Oświadczenie Stowarzyszenia z dnia 08.02.2012 dot. opiniowania uchwał gminnych

Do organizacji społecznych statutowo zajmujących się ochroną zwierząt napływa fala projektów uchwał rad gminnych w sprawie programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Na skutek nowelizacji ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt, wszystkie gminy mają podjąć w/w uchwały do końca marca, a w tym celu uzyskać opinię organizacji społecznych.
 
Ustawowy cel opiniowania uchwał rad gminnych rozumiemy tak, że choć nie są one dla uchwałodawcy wiążące, to jednak rady gmin powinny zapoznać się ze szczególnym punktem widzenia organizacji społecznych i z ich doświadczeniem, po to, aby uchwały lepiej realizowały cele ochrony zwierząt.

Z pewnością celem opiniowania takich programów nie jest badanie ich zgodności z prawem, bowiem organizacje nie mają takich kompetencji ani możliwości, gdyż należy to wyłącznie do odpowiednich organów państwa.

Tymczasem większość nadsyłanych nam projektów uchwał jest rażąco niezgodna z prawem. Na długiej liście uchybień najczęściej występuje brak wskazania:
  • konkretnego (z adresu), legalnego, zarejestrowanego schroniska, któremu gmina zlecać będzie opiekę nad bezdomnymi zwierzętami,
  • konkretnego gospodarstwa rolnego dla wymagających gminnej opieki zwierząt gospodarskich,
  • wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację programu.

Opiniowanie takich uchwał staje się bezcelowe, bo jakiekolwiek opinie, poglądy czy rady są w tej sytuacji pozbawione określonego przedmiotu. Patologię pogłębia niewiążący status opinii. W związku z tym, trudno oprzeć się wrażeniu, że zwracanie się o bezcelowe, bezprzedmiotowe i niewiążące opinie ma na celu jedynie wciągnięcie organizacji społecznych w sferę biurokratycznej fikcji i tym samym przerzucenie na nie odpowiedzialność za dowolną realizację takich blankietowych, wadliwych uchwał. Nawet jeśli nie jest to odpowiedzialność formalna, a tylko moralna.

Nie zakładamy złej woli funkcjonariuszy gmin, bo rozumiemy ich trudną sytuację, spowodowaną coraz gorszą jakością prawa ochrony zwierząt. Nie podejmujemy się rozstrzygać czy, na przykład, „wyłapywanie” jest tożsame z „odławianiem”, czy też nie (art. 11 ust. 1 ustawy oraz rozporządzenie wykonawcze, w porównaniu do art. 11a ust. 2 pkt 3 ustawy). Co konkretnie oznacza wymóg „zapewnienia miejsca” bezdomnym zwierzętom w schronisku i jak się to ma do ich dalszego losu, skoro po nowelizacji ustawy nie trzeba już o tym rozstrzygać w uchwałach? Czym różni się „poważne zagrożenie” (art. 11 ust. 3 ustawy) od „bezpośredniego zagrożenia” (art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy), kto i jak będzie kwalifikował takie przypadki i czy to oznacza, że dowolne zwierzę bezdomne może być uśmiercone zamiast opiekowania się nim w schronisku? Projekty uchwał też oczywiście nie zawierają odpowiedzi na te pytania.

Nie możemy zatem odpowiedzialnie wypowiadać się nawet o konkretnych rozwiązaniach gminnych przyjętych w ramach takiego prawa, bo sposób ich realizacji jest nieprzewidywalny. Nie możemy więc godzić się z założeniem, że skoro prawo rangi ustawowej jest złej jakości, to tym bardziej można psuć je dalej i sprowadzać do jedynie pozorów ochrony zwierząt.

Niniejszym Stowarzyszenie Obrona Zwierząt odmawia opiniowania programów gminnych powstałych na podstawie art. 11a ustawy o ochronie zwierząt. Stowarzyszenie nie będzie brać udziału w procesie uchwałodawczym na wyżej opisanych zasadach, a przez to nie ma zamiaru uczestniczyć w legitymizowaniu złego prawa, którego jedynym celem jest stworzenie mechanizmów pozorowanej opieki nad bezdomnymi zwierzętami, która sprawowana za publiczne pieniądze nadaje bezdomnemu zwierzęciu status tylko i wyłącznie odpadu komunalnego.
 
o pierwszych skutkach nowelizacji ustawy: "Sposób na bezdomność zwierząt w gminach? Zabijanie" 27.02.2012
 

OPINIOWANIE UCHWAŁ pod rządami "starej' ustawy o ochronie zwierząt

31.12.2010

Nagłowice

opinia uchwały o wyłapywaniu

pdf

07.03.2011

Końskie

opinia uchwały o wyłapywaniu

pdf

18.03.2011

Krasocin

opinia uchwały o wyłapywaniu

pdf

02.04.2011

Włoszczowa

opinia uchwały o wyłapywaniu

pdf

26.05.2011

Kluczewsko

opinia uchwały o wyłapywaniu

pdf

28.05.2011

Brody

opinia programu

pdf

09.06.2011

Sitkówka-Nowiny

opinia programu

pdf

17.11.2011

Stąporków

opinia uchwały o wyłapywaniu

pdf

 


