Informacja publiczna

 
 
 
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt od kilku lat uczestniczy w projekcie Biura Ochrony Zwierząt przy Fundacji dla Zwierząt ARGOS, polegającym na badaniu problemu bezdomności zwierząt w jego wymiarze publicznym. W ramach tego projektu prowadzony jest monitoring działalności schronisk dla bezdomnych zwierząt, hycli oraz polityki gmin i urzędów. Znakomita większość informacji nt badanego problemu pochodzi od gmin, na które art. 11 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt nakłada obowiązek wyłapywania oraz zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom. Dlatego od 2006 r. do wszystkich 2479 (od 01.01.2015 r. 2478) gmin w Polsce kierowany jest wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania tego zadania własnego. Uzyskana w ten sposób informacja z całego kraju za lata 2006-2012 i od 2013 udostępniona jest zbiorczo szerokiej publiczności.
Uzyskiwanie informacji publicznej odbywa się na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej pdf pdf. Pomimo obszernej i dosyć szczegółowej regulacji, urzędnicy mają duże problemy w udostępnianiu żądanej informacji. Spowodowane jest to głównie nieznajomością przepisów, ale często także panicznym strachem przed ujawnieniem tego, co tak naprawdę robi ich urząd, niechęcią do obywatelskich działań strażniczych, niedbałością, a nawet zwykłą złośliwością. Oto, będący wynikiem naszych kilkuletnich doświadczeń, katalog najczęściej stosowanych przez urzędników obstrukcji w udostępnianiu informacji publicznej wraz z proponowanymi rozwiązaniami pdf.
Urzędy, na który nie działają uprzejme monity, zasługują w ostateczności na skargę na bezczynność do wojewódzkiego sądu administracyjnego (w sytuacji, kiedy organ nie udostępnia informacji i nie czyni tego decyzją) lub odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego na decyzję odmawiającą udostępnienia informacji publicznej.
 
 

postępowania w 2014 r.

 

gm. Luzino (woj. pomorskie) - bezczynność w udostępnieniu informacji poprzez jej zakwalifikowanie jako informacji przetworzonej

17.02.2014

skarga do wsa

pdf

27.02.2014

odpowiedź organu gminy na skargę

pdf

25.06.2014

wyrok wsa

pdf

 

 gm. (wiejska) Brzeziny (woj. łódzkie) - bezczynność w udostępnieniu umowy z powodu tajemnicy handlowej

06.03.2014

skarga do wsa

pdf

07.04.2014

odpowiedź organu gminy na skargę

pdf

09.06.2014

wyrok wsa

pdf

 

gm. Ropczyce (woj. podkarpackie) - anonimizowanie treści umowy

06.05.2014

decyzja organu gminy

pdf

02.06.2014

odwołanie do sko

pdf

07.07.2014 decyzja sko

pdf

 

gm. (wiejska) Łuków (woj. lubelskie) - bezczynność w udostępnieniu umowy zawartej przez gminę

30.06.2014

skarga do wsa

pdf

17.07.2014

odpowiedź organu gminy na skargę

pdf

02.10.2014 wyrok wsa

pdf

 

78 gmin - bezczynność w udostępnieniu informacji publicznej

W ramach monitoringu realizacji gminnego zadania wynikającego z ustawy o ochronie zwierząt, w styczniu 2014 r. Stowarzyszenie Obrona Zwierząt wysłało do wszystkich, tj. 2479, gmin w Polsce, wnioski o udostępnienie informacji publicznej dot. wykonania zadania własnego zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom w 2013 r. (przykładowy wniosek pdf). Wnioski wysłane zostały drogą elektroniczną, po uprzednim utworzeniu i skonfigurowaniu 16 elektronicznych pocztowych skrzynek wojewódzkich oraz skompletowaniu i zweryfikowaniu bazy aktualnych adresów poczty elektronicznej wszystkich gmin. Nieliczne wnioski, zwrócone na skrzynkę nadawcy w wyniku rozmaitych problemów technicznych związanych z ich dostarczeniem, wysyłane były aż do skutki, a w ostateczności nadawane pocztą tradycyjną. Odpowiedzi z gmin spływały przez kilka miesięcy – głównie pocztą elektroniczną (czyli w sposób wskazany we wniosku), chociaż nadal liczna była korespondencja w formie papierowej (ok. 15% gmin). Po upływie ustawowych terminów do udzielenia informacji publicznej, dwukrotnie monitowano gminy, które w ogóle nie udzieliły odpowiedzi lub udzieliły jej formalnie błędnie. Informacji publicznej za 2013 r. ostatecznie udzieliło 91% gmin - w ogóle nie odpowiedziało 221 gmin.

