header mask 90h

Unieważnianie umów:

 

umowa Gminy Łask

 09.12.2011

umowa

pdf

 01.10.2012

pozew

pdf

30.11.2012

odpowiedź hycla na pozew

pdf

 24.01.2013

polemika z odpowiedzią na pozew

pdf

14.02.2013

wyrok sądu I instancji, oddalający powództwo (uzasadnienie nie odnoszące się do zarzutów pozwu)

pdf

21.03.2013zażalenie hycla na koszty

pdf

29.03.2013nasza apelacja

pdf

18.10.2013wyrok sądu II instancji, który oddalił apelację i zasądził od Stowarzyszenia na rzecz hycla 6.468 zł kosztów postępowania

pdf

07.01.2014nasza skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego

pdf

17.04.2014odpowiedź hycla na skargę kasacyjną

pdf

17.10.2014Sąd Najwyższy odmawia rozpoznania skargi kasacyjnej

pdf


komentarz do decyzji Sądu Najwyższego:

SN nie uznał, aby w sprawie występowało istotne zagadnienie prawne, a nasza skarga kasacyjna była oczywiście uzasadniona. Wg Sądu nie istnieje też potrzeba wykładni przepisów wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów (notabene, takie orzecznictwo nie istnieje), nie zachodzi też nieważność postępowania brana pod uwagę z urzędu. Jednym słowem, SN odmówił  zajęcia się prawną regulacją działania schronisk dla zwierząt. Cementować to będzie decyzje organów administracyjnych i sądów w nieuprawnionym utożsamianiu "obszaru działalności" schroniska z "miejscem świadczenia usług" przez przedsiębiorcę prowadzącego schronisko, które prowadzi do patologii w postaci zaniechania przez gminy budowy własnych schronisk, powstawania komercyjnych schronisk-molochów na kilkaset do kilku tysięcy psów z wielu gmin oraz braku odpowiedzialności gmin za zwierzęta przekazywane przedsiębiorcom. To kolejna decyzja wymiaru sprawiedliwości dowodząca jego służalczego charakteru względem władzy wykonawczej.

 

umowy Gminy Miasto Sieradz

03.03.2011

umowy

pdf

07.09.2011

pozew

pdf

04.11.2011

07.11.2011

odpowiedź na pozew Gminy

odpowiedź na pozew Siemińskiego

pdf

pdf

13.12.2011

wniosek o zabezpieczenie powództwa

pdf

28.02.2012wyrok sądu I instancji, uznający powództwo

pdf

10.04.2012apelacja miasta

pdf

31.08.2012

wyrok sądu II instancji, oddalający apelację

pdf

03.01.2013
skarga kasacyjna miasta

pdf

05.03.2013odpowiedź na skargę kasacyjną

pdf

22.11.2013
wyrok Sądu Najwyższego

pdf

Sieradzka Telewizja Regionalna o rozprawie przed sądem I instancji w dniu 06.12.2011 r.

Sieradzka Telewizja Regionalna o wyroku sądu I instancji

 

komentarz do wyroku Sądu Najwyższego:

Niestety skazane na porażkę są próby przeczytania tego orzeczenia ze  zrozumieniem. Otóż początkowo SN twierdzi, iż "nie można odmówić stowarzyszeniom wymienionym w art. 11 ust. 3 u.o.z. zainteresowania prawnego w dochodzeniu stwierdzenia nieważności umowy zawartej pomimo braku odpowiedniej uchwały rady gminy" (str. 8 uzas.). A przecież właśnie brak uchwały gminnej był dla sądów I i II instancji powodem uznania skarżonych umów za nieważne. Ostatecznie SN stwierdza jednak, że organizacja społeczna wymieniona w art. 11 ust. 3 u.o.z. legitymacji do podważania takich umów nie posiada. By pogodzić tę wewnętrzną sprzeczność rozumowania, SN wikła się w rozróżnianie "wyłapywania" od "zapewnienia opieki" jako rzekomo osobnych zadań gminy i przedmiotu osobnych uchwał. SN tworzy akrobatyczną konstrukcję jakoby najpierw podejmowana była uchwała o wyłapywaniu, a "dopiero wtedy" (kiedy psy są już wyłapane) uchwała o "dalszym postępowaniu" (str. 9 uzas.). SN stwierdza wprost, że uchwały rady gminy wymagało jedynie wyłapywanie bezdomnych zwierząt (sic!), co jest stanowiskiem oczywiście sprzecznym z ówczesnym brzmieniem ustawy: wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami odbywa się wyłącznie na mocy uchwały rady gminy. Wywody SN, pomijając, że zupełnie sztuczne i nie mające podstaw w literze prawa (w stanie prawnym sprzed 01.01.2012 r.), dodatkowo oparte były na "przeoczeniu", że Gmina Miasto Sieradz nie posiadała ani uchwały o wyłapywaniu, ani o dalszym postępowaniu z bezdomnymi zwierzętami.

Niestety, kolejny zły i żenująco niskich lotów wyrok sądowy w kwestii ochrony praw zwierząt, tym boleśniejszy, że autorstwa SN.

Na stronie 6 uzas. wyroku SN wskazał, iż podmiotem upoważnionym do wystąpienia z ewentualnym powództwem ustalającym nieważność takich umów jest z pewnością prokurator.

 16.07.2014

wniosek do Prokuratora Generalnego

pdf

07.05.2015  (rzekomo wysłana 24.09.2014)
odpowiedź Prokuratury Okręgowej w Sieradzu

pdf

29.05.2015krytyka zaniechań Prokuratury Okręgowej w Sieradzu

pdf

21.08.2015odpowiedź Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi

pdf

10.09.2015
nasze stanowisko

pdf

04.11.2015prokuratura wie lepiej niż sądy cywilne

pdf

 

komentarz:

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Sieradzu, Włodzimierz Klimaszewski, stoi na stanowisku, że nie leży w interesie publicznym, aby środki publiczne w wysokości 440.000 zł, wydane na opiekę nad 200 psami, zostały publicznie rozliczone. Zamiast rozliczenia gminy z efektów jej zadania publicznego, prokurator preferuje domniemanie, że 200 psów spokojnie żyje na emeryturze w domu u hycla Siemińskiego (bo przecież nie w jego nadzorowanym schronisku, gdzie przebywać mogą wyłącznie zwierzęta bezdomne).

W przeciwieństwie do domniemania o opiece, niewątpliwym faktem jest, że psy te zostały usunięte z terenu gminy miejskiej Sieradz, więc pewnie tylko tego faktu dotyczy - zdaniem prokuratora Klimaszewskiego - interes publiczny.

Pomimo oczywistej i stwierdzonej przez 2 instancje sądowe, wadliwości umów, prokurator nie widzi powodu, aby narażać na szwank interes finansowy hycla lub gminy - dlatego powództwa nie złoży.

Jeśli chodzi o prawną ochronę zwierząt, to już któreś z kolei stwierdzenie "wymiaru sprawiedliwości", że prawo jest, ale póki co, zachowajmy zdrowy rozsądek.

Ostatnio dodane

Apel o adopcje

Już w nowym domu

18 październik 2016
18 październik 2016
19 październik 2016

Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji

analytics  Google Analytics