ZASKARŻANIE UCHWAŁ pod rządami "nowej' ustawy o ochronie zwierząt

Miasto Zgierz

 26.03.2013

uchwała

pdf

 04.11.2013

wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

pdf

28.11.2013 odpowiedź gminy na wezwanie

pdf

17.12.2013 skarga do wsa

pdf

16.01.2014 odpowiedź gminy na skargę

pdf

27.03.2014 wyrok wsa

pdf

 "Pies nie może być uznany za bezdomnego" 21.05.2014

 


ZASKARŻANIE UCHWAŁ pod rządami "starej' ustawy o ochronie zwierząt

Jędrzejów

 29.06.1999

uchwała

pdf

 11.01.2011

wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

pdf

 11.03.2011

skarga do wsa

pdf

12.04.2011

odpowiedź gminy na skargę

pdf

 24.05.2011

wyrok I wsa

pdf

 22.06.2011

kasacja do nsa

pdf

 27.10.2011

wyrok nsa

pdf

25.01.2012

wyrok II wsa

pdf

 

"Rada ma dokładnie określić, dokąd trafią bezdomne psy" 31.10.2011
 
Warto zauważyć, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, wydając swój II wyrok w sprawie, "zapomniał" zasądzić na naszą rzecz 300 zł, tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego, co ma obowiązek uczynić zawsze przy uznaniu skargi za zasadną w całości lub w części.

 

Starachowice

01.03.1999

uchwała

pdf

04.02.2011

wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

pdf

02.03.2011

odpowiedź gminy na wezwanie

pdf

11.03.2011

skarga do wsa

pdf

15.04.2011

odpowiedź gminy na skargę

pdf

11.05.2011

wyrok wsa

pdf

22.06.2011

kasacja do nsa

pdf

12.07.2011 odpowiedź gminy na kasację

pdf

03.11.2011

wyrok nsa

pdf

NSA oddalił naszą kasację, w sposób pokrętny i bałamutny uzasadniając tezę, jakoby gminie służyło prawo własności do zwierzęcia, którym opiekuje się w trybie art. 11 ustawy o ochronie zwierząt. Wstyd NSA przynosi również powoływanie się na komentarze prof. W. Radeckiego, który ma nieocenione zasługi w dezinterpretacji prawa ochrony zwierząt. Co ciekawe jednak, sądownictwo powszechne ma w tej kwestii całkowicie odmienny pogląd - vide wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi, str. 6 uzasadnienia.

 

Końskie

29.04.1999

uchwała

pdf

07.02.2011

wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

pdf

29.08.2011 ponowne wezwanie

pdf

23.09.2011 odpowiedź gminy na wezwanie

pdf

 

Wodzisław

26.02.2000

uchwała

pdf

24.03.2011

wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

pdf

29.04.2011 odpowiedź gminy na wezwanie

pdf

27.05.2011

skarga do wsa

pdf

28.06.2011

odpowiedź gminy na skargę

pdf

15.09.2011

wyrok I wsa

pdf

16.11.2011

kasacja do nsa

pdf

06.03.2012

wyrok nsa

pdf

29.05.2012

wyrok II wsa

pdf

Warto zauważyć, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, wydając swój II wyrok w sprawie, jak zwykle "zapomniał" zasądzić na naszą rzecz 300 zł, tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego, co ma obowiązek uczynić zawsze przy uznaniu skargi za zasadną w całości lub w części.

 

Pińczów

04.06.1999

uchwała

pdf

27.05.2011

wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

pdf

30.06.2011

odpowiedź gminy na wezwanie

pdf

22.07.2011

skarga do wsa

pdf

22.08.2011

odpowiedź gminy na skargę

pdf

08.11.2011

wyrok wsa

pdf

31.01.2012

kasacja do nsa

pdf

22.05.2012

wyrok nsa

pdf

Stanowiący nic innego niż prawniczy bełkot, wyrok NSA świadczy o głębokiej schizofrenii tej instytucji. W sytuacji, kiedy jeden skład tego sądu uwzględnia naszą kasację i uchyla wyrok I instancji (vide wyrok NSA w sprawie gm. Wodzisław), inny skład tego samego sądu oddala kasację opartą na identycznych stanie faktycznym, identycznych podstawach prawnych i tak samo sformułowaną. Zarzut sądu "niewskazania konkretnych przepisów, które przez uchwałę zostały naruszone i sposobu ich naruszenia", wskazuje, iż sąd nie zadał sobie nawet trudu uważnego przeczytania skargi kasacyjnej. To potwierdza popularną skądinąd tezę, iż sądownictwo administracyjne ma zbyt szeroki zakres kognicji i, zajmując się coraz większą ilością dziedzin życia publicznego, wykazuje coraz mniejszą kompetencję, rzetelność i wnikliwość.

Ostatnio dodane

Apel o adopcje

28 sierpień 2016
15 czerwiec 2016
15 sierpień 2015

Już w nowym domu

03 grudzień 2016
03 grudzień 2016
03 grudzień 2016

Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji

statystyka

Odwiedza nas 151 gości oraz 0 użytkowników.