header mask 90h

Obóz koncentracyjny Wojtyszki - postępowania cywilne

 

postępowanie sądowe o unieważnienie umowy Gminy Łask

 09.12.2011

umowa

pdf

 01.10.2012

pozew

pdf

30.11.2012

odpowiedź Siemińskiego na pozew

pdf

24.01.2013

polemika z odpowiedzią na pozew

pdf

14.02.2013

wyrok sądu I instancji, oddalający powództwo

pdf

19.03.2013

zażalenie Siemińskiego na koszty

pdf

29.03.2013

nasza apelacja

pdf

18.10.2013

wyrok sądu II instancji, oddalający apelację

pdf

07.01.2014

nasza skarga kasacyjna do SN

pdf

17.04.2014

odpowiedź Siemińskiego na skargę kasacyjną

pdf

17.09.2014

postanowienie SN, odmawiające rozpoznania skargi kasacyjnej

pdf

 

komentarz do postanowienia Sądu Najwyższego:

SN nie uznał, aby w sprawie występowało istotne zagadnienie prawne, a nasza skarga kasacyjna była oczywiście uzasadniona. Wg Sądu nie istnieje też potrzeba wykładni przepisów wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów (notabene, takie orzecznictwo nie istnieje), nie zachodzi też nieważność postępowania brana pod uwagę z urzędu. Jednym słowem, SN odmówił  zajęcia się prawną regulacją działania schronisk dla zwierząt. Cementować to będzie decyzje organów administracyjnych i sądów w nieuprawnionym utożsamianiu "obszaru działalności" schroniska z "miejscem świadczenia usług" przez przedsiębiorcę prowadzącego schronisko, które prowadzi do patologii w postaci zaniechania przez gminy budowy własnych schronisk, powstawania komercyjnych schronisk-molochów na kilkaset do kilku tysięcy psów z wielu gmin oraz braku odpowiedzialności gmin za zwierzęta przekazywane przedsiębiorcom. To kolejna decyzja "wymiaru sprawiedliwości" dowodząca jego służalczego charakteru względem władzy wykonawczej.

 

postępowanie sądowe o unieważnienie umów Gminy Miasto Sieradz

03.03.2011

umowy

pdf

07.09.2011

pozew

pdf

04.11.2011

odpowiedź na pozew gminy

pdf

07.11.2011

odpowiedź na pozew Siemińskiego

pdf

13.12.2011

wniosek o zabezpieczenie powództwa

pdf

28.02.2012

wyrok sądu I instancji, uznający powództwo

pdf

10.04.2012

apelacja gminy

pdf

31.08.2012

wyrok sądu II instancji, oddalający apelację

pdf

03.01.2013

skarga kasacyjna gminy

pdf

05.03.2013

odpowiedź na skargę kasacyjną

pdf

22.11.2013

wyrok SN

pdf

 

07.12.2011

Sieradzka Telewizja Regionalna

"Proces o psy w Sieradzu" - o rozprawie przed sądem I instancji w dniu 06.12.2011 r.

28.02.2012

sieradz.com.pl

"Miasto przegrało proces"

28.02.2012

Sieradzka Telewizja Regionalna

"Wyrok w sprawie sprzedaży psów" - o wyroku sądu I instancji

 

komentarz do wyroku Sądu Najwyższego:

Niestety skazane na porażkę są próby przeczytania tego orzeczenia ze  zrozumieniem. Otóż początkowo SN twierdzi, iż "nie można odmówić stowarzyszeniom wymienionym w art. 11 ust. 3 u.o.z. zainteresowania prawnego w dochodzeniu stwierdzenia nieważności umowy zawartej pomimo braku odpowiedniej uchwały rady gminy" (str. 8 uzas.). A przecież właśnie brak uchwały gminnej był dla sądów I i II instancji powodem uznania skarżonych umów za nieważne. Ostatecznie SN stwierdza jednak, że organizacja społeczna wymieniona w art. 11 ust. 3 u.o.z. legitymacji do podważania takich umów nie posiada. By pogodzić tę wewnętrzną sprzeczność rozumowania, SN wikła się w rozróżnianie "wyłapywania" od "zapewnienia opieki" jako rzekomo osobnych zadań gminy i przedmiotu osobnych uchwał. SN tworzy akrobatyczną konstrukcję jakoby najpierw podejmowana była uchwała o wyłapywaniu, a "dopiero wtedy" (kiedy psy są już wyłapane) uchwała o "dalszym postępowaniu" (str. 9 uzas.). SN stwierdza wprost, że uchwały rady gminy wymagało jedynie wyłapywanie bezdomnych zwierząt (sic!), co jest stanowiskiem oczywiście sprzecznym z ówczesnym brzmieniem ustawy: wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami odbywa się wyłącznie na mocy uchwały rady gminy. Wywody SN, pomijając, że zupełnie sztuczne i nie mające podstaw w literze prawa (w stanie prawnym sprzed 01.01.2012 r.), dodatkowo oparte były na "przeoczeniu", że Gmina Miasto Sieradz nie posiadała ani uchwały o wyłapywaniu, ani o dalszym postępowaniu z bezdomnymi zwierzętami.

Niestety, kolejny zły i żenująco niskich lotów wyrok sądowy w kwestii ochrony praw zwierząt, tym boleśniejszy, że autorstwa SN.

Na stronie 6 uzas. wyroku SN wskazał, iż podmiotem upoważnionym do wystąpienia z ewentualnym powództwem ustalającym nieważność takich umów jest z pewnością prokurator. Wobec tego...

 16.07.2014

wniosek do Prokuratora Generalnego

pdf

07.05.2015  (rzekomo wysłana 24.09.2014)

odpowiedź Prokuratury Okręgowej w Sieradzu

pdf

29.05.2015

krytyka zaniechań Prokuratury Okręgowej w Sieradzu

pdf

21.08.2015

odpowiedź Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi

pdf

10.09.2015

nasze stanowisko

pdf

04.11.2015

prokuratura wie lepiej niż sądy cywilne

pdf

 

komentarz do stanowiska prokuratury:

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Sieradzu, Włodzimierz Klimaszewski, stoi na stanowisku, że nie leży w interesie publicznym, aby środki publiczne w wysokości 440.000 zł, wydane na opiekę nad 200 psami, zostały publicznie rozliczone. Zamiast rozliczenia gminy z efektów jej zadania publicznego, prokurator preferuje domniemanie, że owych 200 psów spokojnie żyje na emeryturze w domu u hycla Siemińskiego (bo przecież nie w jego nadzorowanym schronisku, gdzie przebywać mogą wyłącznie zwierzęta bezdomne). W przeciwieństwie do domniemania o opiece, niewątpliwym faktem jest, że psy te zostały usunięte z terenu gminy miejskiej Sieradz, więc pewnie tylko tego faktu dotyczy - zdaniem prokuratora Klimaszewskiego - interes publiczny. Pomimo oczywistej i stwierdzonej przez 2 instancje sądowe, wadliwości umów, prokurator nie widzi powodu, aby narażać na szwank interes finansowy hycla lub gminy - dlatego powództwa nie złoży. Jeśli chodzi o prawną ochronę zwierząt, to już któreś z kolei stwierdzenie "wymiaru sprawiedliwości", że prawo jest, ale póki co, zachowajmy zdrowy rozsądek.

Ostatnio dodane

28 kwiecień 2024
09 kwiecień 2024

Apel o adopcje

Już w nowym domu

18 październik 2016
18 październik 2016
19 październik 2016

analytics  Google Analytics