 

 Wykres 1. Odpowiadalność gmin w skali kraju.

 
 

 Wykres 2. Odpowiadalność gmin w skali województw.

 

Mając na uwadze potrzebę zwiększania transparentności działań władzy publicznej oraz dyscyplinowania jej organów w zakresie dostępu do informacji publicznej, w grudniu 2014 r. złożono do właściwych miejscowo wojewódzkich sądów administracyjnych 78 skarg na bezczynność organów wybranych gmin (przykładowa skarga pdf). Po wpłynięciu skargi gminy prezentowały całe spektrum zachowań, jednak prawie połowa gmin zanegowała fakt otrzymania wniosku.

Wykres 3. Reakcja gmin na skargę.

 

W sprawach gmin, które zaprzeczyły otrzymaniu wniosku, skarżący przedstawił przed sądem fragmenty logów, dokumentujących transmisję wiadomości elektronicznych zawierających wniosek, na adresy pocztowe gmin. Z zapisów logów wynikało, że wiadomości zostały skutecznie doręczone na serwery odbiorców. Na sądach administracyjnych logi uczyniły jednak umiarkowane wrażenie - znakomita większość w ogóle nie potrafiła ich zinterpretować, co dało jednoznaczny wyraz w zapadłych rozstrzygnięciach.

 Wykres 4. Wynik postępowań sądowoadministracyjnych. 

 

Tabela 1. Opis wyników postępowań sądowoadministracyjnych.

wynik postępowania

opis

liczba

cofnięcie skargi

Stowarzyszenie cofało skargę w sytuacji kiedy gmina natychmiast po otrzymaniu skargi udostępniła żądaną inf. publ., dokonała zwrotu kosztów poniesionych przez skarżącego w związku z wniesieniem skargi oraz poprosiła o cofnięcie skargi. Jednakże cofnięcie skargi nie zwalniało gminy od obowiązku przekazania jej do sądu. Postępowanie sądowoadministracyjne ze skargi cofniętej standardowo kończyło się umorzeniem.

11

uwzględnienie skargi

Sąd uwzględniał skargę, o ile uznawał, że jest ona zasadna, tj. przyjmował, że wniosek dotarł do gminy, a ta pozostawała w bezczynności w udostępnieniu inf. publ. Uwzględnienie skargi najczęściej miało miejsce w sytuacji potwierdzenia przez gminę otrzymania wniosku, chociaż nie jest to zasadą. Wsa w Poznaniu (gm. Konin) i wsa w Bydgoszczy (gm. Skępe) odrzuciły skargi jako przedwczesne, pomimo iż same gminy je uwzględniły. Z kolei wsa w Rzeszowie uwzględniał skargi również w sytuacji, kiedy gminy kategorycznie twierdziły, że wniosku nie otrzymały (gm. Oleszyce, gm. Pilzno). Wyroki uwzględniające skargę umarzają postępowanie sądowoadministracyjne (o ile gmina zdążyła udostępnić inf. publ. przed wyrokiem) lub zawierają zobowiązanie organu do rozpatrzenia wniosku skarżącego. Ponadto rozstrzygają o charakterze bezczynności, jakiej dopuścił się organ (zwykła lub rażąca). W przypadku stwierdzenia rażącej bezczynności niektóre sądy decydowały się na wymierzenie organowi grzywny.

