Przepadek zwierzęcia stanowi środek karny orzekany przez sądy:
  • obligatoryjnie w razie skazania za przestępstwo znęcania się nad zwierzęciem (art. 35 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt),
  • fakultatywnie w razie skazania za przestępstwo hodowania lub utrzymywania bez zezwolenia chartów rasowych lub ich mieszańców oraz polowania z chartami lub ich mieszańcami (art. 54 ustawy prawo łowieckie),
  • fakultatywnie w razie ukarania za wykroczenie prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną bez wymaganego zezwolenia (art. 37a ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt),
  • fakultatywnie w razie ukarania za szereg wykroczeń na zwierzętach (art. 37 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt).

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 20.06.2012 r., sygn. akt I KZP 4/12 pdf (dotyczyła ona konkretnie wykonywania przepadku psów rasy chart), przepisy ustawy o ochronie zwierząt stosuje się do przepadku wszelkich żywych zwierząt, a wskazaniem do ich zastosowania ma być charakter "przedmiotu" podlegającego przepadkowi, bez względu na podstawę zastosowania przepadku. Tym bardziej, jeśli podstawą orzeczenia przepadku zwierzęcia jest ustawa o ochronie zwierząt, do wykonania tego przepadku stosuje się jej przepisy.

Zgodnie z art. 2 pkt 10 kodeksu karnego wykonawczego, organem postępowania wykonawczego jest inny organ uprawniony przez ustawę do wykonywania orzeczeń. Z kolei wg art. 38 ustawy o ochronie zwierząt, organem uprawnionym do wykonywania przepadków zwierząt jest organizacja społeczna, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, a więc pełni ona w takim przypadku rolę organu postępowania wykonawczego.

Jako takiemu należy się więc organizacji społecznej przy wykonywaniu przepadku każda pomoc ze strony innych organów i instytucji państwowych, a szczególnie ze strony policji. Jeśli jednak ta stosuje w tym względzie obstrukcję, należy zgłosić się do sądu (kierującego wyrok do wykonania) z prośbą o wydanie stosownego polecenia policji na podstawie art. 10 § 1 kodeksu karnego wykonawczego: policja w zakresie postępowania wykonawczego wykonuje polecenia sądu.
 
koszty wykonania przepadku zwierzęcia:
 
Art. 38 ust. 8 ustawy o ochronie zwierząt stanowi, iż koszty wykonania orzeczenia o przepadku zwierzęcia ponosi skazany. Organizacja społeczna, wykonująca przepadek, nie posiada jednak żadnego tytułu prawnego do dochodzenia swoich wydatków bezpośrednio od skazanego. Ich zwrotu może natomiast żądać od organów publicznych działających w danej sprawie.

podmiot, od którego organizacja społeczna może dochodzić zwrotu kosztów utrzymania zwierzęcia

tryb postępowania

od momentu fizycznego przejęcia opieki nad zwierzęciem do złożenia aktu oskarżenia w sądzie

od złożenia aktu oskarżenia w sądzie do czasu przekazania zwierzęcia nowemu opiekunowi prawnemu

zwierzę czasowo odebrane decyzją organu gminy, wydaną na podstawie art. 7 ust. 1 lub 3 u.o.z.

organ gminy wydający decyzję

Skarb Państwa (w jego imieniu sąd orzekający przepadek zwierzęcia)

 zwierzę zabezpieczone na czas postępowania przygotowawczego zgodnie z art. 228 k.p.k.

organ prowadzący postępowanie przygotowawcze

Skarb Państwa (w jego imieniu sąd orzekający przepadek zwierzęcia)

 

 

Jednym z efektów "akcji 33" (vide poniżej "akcja 33") było ujawnienie i skierowanie przez nasze Stowarzyszenie zawiadomień do prokuratury dotyczących kolejnych 8 chartów utrzymywanych bez zezwoleń. W 7 przypadkach sąd wydał wyroki orzekające przepadek zwierzęcia, a 6 psów udało nam się odebrać.
Podobnie jak w przypadku "akcji 33", koszty przez nas poniesione na wykonanie tych wyroków, sąd zwracał ze zwłoką i oporami. Dlatego zmuszeni byliśmy złożyć zażalenia na 4 postanowienia w przedmiocie kosztów postępowania wykonawczego, z których 2 zostały uchylone (1 w trybie autokontroli), a 2 Sąd Okręgowy w Kielcach zmienił na naszą korzyść.
 
