania tego zadania własnego. Uzyskana w ten sposób informacja z całego kraju za lata 2006-2012 i od 2013 udostępniona jest zbiorczo szerokiej publiczności.
Uzyskiwanie informacji publicznej odbywa się na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej pdf pdf. Pomimo obszernej i dosyć szczegółowej regulacji, urzędnicy mają duże problemy w udostępnianiu żądanej informacji. Spowodowane jest to głównie nieznajomością przepisów, ale często także panicznym strachem przed ujawnieniem tego, co tak naprawdę robi ich urząd, niechęcią do obywatelskich działań strażniczych, niedbałością, a nawet zwykłą złośliwością. Oto, będący wynikiem naszych kilkuletnich doświadczeń, katalog najczęściej stosowanych przez urzędników obstrukcji w udostępnianiu informacji publicznej wraz z proponowanymi rozwiązaniami pdf.
Urzędy, na który nie działają uprzejme monity, zasługują w ostateczności na skargę na bezczynność do wojewódzkiego sądu administracyjnego (w sytuacji, kiedy organ nie udostępnia informacji i nie czyni tego decyzją) lub odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego na decyzję odmawiającą udostępnienia informacji publicznej.

postępowania w 2017 r.

 

gm. Stawiszyn (woj. wielkopolskie) - odmowa udostępnienia informacji publicznej

17.01.2017

decyzja organu gminy

pdf

13.02.2017

odwołanie do sko

pdf

24.07.2017

decyzja sko, w wyniku której organ gminy udostępnił treść i postać żądanej umowy

pdf

 

gm. Stare Juchy (woj. warmińsko-mazurskie) - odmowa udostępnienia informacji publicznej

17.01.2017

decyzja organu gminy

pdf

10.04.2017

odwołanie do sko

pdf

15.05.2017

decyzja sko

pdf

 

40 gmin - bezczynność w udostępnieniu informacji publicznej

Kontynuacja akcji skarżenia bezczynności organów gmin, które nie udzieliły informacji publicznej w ramach monitoringu realizacji zadania wynikającego z ustawy o ochronie zwierząt, przeprowadzonego w 2016 r. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej tym razem wysłane zostały za pośrednictwem ePUAP i nadawca dysponował urzędowym poświadczeniem przedłożenia. ePUAP stanowi platformę teleinformatyczną dedykowaną komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Platforma automatycznie generuje UPP, będące dowodem na skuteczne doręczenie korespondencji obywatela do urzędu. Wnioski Stowarzyszenia niewątpliwie więc docierały, a pomimo to część gmin nadal nie udzielała odpowiedzi.

Metryka postępowań sądowoadministracyjnych

Lp.

gmina

WSA

rozstrzygnięcie

1

Dziadowa Kłoda (ds)

Wrocław

uwzględnienie skargi pdf

2

Jerzmanowa (ds)

Wrocław

uwzględnienie skargi pdf

3

Świdnica w. (ds)

Wrocław

uwzględnienie skargi pdf

4

Świeradów-Zdrój (ds)

Wrocław

uwzględnienie skargi pdf

5

Brzuze (kp)

Bydgoszcz

uwzględnienie skargi pdf

6

Jeżewo (kp)

Bydgoszcz

brak rozstrzygnięcia sądowego (skarżący cofnął skargę, a gmina nie przekazała jej do sądu)

7

Osiek (kp)

Bydgoszcz

uwzględnienie skargi pdf

8

Rypin w. (kp)

Bydgoszcz

uwzględnienie skargi pdf

9

Wąpielsk (kp)

Bydgoszcz

uwzględnienie skargi pdf

10

Hanna (ll)

Lublin

ukaranie organu gminy grzywną za nieprzekazanie skargi do sądu pdf

uwzględnienie skargi pdf

11

Siennica Różana (ll)

Lublin

uwzględnienie skargi pdf

12

Ulhówek (ll)

Lublin

brak rozstrzygnięcia sądowego (skarżący cofnął skargę, a gmina nie przekazała jej do sądu)

13

Wisznice (ll)

Lublin

umorzenie postępowania  pdf (skarżący cofnął skargę)

14

Wola Uhruska (ll)

Lublin

umorzenie postępowania  pdf (skarżący cofnął skargę)

15

Zwierzyn (ls)

Gorzów Wielkopolski

brak rozstrzygnięcia sądowego (skarżący cofnął skargę, a gmina nie przekazała jej do sądu)

16

Rusiec (ld)

Łódź

uwzględnienie skargi pdf

17

Łukowica (mp)

Kraków

brak rozstrzygnięcia sądowego (skarżący cofnął skargę, a gmina nie przekazała jej do sądu)

