header mask 90h

Opiniowanie i zaskarżanie uchwał gminnych

 
Oświadczenie Stowarzyszenia z dnia 8 lutego 2012 r. dot. opiniowania uchwał gminnych
Do organizacji społecznych statutowo zajmujących się ochroną zwierząt napływa fala projektów uchwał rad gminnych w sprawie programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Na skutek ostatniej nowelizacji ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt, wszystkie gminy mają podjąć w/w uchwały do końca marca, a w tym celu uzyskać opinię organizacji społecznych.
Ustawowy cel opiniowania uchwał rad gminnych rozumiemy tak, że choć nie są one dla uchwałodawcy wiążące, to jednak rady gmin powinny zapoznać się ze szczególnym punktem widzenia organizacji społecznych i z ich doświadczeniem, po to, aby uchwały lepiej realizowały cele ochrony zwierząt.
Z pewnością celem opiniowania takich programów nie jest badanie ich zgodności z prawem, bowiem organizacje nie mają takich kompetencji ani możliwości, gdyż należy to wyłącznie do odpowiednich organów państwa.
Tymczasem większość nadsyłanych nam projektów uchwał jest rażąco niezgodna z prawem. Na długiej liście uchybień najczęściej występuje brak wskazania:
  • konkretnego (z adresu), legalnego, zarejestrowanego schroniska, któremu gmina zlecać będzie opiekę nad bezdomnymi zwierzętami,
  • konkretnego gospodarstwa rolnego dla wymagających gminnej opieki zwierząt gospodarskich,
  • wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację programu.
Opiniowanie takich uchwał staje się więcbezcelowe, bo jakiekolwiek opinie, poglądy czy rady są w tej sytuacji pozbawione określonego przedmiotu. Patologię pogłębia niewiążący status opinii. W związku z tym, trudno oprzeć się wrażeniu, że zwracanie się o bezcelowe, bezprzedmiotowe i niewiążące opinie ma na celu jedynie wciągnięcie organizacji społecznych w sferę biurokratycznej fikcji i tym samym przerzucenie na nie części odpowiedzialności za dowolną realizację takich blankietowych, wadliwych uchwał. Nawet jeśli nie jest to odpowiedzialność formalna, a tylko moralna.
Nie zakładamy złej woli funkcjonariuszy gmin, bo rozumiemy ich trudną sytuację, spowodowaną coraz gorszą jakością prawa ochrony zwierząt. Na przykład nie podejmujemy się rozstrzygać czy „wyłapywanie” jest tożsame z „odławianiem”, czy też nie (art. 11 ust. 1 ustawy oraz rozporządzenie wykonawcze, w porównaniu do art. 11a ust. 2 pkt 3 ustawy). Dalej - co konkretnie oznacza wymóg „zapewnienia miejsca” bezdomnym zwierzętom w schronisku i jak się to ma do ich dalszego losu, skoro po nowelizacji ustawy nie trzeba już o nim rozstrzygać w uchwałach? Czym różni się „poważne zagrożenie” (art. 11 ust. 3 ustawy) od „bezpośredniego zagrożenia” (art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy), kto i jak będzie kwalifikował takie przypadki i czy to oznacza, że dowolne zwierzę bezdomne może być uśmiercone zamiast opiekowania się nim w schronisku? Projekty uchwał też oczywiście nie zawierają odpowiedzi na te pytania.
Nie możemy zatem odpowiedzialnie wypowiadać się nawet o konkretnych rozwiązaniach gminnych przyjętych w ramach takiego prawa, bo sposób ich realizacji jest nieprzewidywalny. Nie możemy więc godzić się z założeniem, że skoro prawo rangi ustawowej jest złej jakości, to tym bardziej można psuć je dalej i sprowadzać do jedynie pozorów ochrony zwierząt.
Dlatego Stowarzyszenie Obrona Zwierząt odmawia opiniowania programów gminnych powstałych na podstawie art. 11a ustawy o ochronie zwierząt. Stowarzyszenie nie będzie brać udziału w procesie uchwałodawczym na wyżej opisanych zasadach, bo nie ma zamiaru uczestniczyć w legitymizowaniu złego prawa, którego jedynym celem jest stworzenie mechanizmów pozorowanej opieki nad bezdomnymi zwierzętami, która sprawowana za publiczne pieniądze nadaje bezdomnemu zwierzęciu status tylko i wyłącznie odpadu komunalnego.
 
o pierwszych skutkach nowelizacji ustawy

Opiniowanie uchwał pod rządami "starej' (sprzed 01.01.2012 r.) ustawy o ochronie zwierząt