 

Lp.

zwierzę podlegające przepadkowi

wyrok

odebranie zwierzęcia (data zabezpieczenia na czas postępowania karnego)

adopcja

zdjęcia

 

1

 

2 psy, rasy chart

 

pdf

 

01.12.2012

Mściwoj - 16.07.2013

 Nawojka - 23.05.2013

foto1

foto2

foto1

foto2

2pies, mieszaniec rasy chart pdf 01.12.2012

Merlin - 10.06.2013

foto1

foto2

3
pies, mieszaniec rasy chart pdf 01.12.2012

Róża - 18.06.2013

foto1

foto2

4
pies, mieszaniec rasy chart pdf 01.12.2012

Fuks - 29.06.2013

foto1

foto2

5
pies, mieszaniec rasy chart pdf 01.12.2012

Penny - 30.12.2013

foto1

foto2

 

Województwo świętokrzyskie jest zagłębiem kłusownictwa.

Jesienią 2012 r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu poprosił nas o wykonanie 29 prawomocnych wyroków sądowych, orzekających przepadek 33 chartów pdf. Pierwotnie wyroki te skierowano do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, które jednak odmówiło ich podjęcia, pomimo prowadzenia licznych schronisk dla zwierząt. Wobec tego sąd zasięgnął informacji u wielu innych organizacji statutowo zajmujących się ochroną zwierząt - również bez powodzenia. Ponieważ wyroki oczekiwały na wykonanie już kilka lat (najstarszy pochodził z marca 2008 r.), wbrew wszystkiemu postanowiliśmy podjąć się tego zadania.

Akcja fizycznego przejęcia zwierząt miała miejsce dnia 1 grudnia 2012 r. i nastąpiła równocześnie wobec wszystkich wyroków, co było jedyną szansą na odebranie maksymalnie dużego odsetka psów (przy ryzyku kontaktowania się kłusowników pomiędzy sobą). W operacji wzięło udział ok. 30 osób, podzielonych na 3 niezależne grupy, które działały jednocześnie w różnych częściach powiatu sandomierskiego - oprócz nas, członkowie Fundacji "Medor" Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt (Zgierz), Świętokrzyskiego Towarzystwa Opieki na Zwierzętami "Zwierzak" (Kielce, Starachowice), Fundacji Wzajemnie Pomocni (Pomiechówek, woj. mazowieckie) oraz kilka osób niezrzeszonych z całej Polski. Wszystkim, którzy pomagali nam tego dnia, poświęcając swój czas, energię i zdrowie - serdecznie dziękujemy. Bez Was niemożliwe byłoby przeprowadzenie tej akcji w tak szybki i sprawny sposób. Asysty grupom udzielali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu, Posterunku Policji w Dwikozach oraz Komisariatu Policji w Koprzywnicy.

W sumie, na podstawie wyroków udało się odebrać 22 psy oraz zabezpieczyć kolejnych 6 chartów (utrzymywanych bez zezwolenia) jako dowody w sprawie na poczet przyszłych postępowań karnych (vide powyżej akcja "6 bonusów"). Istniała możliwość zabezpieczenia znacznie większej liczby chartów, co jednak nie nastąpiło wskutek postawy policjantów z Komisariatu Policji w Koprzywnicy. Nasze uwagi co do współpracy z policją przedstawiliśmy w piśmie skierowanym do Sądu Rejonowego w Sandomierzu pdf.