Uwzględnienie skargi jest merytorycznym rozpoznaniem sprawy.

23

odrzucenie skargi (brak KRS)

Wobec stanowiska nsa, wyrażonego w postanowieniu z dnia 30.03.2012 r., sygn. akt I OSK 677/12: Nie ma bowiem przeszkód do nadania biegu skardze, gdy osoba, która ją podpisała jest ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym jako upoważniona do jednoosobowej reprezentacji. W tej sytuacji niedołączenie dokumentu wykazującego umocowanie do występowania w sprawie nie jest przeszkodą do nadania skardze prawidłowego biegu, gdyż sąd działa zgodnie z postanowieniami art. 7 i art. 178 ust. 1 Konstytucji oraz art. 15 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, który stanowi, że nikt nie może powoływać się na nieznajomość publikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wpisów w tym rejestrze", Stowarzyszenie postanowiło celowo nie reagować na wezwania sądów do uzupełnienia braku formalnego skargi w postaci dosłania odpisu z KRS. Odmowa ta nastąpiła w jednej sprawie przed każdym z 13 wsa, przed którymi toczyły się postępowania. 9 z tych sądów zareagowało odrzuceniem skargi, a 4 (wsa w Kielcach, wsa w Łodzi, wsa w Lublinie, wsa w Rzeszowie) uznały powyższy pogląd nsa.

Odrzucenie skargi jest formalnym załatwieniem sprawy, tj. odmową jej merytorycznego rozpatrzenia.

9

odrzucenie skargi (przedwczesność)

Sąd odrzucał skargę, o ile uznawał, iż wniosek nie został skutecznie doręczony adresatowi, a więc w ogóle nie dochodziło do wszczęcia postępowania administracyjnego. Niemożliwym zatem było badanie, czy organ dopuścił się bezczynności, sama skarga zaś była przedwczesna, a przez to niedopuszczalna. Niedopuszczalność skargi jest jedną z przyczyn jej odrzucenia. Jednakże sądy odrzucały skargi jako przedwczesne także w przypadkach gdy same gminy je uwzględniły (wsa w Poznaniu - gm. Konin, wsa w Bydgoszczy - gm. Skępe).

Ponieważ sąd czyni w tym przypadku merytoryczne ustalenia dotyczące skuteczności doręczenia wniosku, dyskusyjnym wydaje się wybór tej formy rozstrzygnięcia (postanowienie o odrzuceniu), które ze swojej istoty jest formalnym załatwieniem sprawy.

17

oddalenie skargi

Sąd oddalał skargę, o ile uznawał, iż wniosek nie został skutecznie doręczony adresatowi, a więc w ogóle nie dochodziło do wszczęcia postępowania administracyjnego. Sąd czynił więc materialne ustalenia dotyczące skuteczności doręczenia wniosku i przyjmował za nieudowodnione otrzymanie go przez adresata. Jednakże sądy oddalały skargi, nawet wówczas, gdy gmina posiadała wiedzę o istnieniu i treści wniosku (ze skargi), a pomimo to, do dnia wydania wyroku, nie udostępniła żądanej inf. publ. (wsa w Gdańsku - gm. Czarna Woda, wsa w Poznaniu - gm. Odolanów, gm. Pleszew, gm. Września).

Oddalenie skargi jest rozpoznaniem sprawy co do meritum.

18

 

 Tabela 2. Metryki postępowań sądowoadministracyjnych.

Lp.

gmina

WSA

rozstrzygnięcie

uwagi

1

Kazimierza Wielka (sw)

Kielce

oddalenie skargi pdf

skarga kasacyjna pdf

oddalenie skargi kasacyjnej pdf pdf

gmina zaprzeczyła, że otrzymała wniosek; wsa nie uznał, aby został on skutecznie doręczony, ani na serwer, ani na skrzynkę pocztową adresata

2

Masłów (sw)

Kielce

uwzględnienie skargi pdf

gmina nie negowała faktu otrzymania wniosku

3

Iwaniska (sw)