31.12.2010

Nagłowice

pdf

07.03.2011

Końskie

pdf

18.03.2011 Krasocin

pdf

02.04.2011 Włoszczowa

pdf

26.05.2011 Kluczewsko

pdf

28.05.2011 Brody

pdf

09.06.2011 Sitkówka-Nowiny

pdf

17.11.2011 Stąporków

pdf

 


Zaaskarżanie uchwał pod rządami "nowej' (po 01.01.2012 r.) ustawy o ochronie zwierząt

Miasto Zgierz

 26.03.2013

uchwała

pdf

04.11.2013 wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

pdf

28.11.2013 odpowiedź gminy na wezwanie

pdf

17.12.2013 skarga do wsa

pdf

27.03.2014 wyrok wsa

pdf

 

o wyroku


Zaskarżanie uchwał pod rządami "starej' (sprzed 01.01.2012 r.) ustawy o ochronie zwierząt

Jędrzejów

 29.06.1999

uchwała

pdf

11.01.2011

wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

pdf

11.03.2011

skarga do wsa

pdf

24.05.2011

I wyrok wsa

pdf

22.06.2011

skarga kasacyjna do nsa

pdf

27.10.2011

wyrok nsa

pdf

25.01.2012

II wyrok wsa

pdf

 

o wyroku

 

Starachowice

 01.03.1999

uchwała

pdf

04.02.2011

wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

pdf

02.03.2011

odpowiedź gminy na wezwanie

pdf

11.03.2011

skarga do wsa

pdf

11.05.2011

wyrok wsa

pdf

22.06.2011

skarga kasacyjna do nsa

pdf

03.11.2011

wyrok nsa

pdf

komentarz do wyroku NSA: NSA oddalił naszą kasację, w sposób pokrętny i bałamutny uzasadniając tezę, jakoby gminie służyło prawo własności do zwierzęcia, którym opiekuje się w trybie art. 11 ustawy o ochronie zwierząt. Wstyd NSA przynosi również powoływanie się na komentarze prof. W. Radeckiego, który ma nieocenione zasługi w dezinterpretacji prawa ochrony zwierząt. Sądownictwo powszechne ma jednak w tej kwestii całkowicie odmienny pogląd - por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi pdf (str. 6 uzas.).

 

Końskie

29.04.1999

uchwała

pdf

07.02.2011

wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

pdf

29.08.2011

ponowne wezwanie

pdf

23.09.2011

odpowiedź gminy na wezwanie

pdf

 

Wodzisław

26.02.2000

uchwała

pdf

24.03.2011

wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

pdf

29.04.2011

odpowiedź gminy na wezwanie

pdf

27.05.2011

skarga do wsa

pdf

28.06.2011 odpowiedź gminy na skargę

pdf

15.09.2011

I wyrok wsa

pdf

16.11.2011

skarga kasacyjna do nsa

pdf

06.03.2012

wyrok nsa

pdf

29.05.2012 II wyrok wsa

pdf

 

Pińczów

04.06.1999

uchwała

pdf

27.05.2011

wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

pdf

30.06.2011

odpowiedź gminy na wezwanie

pdf

22.07.2011

skarga do wsa

pdf

22.08.2011 odpowiedź gminy na skargę

pdf

08.11.2011

wyrok wsa

pdf

31.01.2012

skarga kasacyjna do nsa

pdf

22.05.2012

wyrok nsa

pdf

komentarz do wyroku NSA: Stanowiący nic innego niż prawniczy bełkot, wyrok NSA świadczy o głębokiej schizofrenii tej instytucji. W sytuacji, kiedy jeden skład tego sądu uwzględnia naszą skargę kasacyjną i uchyla wyrok I instancji (por. wyrok NSA w sprawie gm. Wodzisław pdf), inny skład tego samego sądu oddala skargę złożoną w analogicznym stanie faktycznym, identycznym stanie prawnym i tak samo sformułowaną. Zarzut sądu "niewskazania konkretnych przepisów, które przez uchwałę zostały naruszone i sposobu ich naruszenia", wskazuje, iż sąd nie zadał sobie nawet trudu uważnego przeczytania skargi. To potwierdza popularną skądinąd tezę, iż sądownictwo administracyjne ma zbyt szeroki zakres kognicji i, zajmując się coraz większą ilością dziedzin życia publicznego, wykazuje coraz mniejszą kompetencję, rzetelność i wnikliwość.

Ostatnio dodane

28 kwiecień 2024
09 kwiecień 2024

Apel o adopcje

Już w nowym domu

18 październik 2016
18 październik 2016
19 październik 2016

analytics  Google Analytics