Akcja miała co do zasady spokojny przebieg, chociaż zdarzyło się kilka przypadków agresywnego zachowania ze strony byłych właścicieli zwierząt, którzy twierdzili np. że "jacyś złośliwi ekologowie kradną im psy". Kilku szczególnie zdeterminowanych delikwentów dotarło na miejsce gdzie, po skończonej akcji, wolontariusze dokonywali wstępnego zaopatrzenia weterynaryjnego zwierząt i ich przegrupowania do transportów. Osobnicy ci zachowując się agresywnie, usiłowali zastraszyć i siłą odebrać "swoje" psy. Kiedy to się nie udało, kolejnego dnia rozpoczęli telefoniczne i osobiste nękanie Stowarzyszenia i oburzeni żądali oddania zwierząt, grozili, że i tak odbiorą je siłą albo zapowiadali skierowanie sprawy do sądu (sic!).

W 11 przypadkach, pomimo przeszukania posesji pod wskazanymi adresami, psów nie udało się odzyskać - wg najpopularniejszych oświadczeń ich dotychczasowych właścicieli, zwierzę „zdechło”, albo „ucikło”. Jednocześnie jednak zachowanie większości delikwentów ewidentnie wskazywało, iż zostali oni uprzedzeni o próbie wykonania wyroków w dniu 01.12.2012 r. Podejrzenia te znalazły potwierdzenie w nieoficjalnych informacjach, jakie napływały do Stowarzyszenia po akcji.

Odebrane psy były w różnej, ale najczęściej niezadowalającej kondycji fizycznej (znaczne wychudzenie, pasożyty zewnętrzne i wewnętrzne). Przynajmniej 2 psy o bardzo złym stanie zdrowia wymagały natychmiastowej pomocy weterynaryjnej. Większość zwierząt była starannie ukryta i ujawniana dopiero po poszukiwaniach, w ciemnych, ciasnych komórkach lub szopach, utrzymywana w niewłaściwych warunkach bytowania. Tylko w przypadku 1 psa stwierdziliśmy bardzo dobre jego traktowanie przez dotychczasowego właściciela.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o ochronie zwierząt, zwierzę podlegające przepadkowi winno być nieodpłatnie przekazane schronisku dla zwierząt. Już wcześniej wystąpiliśmy ze stosownym zapytaniem do 10 najbliżej położonych schronisk, z których 7 nie odpowiedziało w ogóle, a 3 odpowiedziały odmownie. W efekcie tylko prowadząca schronisko Fundacja Medor (woj. łódzkie) zgodziła się przyjąć część psów (12 sztuk), zapewniając im zresztą znakomite warunki (foto1, foto2, foto3). Reszta ulokowana została w hotelach dla zwierząt i w prywatnych domach wolontariuszy z całej Polski, którzy gwarantowali właściwą nad nimi opiekę. Od razu rozpoczęliśmy pielęgnację zwierząt, ich leczenie, sterylizacje i kastracje oraz intensywne poszukiwania nowych właścicieli. Akcja adopcyjna była bardzo długa, trudna (np. o psy podstępem aplikowali ich byli właściciele - kłusownicy) i mozolna, wymagała wiele pracy i zabiegów logistycznych. I tak, pierwsza wyadoptowana została suka Latte (dnia 15.12.2012 r. do domu w woj. łódzkim), ostatni pies Iwo (dnia 04.09.2013 r. do domu w woj. mazowieckim). Wskutek tego, że wiele psów trafiło do schroniska Fundacji Medor w Zgierzu, duży procent adopcji miał miejsce do woj. łódzkiego. Dzięki temu, właściciele "naszych" chartów z tego województwa mogą spotykać się ze sobą na zawodach i imprezach integracyjnych (foto).

Akcja była również kosztowna - w sumie, na wykonanie przepadków tych 22 chartów, wydaliśmy 36.050,05 zł. Nie całą kwotę sąd nam zwrócił, ponadto płacił z opóźnieniem (nawet kilkumiesięcznym) i oporami, czasami nie uwzględniając naszych oczywistych kosztów ponoszonych na schronisko czy opiekę sprawowaną u wolontariusza. Dlatego zmuszeni byliśmy złożyć zażalenia na 7 postanowień w przedmiocie kosztów postępowania wykonawczego, z których 2 zostały utrzymane w mocy, 2 uchylone, a 3 sąd odwoławczy zmienił na naszą korzyść. I tak, 16 miesięcy (sic!) na realizację oczekiwał rachunek za psa Beniamina, 10 miesięcy za sukę Amy, Lady, Lorę.