Kielce

ukaranie organu gminy grzywną za nieprzekazanie skargi do sądu pdf

uwzględnienie skargi pdf

gmina przyznała, że otrzymała wniosek

4

Opatów (sw)

Kielce

uwzględnienie skargi pdf

gmina przyznała, że otrzymała wniosek

5

Ćmielów (sw)

Kielce

umorzenie postępowania pdf

skarżący cofnął skargę, a gmina przekazała ją do sądu

6

Suchedniów (sw)

Kielce

oddalenie skargi pdf

skarga kasacyjna pdf

oddalenie skargi kasacyjnej pdf pdf

gmina zaprzeczyła, że otrzymała wniosek; wsa nie uznał, aby został on skutecznie doręczony, ani na serwer, ani na skrzynkę pocztową adresata

7

Rytwiany (sw)

Kielce

uwzględnienie skargi pdf

gmina przyznała, że otrzymała wniosek

8

Łęczyca (ldz)

Łódź

odrzucenie skargi pdf

gmina zaprzeczyła, że otrzymała wniosek; wsa uznał, iż został on skutecznie doręczony na serwer, ale nie na skrzynkę pocztową adresata, a więc skarga, jako przedwczesna, uległa odrzuceniu

9

Opoczno (ldz)

Łódź

uwzględnienie skargi pdf

gmina nie negowała faktu otrzymania wniosku

10

Brzeziny m. (ldz)

Łódź

umorzenie postępowania pdf

skarżący cofnął skargę, a gmina przekazała ją do sądu

11

Dęblin (ll)

Lublin

oddalenie skargi pdf

skarga kasacyjna pdf

uwzględnienie skargi kasacyjnej pdf pdf

uwzględnienie skargi pdf

gmina zaprzeczyła, że otrzymała wniosek; wsa nie uznał, aby został on skutecznie doręczony, ani na serwer, ani na skrzynkę pocztową adresata; nsa nie podzielił tego stanowiska

12

Annopol (ll)

Lublin

uwzględnienie skargi pdf

gmina przyznała, że otrzymała wniosek

13

Kock (ll)

Lublin

oddalenie skargi pdf

gmina zaprzeczyła, że otrzymała wniosek

14

Szczebrzeszyn (ll)

Lublin

uwzględnienie skargi pdf

gmina przyznała, że otrzymała wniosek

15

Szczucin (mp)

Kraków

ukaranie organu gminy grzywną za nieprzekazanie skargi do sądu pdf

uwzględnienie skargi pdf

gmina przyznała, że otrzymała wniosek

16

Piwniczna-Zdrój (mp)

Kraków

odrzucenie skargi pdf

skarżący odmówił dosłania KRS

17

Kozienice (mz)

Radom (zam.)

uwzględnienie skargi pdf

gmina przyznała, że otrzymała wniosek

18

Serock (mz)

Warszawa

odrzucenie skargi pdf

skarżący odmówił dosłania KRS

19

Kałuszyn (mz)

Warszawa

oddalenie skargi pdf

skarga kasacyjna pdf

uwzględnienie skargi kasacyjnej pdf pdf

uwzględnienie skargi pdf

gmina zaprzeczyła, że otrzymała wniosek; wsa nie uznał, aby został on skutecznie doręczony, ani na serwer, ani na skrzynkę pocztową adresata; nsa nie podzielił tego stanowiska

20

Kosów Lacki (mz)

Warszawa

umorzenie postępowania pdf

skarżący cofnął skargę, a gmina przekazała ją do sądu

21

Myszyniec (mz)

Warszawa

umorzenie postępowania pdf

skarżący cofnął skargę, a gmina przekazała ją do sądu

22

Sokołów Podlaski (mz)

Warszawa

umorzenie postępowania pdf

skarżący cofnął skargę, a gmina przekazała ją do sądu

23

Wyszogród (mz)

Warszawa

uwzględnienie skargi pdf

gmina przyznała, że otrzymała wniosek

24

Wyśmierzyce (mz)

Radom (zam.)

