header mask 90h

Przetargi gminne

Gmina i Miasto Jędrzejów

W dniu 15 lutego 2011 r. Burmistrz Miasta Jędrzejowa podpisał umowę z Longinem Siemińskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego z siedzibą w Łodzi. Przedmiotem umowy było przekazanie realizacji zadania gminnego, określonego ustawą o ochronie zwierząt - zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom. Umowa była w międzyczasie 6-krotnie aneksowana pdf pdf. Aneksy dotyczyły zmiany kwoty wynagrodzenia z tytułu umowy oraz przedłużania czasu jej obowiązywania.

Z informacji udzielonej przez gminę pdf pdf nie wynikało, aby jako zamawiający wyłaniała ona wykonawcę ustawowego zadania gminnego w trybie przewidzianym prawem, pomimo iż jako jednostka samorządu terytorialnego, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, stanowi jednostkę sektora finansów publicznych, objętą prawem zamówień publicznych i zobowiązaną do stosowania tej ustawy przy udzielaniu zamówień publicznych.

Stosowanie przepisów tej ustawy uzasadnione było znaczną wysokością kosztów ponoszonych przez gminę na obsługę umowy z dnia 15 lutego 2011 r.

rok

liczba przekazanych psów

2011 42

40.559,25

pdf

2012 45

127.724,40

pdf

2013 64

271.492,92

pdf

 2014  48

299.817,50

pdf

2015 24

385.493,07

pdf

2016  26

292.748,61

pdf

Kwoty wydatkowane przez gminę od 2012 r. znacznie przekraczają wartości zamówień wskazanych art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wg którego ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, a do kwietnia 2014 r. równowartości kwoty 14 000 euro.

Dramatycznie wielki wzrost kosztów przetrzymywania zwierząt w schronisku Longina Siemińskiego był łatwy do przewidzenia, czemu Stowarzyszenie dawało wyraz w swoich wystąpieniach do Gminy Jędrzejów z dnia 25 kwietnia 2013 r., 14 lutego 2014 r., a także w sieci www. Szczególnie trafna prognoza finansowa, postawiona przez Stowarzyszenie już po 2 latach obowiązywania umowy, została niestety zignorowana przez organ gminy, który nadal nie uważał za zasadne stosowania do udzielania zamówienia przepisów prawa zamówień publicznych.

 26.03.2016

zawiadomienie do rio

pdf

26.08.2016 protokół kontroli

pdf

24.10.2016 wystąpienie pokontrolne rio

pdf

25.08.2017 pismo rio

pdf

31.08.2017 wezwanie rio

pdfpdf

 

Miasto Zgierz

 09.01.2014

opis przedmiotu zamówienia

pdf

28.01.2014 zawiadomienie do uzp

pdf

04.02.2014 unieważnienie przetargu

pdf

04.02.2014 odpowiedź gminy

pdf

analytics  Google Analytics