header mask 90h

Przepadek zwierzęcia stanowi środek karny orzekany przez sądy:
  • obligatoryjnie w razie skazania za przestępstwo znęcania się nad zwierzęciem (art. 35 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt),
  • fakultatywnie w razie skazania za przestępstwo hodowania lub utrzymywania bez zezwolenia chartów rasowych lub ich mieszańców oraz polowania z chartami lub ich mieszańcami (art. 54 ustawy prawo łowieckie),
  • fakultatywnie w razie ukarania za wykroczenie prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną bez wymaganego zezwolenia (art. 37a ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt),
  • fakultatywnie w razie ukarania za szereg wykroczeń na zwierzętach (art. 37 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt).

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 20.06.2012 r., sygn. akt I KZP 4/12 pdf (dotyczyła ona konkretnie wykonywania przepadku psów rasy chart), przepisy ustawy o ochronie zwierząt stosuje się do przepadku wszelkich żywych zwierząt, a wskazaniem do ich zastosowania ma być charakter "przedmiotu" podlegającego przepadkowi, bez względu na podstawę zastosowania przepadku. Tym bardziej, jeśli podstawą orzeczenia przepadku zwierzęcia jest ustawa o ochronie zwierząt, do wykonania tego przepadku stosuje się jej przepisy.

Zgodnie z art. 2 pkt 10 kodeksu karnego wykonawczego, organem postępowania wykonawczego jest inny organ uprawniony przez ustawę do wykonywania orzeczeń. Z kolei wg art. 38 ustawy o ochronie zwierząt, organem uprawnionym do wykonywania przepadków zwierząt jest organizacja społeczna, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, a więc pełni ona w takim przypadku rolę organu postępowania wykonawczego.

Jako takiemu należy się więc organizacji społecznej przy wykonywaniu przepadku każda pomoc ze strony innych organów i instytucji państwowych, a szczególnie ze strony policji. Jeśli jednak ta stosuje w tym względzie obstrukcję, należy zgłosić się do sądu (kierującego wyrok do wykonania) z prośbą o wydanie stosownego polecenia policji na podstawie art. 10 § 1 kodeksu karnego wykonawczego: policja w zakresie postępowania wykonawczego wykonuje polecenia sądu.
 
koszty wykonania przepadku zwierzęcia:
 
Art. 38 ust. 8 ustawy o ochronie zwierząt stanowi, iż koszty wykonania orzeczenia o przepadku zwierzęcia ponosi skazany. Organizacja społeczna, wykonująca przepadek, nie posiada jednak żadnego tytułu prawnego do dochodzenia swoich wydatków bezpośrednio od skazanego. Ich zwrotu może natomiast żądać od organów publicznych działających w danej sprawie.

podmiot, od którego organizacja społeczna może dochodzić zwrotu kosztów utrzymania zwierzęcia

tryb postępowania

od momentu fizycznego przejęcia opieki nad zwierzęciem do złożenia aktu oskarżenia w sądzie

od złożenia aktu oskarżenia w sądzie do czasu przekazania zwierzęcia nowemu opiekunowi prawnemu

zwierzę czasowo odebrane decyzją organu gminy, wydaną na podstawie art. 7 ust. 1 lub 3 u.o.z.

organ gminy wydający decyzję

Skarb Państwa (w jego imieniu sąd orzekający przepadek zwierzęcia)

 zwierzę zabezpieczone na czas postępowania przygotowawczego zgodnie z art. 228 k.p.k.

organ prowadzący postępowanie przygotowawcze

Skarb Państwa (w jego imieniu sąd orzekający przepadek zwierzęcia)

 

 

zwierzę podlegające przepadkowi

wyrok

odebranie zwierzęcia

adopcja

pies, mieszaniec rasy ON

pdf

01.08.2013

 27.06.2014

u delikwenta:

u nas:

w nowym domu:

historia interwencji: tutaj

zwierzę podlegające przepadkowi

wyrok

odebranie zwierzęcia

adopcja

pies, mieszaniec rasy chart

pdf

13.01.2013

 10.02.2013

u nas:

w nowym domu:

 

Ostatnio dodane

28 kwiecień 2024
09 kwiecień 2024

Apel o adopcje

Już w nowym domu

18 październik 2016
18 październik 2016
19 październik 2016

analytics  Google Analytics