odrzucenie skargi pdf

skarżący odmówił dosłania KRS

25

Lesko (pk)

Rzeszów

uwzględnienie skargi pdf

gmina przyznała, że otrzymała wniosek

26

Oleszyce (pk)

Rzeszów

uwzględnienie skargi pdf

gmina zaprzeczyła, że otrzymała wniosek; wsa uznał, że wadliwa konfiguracja poczty elekt. obciąża gminę

27

Pilzno (pk)

Rzeszów

uwzględnienie skargi pdf

gmina zaprzeczyła, że otrzymała wniosek; wsa uznał, że wadliwa konfiguracja poczty elekt. obciąża gminę

28

Sokołów Małopolski (pk)

Rzeszów

uwzględnienie skargi pdf

gmina przyznała, że otrzymała wniosek

29

Ustrzyki Dolne (pk)

Rzeszów

uwzględnienie skargi pdf

gmina przyznała, że otrzymała wniosek

30

Dynów m. (pk)

Rzeszów

umorzenie postępowania pdf

skarżący cofnął skargę, a gmina przekazała ją do sądu 

31

Nowy Dwór Gdański (pm)

Gdańsk

odrzucenie skargi pdf

skarżący odmówił dosłania KRS

32

Kościerzyna m. (pm)

Gdańsk

oddalenie skargi pdf

skarga kasacyjna pdf

uwzględnienie skargi kasacyjnej pdf pdf

uwzględnienie skargi pdf

gmina zaprzeczyła, że otrzymała wniosek; wsa uznał, iż został on skutecznie doręczony na serwer, ale nie na skrzynkę pocztową adresata; nsa nie podzielił tego stanowiska

33

Hel (pm)

Gdańsk

ukaranie organu gminy grzywną za nieprzekazanie skargi do sądu pdf

odrzucenie skargi pdf

skarżący cofnął skargę i odmówił dosłania KRS

34

Jastarnia (pm)

Gdańsk

uwzględnienie skargi pdf

gmina przyznała, że otrzymała wniosek

35

Czarna Woda (pm)

gmina nadal nie udzieliła informacji

Gdańsk

oddalenie skargi pdf

skarga kasacyjna pdf

uwzględnienie skargi kasacyjnej pdf pdf

uwzględnienie skargi pdf

gmina zaprzeczyła, że otrzymała wniosek; wsa uznał, iż został on skutecznie doręczony na serwer, ale nie na skrzynkę pocztową adresata; nsa nie podzielił tego stanowiska

36

Człuchów m. (pm)

Gdańsk

uwzględnienie skargi pdf

gmina przyznała, że otrzymała wniosek

37

Korsze (wm)

Olsztyn

odrzucenie skargi pdf

skarżący odmówił dosłania KRS

38

Nidzica (wm)

Olsztyn

odrzucenie skargi pdf

skarżący cofnął skargę i odmówił dosłania KRS

39

Pieniężno (wm)

Olsztyn

oddalenie skargi pdf

gmina zaprzeczyła, że otrzymała wniosek; wsa nie uznał, aby został on skutecznie doręczony, ani na serwer, ani na skrzynkę pocztową adresata

40

Małomice (ls)

Gorzów Wielkopolski

odrzucenie skargi pdf

skarga kasacyjna pdf

oddalenie skargi kasacyjnej pdf

skarżący odmówił dosłania KRS

nsa stwierdził, iż art. 15 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (nikt nie może zasłaniać się nieznajomością wpisów ogłoszonych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym), nie dotyczy sądów, a tym samym nie przerzuca na nie konieczności samodzielnego wykazywania umocowania strony, gdyż przepis ten służy jedynie ochronie obrotu gospodarczego przed nieuczciwymi kontrahentami

41

Bobolice (zp)

Szczecin

oddalenie skargi pdf

gmina zaprzeczyła, że otrzymała wniosek

42

Gościno (zp)

Szczecin

odrzucenie skargi pdf

skarżący odmówił dosłania KRS

43

Golczewo (zp)