18

Andrzejewo (mz)

Warszawa

uwzględnienie skargi pdf

19

Boguty-Pianki (mz)

Warszawa

uwzględnienie skargi pdf

20

Czarnia (mz)

Warszawa

brak rozstrzygnięcia sądowego (skarżący cofnął skargę, a gmina nie przekazała jej do sądu)

21

Korczew (mz)

Warszawa

uwzględnienie skargi pdf

22

Potworów (mz)

Warszawa, zam. Radom

uwzględnienie skargi pdf

23

Raciąż m. (mz)

Warszawa

uwzględnienie skargi pdf

24

Siemiątkowo (mz)

Warszawa

ukaranie organu gminy grzywną za nieprzekazanie skargi do sądu pdf

uwzględnienie skargi pdf

25

Słubice (mz)

Warszawa

uwzględnienie skargi pdf

26

Szreńsk (mz)

Warszawa

umorzenie postępowania  pdf (skarżący cofnął skargę)

27

Szulborze Wielkie (mz)

Warszawa

uwzględnienie skargi pdf

28

Wieniawa (mz)

Warszawa, zam. Radom

uwzględnienie skargi pdf

29

Zbuczyn (mz)

Warszawa

ukaranie organu gminy grzywną za nieprzekazanie skargi do sądu pdf

uwzględnienie skargi pdf

30

Lubrza (op)

Opole

brak rozstrzygnięcia sądowego (skarżący cofnął skargę, a gmina nie przekazała jej do sądu)

31

Lubaczów w. (pk)

Rzeszów

uwzględnienie skargi pdf

32

Ostrów (pk)

Rzeszów

brak rozstrzygnięcia sądowego (skarżący cofnął skargę, a gmina nie przekazała jej do sądu)

33

Pawłosiów (pk)

Rzeszów

umorzenie postępowania  pdf (skarżący cofnął skargę)

34

Tryńcza (pk)

Rzeszów

odrzucenie skargi  pdf (*)

35

Irządze (sl)

Gliwice

uwzględnienie skargi pdf

36

Kobiór (sl)

Gliwice

brak rozstrzygnięcia sądowego (skarżący cofnął skargę, a gmina nie przekazała jej do sądu)

37

Radzionków (sl)

Gliwice

częściowe uwzględnienie skargi pdf

skarga kasacyjna pdf

uwzględnienie skargi kasacyjnej pdf pdf

38

Moskorzew (sw)

Kielce

umorzenie postępowania  pdf (skarżący cofnął skargę)

39

Gniezno m. (wp)

Poznań

uwzględnienie skargi pdf

40

Bobolice (zp)

Szczecin

uwzględnienie skargi pdf

 

(*) Skarga została odrzucona z powodu nieuiszczenia przez Stowarzyszenie wpisu od skargi. Fakt ten nie wynikał jednak bynajmniej z powodu niefrasobliwości, czy też nieznajomości prawa przez skarżącego.

Otóż 15.08.2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, która do art. 239 dodała § 2, stanowiący, że nie mają obowiązku uiszczania opłat sądowych organizacje pożytku publicznego, działające na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawach własnych, z wyjątkiem spraw dotyczących prowadzonej przez te organizacje działalności gospodarczej. Stowarzyszenie Obrona Zwierząt posiada status opp i nie prowadzi działalności gospodarczej. Dlatego od czasu wejściu w życie tego rozwiązania sądy administracyjne zaprzestały wzywania nas do uiszczania wpisów od składanych skarg lub uchylały zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu. Jeśli pomimo wszystko wpis został uiszczony, wówczas sądy z urzędu go zwracały. Taka praktyka niepobierania opłat trwała ok. roku. Następnie znienacka niektóre sądy zaczęły ponownie wzywać nas do uiszczania wpisów od skarg, przy czym nie zmienił się stan prawny, który by to uzasadniał. Nie pomagały wyjaśnienia, że jesteśmy ustawowo zwolnieni z opłat - zgodnie z najnowszą wykładnią NSA, sprawy prowadzone przez opp przed sądami nie są ich "sprawami własnymi", gdyż nie może być "sprawą własną" wynikająca z działalności statutowej organizacji. Dzięki takiej absurdalnej wykładni NSA zbiór "spraw własnych" opp może być teraz tylko zbiorem pustym. W ten sposób ze zwolnienia przewidzianego art. 239 § 2 p.p.s.a. uczyniono prawo martwe.

Odrzucona skarga w niniejszej sprawie była jedną z "ofiar" kapryśnego i niejednolitego orzecznictwa sądowoadministracyjnego w tej kwestii.

analytics  Google Analytics