Jednym z efektów akcji przeprowadzonej w dniu 01.12.2012 r. było ujawnienie i skierowanie przez nasze Stowarzyszenie zawiadomień do prokuratury dotyczących kolejnych 8 chartów utrzymywanych bez zezwoleń (vide powyżej) oraz 2 przypadków znęcania się nad psami.

 

Lp.

zwierzę podlegające przepadkowi

wyrok

odebranie zwierzęcia

adopcja

zdjęcia

1

pies, rasy chart

pdf

zwierzęcia nie odnaleziono

---

 
2pies, mieszaniec rasy chart pdf 
01.12.2012

 Lora - 28.06.2013

foto1

foto2

3pies, rasy chart
pdf
zwierzęcia nie odnaleziono

---

 
4pies, mieszaniec rasy chart pdf  zwierzęcia nie odnaleziono

---

 
5
2 psy, rasy chart
pdf 

01.12.2012

(1 zwierzęcia nie odnaleziono)

Pati - 19.02.2013

foto1

foto2

6pies, rasy chart pdf zwierzęcia nie odnaleziono

---

 
7
pies, mieszaniec rasy chart pdf  zwierzęcia nie odnaleziono

---

 
8
2 psy, rasy chart
pdf  zwierząt nie odnaleziono

---

 
9pies, rasy chart
pdf  zwierzęcia nie odnaleziono

---

 
10
pies, rasy chart
pdf  01.12.2012

Lila - 23.12.2012

foto1

foto2

11
pies, rasy chart
pdf  01.12.2012

Sara - 14.04.2013

foto1

foto2

12
pies, rasy chart
pdf01.12.2012

Amy - 01.04.2013

foto1

foto2

13
pies, rasy chart
pdf01.12.2012

Nuta - 31.12.2012

foto1

foto2

14pies, mieszaniec rasy chart pdf01.12.2012

Sonia - 06.01.2013

foto1

foto2

15
pies, rasy chart
pdfzwierzęcia nie odnaleziono

---

 
16pies, rasy chart
pdf01.12.2012

Beniamin - 03.01.2013

foto1

foto2

17
pies, rasy chart
pdf01.12.2012

Lady - 03.04.2013

foto1

foto2

18
pies, rasy chart
pdf01.12.2012

Ruda - 07.03.2013

foto
19
pies, mieszaniec rasy chart pdf01.12.2012

Pchła - 06.01.2013

foto1

foto2

20
pies, rasy chart
pdf01.12.2012

Iwo - 04.09.2013

foto1

foto2

21
pies, rasy chart
pdf01.12.2012

Kora - 19.01.2013

foto1

foto2

22
pies, rasy chart
pdf01.12.2012

Rocky -  31.12.2012

foto
23pies, rasy chart
pdf01.12.2012

Denzel - 03.03.2013

foto1

foto2

24pies, mieszaniec rasy chart pdf01.12.2012

Dosia - 07.01.2013

foto
252 psy, rasy chart
pdf01.12.2012

Tula - 06.01.2013

Morelka - 09.02.2013

foto1

foto2

foto1

foto2

26
pies, rasy chart 
pdf01.12.2012

Sari - 26.01.2013

foto1

foto2

27
pies, mieszaniec rasy chart pdfzwierzęcia nie odnaleziono

---

 
28pies, rasy chart  
pdf01.12.2012

Biszkopt - 06.04.2013

foto1

foto2

292 psy, rasy chart
pdf pdf01.12.2012

Latte - 15.12.2012

Kofe -  09.02.2013

foto1

foto2

foto1

foto2

 

Ostatnio dodane

13 wrzesień 2020
29 sierpień 2020
29 sierpień 2020

Apel o adopcje

15 marzec 2019
12 luty 2019
11 luty 2019

Już w nowym domu

18 październik 2016
18 październik 2016
19 październik 2016

Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji

analytics  Google Analytics