Szczecin

uwzględnienie skargi pdf

gmina przyznała, że otrzymała wniosek

44

Pełczyce (zp)

Szczecin

uwzględnienie skargi pdf

gmina przyznała, że otrzymała wniosek

45

Krzywiń (wlkp)

Poznań

ukaranie organu gminy grzywną za nieprzekazanie skargi do sądu pdf

uwzględnienie skargi pdf

gmina przyznała, że otrzymała wniosek

46

Zduny (wlkp)

Poznań

odrzucenie skargi pdf

skarżący odmówił dosłania KRS

47

Rydzyna (wlkp)

Poznań

odrzucenie skargi pdf

gmina zaprzeczyła, że otrzymała wniosek; wsa nie uznał, aby został on skutecznie doręczony, ani na serwer, ani na skrzynkę pocztową adresata, a więc skarga, jako przedwczesna, uległa odrzuceniu

48

Odolanów (wlkp)

Poznań

odrzucenie skargi pdf

skarga kasacyjna pdf

uwzględnienie skargi kasacyjnej pdf

I uwzględnienie skargi pdf

skarga kasacyjna gminy pdf

uwzględnienie skargi kasacyjnej gminy pdf pdf

II uwzględnienie skargi pdf

gmina zaprzeczyła, że otrzymała wniosek; wsa nie uznał, aby został on skutecznie doręczony, ani na serwer, ani na skrzynkę pocztową adresata, a więc skarga, jako przedwczesna, uległa odrzuceniu; nsa nie podzielił tego stanowiska

49

Wyrzysk (wlkp)

Poznań

oddalenie skargi pdf

skarga kasacyjna pdf

uwzględnienie skargi kasacyjnej pdf pdf

uwzględnienie skargi pdf

gmina zaprzeczyła, że otrzymała wniosek; wsa uznał, że przyjęcie wniosku przez serwer adresata jest jego skutecznym doręczeniem, co jednak, wg wsa, w sprawie nie nastąpiło; nsa nie podzielił tego stanowiska

50

Kępno (wlkp)

Poznań

odrzucenie skargi pdf

gmina zaprzeczyła, że otrzymała wniosek; wsa nie uznał, aby został on skutecznie doręczony, ani na serwer, ani na skrzynkę pocztową adresata, a więc skarga, jako przedwczesna, uległa odrzuceniu

51

Pleszew (wlkp)

gmina nadal nie udzieliła informacji

Poznań

oddalenie skargi pdf

skarga kasacyjna pdf

oddalenie skargi kasacyjnej pdf pdf

gmina zaprzeczyła, że otrzymała wniosek; wsa uznał, iż został on skutecznie doręczony na serwer, ale nie na skrzynkę pocztową adresata

52

Jutrosin (wlkp)

Poznań

brak rozstrzygnięcia sądowego

skarżący cofnął skargę, a gmina nie przekazała jej do sądu

53

Tuliszków (wlkp)

Poznań

odrzucenie skargi pdf

gmina zaprzeczyła, że otrzymała wniosek; wsa uznał, iż został on skutecznie doręczony na serwer, ale nie na skrzynkę pocztową adresata, a więc skarga, jako przedwczesna, uległa odrzuceniu

54

Żerków (wlkp)

Poznań

uwzględnienie skargi pdf

gmina przyznała, że otrzymała wniosek

55

Wolsztyn (wlkp)

Poznań

oddalenie skargi pdf

skarga kasacyjna pdf

uwzględnienie skargi kasacyjnej pdf pdf

uwzględnienie skargi pdf

gmina zaprzeczyła, że otrzymała wniosek; wsa uznał, że przyjęcie wniosku przez serwer adresata jest jego skutecznym doręczeniem, co jednak, wg wsa, w sprawie nie nastąpiło; nsa nie podzielił tego stanowiska

56

Nekla (wlkp)

Poznań

uwzględnienie skargi pdf

gmina przyznała, że otrzymała wniosek

57

Września (wlkp)

Poznań

oddalenie skargi pdf

skarga kasacyjna pdf

uwzględnienie skargi kasacyjnej pdf pdf

uwzględnienie skargi pdf

gmina zaprzeczyła, że otrzymała wniosek; wsa uznał, iż został on skutecznie doręczony na serwer, ale nie na skrzynkę pocztową adresata; nsa nie podzielił tego stanowiska

58

Jarocin (wlkp)

Poznań

odrzucenie skargi pdf

gmina zaprzeczyła, że otrzymała wniosek; wsa nie uznał, aby został on skutecznie doręczony, ani na serwer, ani na skrzynkę pocztową adresata, a więc skarga, jako przedwczesna, uległa odrzuceniu

59

Rawicz (wlkp)

Poznań

odrzucenie skargi pdf

gmina zaprzeczyła, że otrzymała wniosek; wsa nie uznał, aby został on skutecznie doręczony, ani na serwer, ani na skrzynkę pocztową adresata, a więc skarga, jako przedwczesna, uległa odrzuceniu

60

Poniec (wlkp)

Poznań

brak rozstrzygnięcia sądowego

skarżący cofnął skargę, a gmina nie przekazała jej do sądu

61

Grodzisk Wielkopolski (wlkp)

Poznań

oddalenie skargi pdf

skarga kasacyjna pdf

uwzględnienie skargi kasacyjnej pdf pdf

uwzględnienie skargi pdf pdf

gmina przyznała, że otrzymała (nieczytelny) wniosek;  wsa nie uznał, aby został on skutecznie doręczony, ani na serwer, ani na skrzynkę pocztową adresata; nsa nie podzielił tego stanowiska

62

Wielichowo (wlkp)

Poznań

odrzucenie skargi pdf

gmina zaprzeczyła, że otrzymała wniosek; wsa nie uznał, aby został on skutecznie doręczony, ani na serwer, ani na skrzynkę pocztową adresata, a więc skarga, jako przedwczesna, uległa odrzuceniu

63

Borek Wielkopolski (wlkp)

Poznań

umorzenie postępowania pdf

skarżący cofnął skargę, a gmina przekazała ją do sądu

64

Krobia (wlkp)

Poznań

oddalenie skargi pdf

skarga kasacyjna pdf

uwzględnienie skargi kasacyjnej pdf pdf

uwzględnienie skargi pdf pdf

gmina zaprzeczyła, że otrzymała wniosek; wsa uznał, że przyjęcie wniosku przez serwer adresata jest jego skutecznym doręczeniem, co jednak, wg wsa, w sprawie nie nastąpiło; nsa nie podzielił tego stanowiska

65

Chodzież m. (wlkp)

Poznań

oddalenie skargi pdf

skarga kasacyjna pdf

uwzględnienie skargi kasacyjnej pdf pdf

uwzględnienie skargi pdf pdf

gmina zaprzeczyła, że otrzymała wniosek; wsa uznał, iż został on skutecznie doręczony na serwer, ale nie na skrzynkę pocztową adresata; nsa nie podzielił tego stanowiska

66

Gniezno m. (wlkp)

Poznań

odrzucenie skargi pdf

gmina zaprzeczyła, że otrzymała wniosek; wsa nie uznał, aby został on skutecznie doręczony, ani na serwer, ani na skrzynkę pocztową adresata, a więc skarga, jako przedwczesna, uległa odrzuceniu

67

Konin (wlkp)

Poznań

odrzucenie skargi pdf

skarga kasacyjna pdf

uwzględnienie skargi kasacyjnej pdf

uwzględnienie skargi pdf

gmina przyznała, że otrzymała wniosek; wsa uznał, iż został on skutecznie doręczony na serwer, ale nie na skrzynkę pocztową adresata, a więc skarga, jako przedwczesna, uległa odrzuceniu; nsa nie podzielił tego stanowiska

68

Wągrowiec m. (wlkp)

Poznań

oddalenie skargi pdf

skarga kasacyjna pdf

uwzględnienie skargi kasacyjnej pdf pdf

uwzględnienie skargi pdf

gmina zaprzeczyła, że otrzymała wniosek; wsa uznał, iż został on skutecznie doręczony na serwer, ale nie na skrzynkę pocztową adresata; nsa nie podzielił tego stanowiska

69

Turek m. (wlkp)

Poznań

oddalenie skargi pdf

skarga kasacyjna pdf

uwzględnienie skargi kasacyjnej pdf pdf

uwzględnienie skargi pdf

gmina zaprzeczyła, że otrzymała wniosek; wsa uznał, że przyjęcie wniosku przez serwer adresata jest jego skutecznym doręczeniem, co jednak, wg wsa, w sprawie nie nastąpiło; nsa nie podzielił tego stanowiska

70

Janikowo (kp)

Bydgoszcz

odrzucenie skargi pdf

gmina nie negowała faktu otrzymania wniosku; wsa nie uznał, aby został on skutecznie doręczony, ani na serwer, ani na skrzynkę pocztową adresata, a więc skarga, jako przedwczesna, uległa odrzuceniu

71

Kruszwica (kp)

Bydgoszcz

odrzucenie skargi pdf

gmina zaprzeczyła, że otrzymała wniosek; wsa nie uznał, aby został on skutecznie doręczony, ani na serwer, ani na skrzynkę pocztową adresata, a więc skarga, jako przedwczesna, uległa odrzuceniu

72

Skępe (kp)

Bydgoszcz

odrzucenie skargi pdf

skarga kasacyjna pdf

uwzględnienie skargi kasacyjnej pdf

uwzględnienie skargi pdf

gmina przyznała, że otrzymała wniosek; jednak wsa nie uznał, aby został on skutecznie doręczony, ani na serwer, ani na skrzynkę pocztową adresata, a więc skarga, jako przedwczesna, uległa odrzuceniu; nsa nie podzielił tego stanowiska

73

Mogilno (kp)

Bydgoszcz

uwzględnienie skargi pdf

gmina przyznała, że otrzymała wniosek

74

Mrocza (kp)

Bydgoszcz

odrzucenie skargi pdf

gmina zaprzeczyła, że otrzymała wniosek; wsa nie uznał, aby został on skutecznie doręczony, ani na serwer, ani na skrzynkę pocztową adresata, a więc skarga, jako przedwczesna, uległa odrzuceniu

75

Sępólno Krajeńskie (kp)

Bydgoszcz

odrzucenie skargi pdf

gmina zaprzeczyła, że otrzymała wniosek; wsa nie uznał, aby został on skutecznie doręczony, ani na serwer, ani na skrzynkę pocztową adresata, a więc skarga, jako przedwczesna, uległa odrzuceniu

76

Chodecz (kp)

Bydgoszcz

odrzucenie skargi pdf

gmina zaprzeczyła, że otrzymała wniosek; wsa nie uznał, aby został on skutecznie doręczony, ani na serwer, ani na skrzynkę pocztową adresata, a więc skarga, jako przedwczesna, uległa odrzuceniu

77

Lubraniec (kp)

Bydgoszcz

odrzucenie skargi pdf

skarżący odmówił dosłania KRS

78

Łabiszyn (kp)

Bydgoszcz

odrzucenie skargi pdf

gmina zaprzeczyła, że otrzymała wniosek; wsa nie uznał, aby został on skutecznie doręczony, ani na serwer, ani na skrzynkę pocztową adresata, a więc skarga, jako przedwczesna, uległa odrzuceniu

 

Komentarz do uzyskanych orzeczeń:

Analiza orzeczeń sądowych zapadłych w tych sprawach nie napawa optymizmem, jeśli chodzi o kondycję polskich sądów administracyjnych. Wnioski z tej analizy wskazują, iż wnioskodawca ubiegający się elektronicznie o udostępnienie inf. publ. (z pominięciem platformy e-PUAP), w przypadku obstrukcji ze strony adresata wniosku i zanegowaniu jego otrzymania, nie może liczyć na prawną ochronę swoich interesów przez sądy. Złożenie 19 skarg kasacyjnych w wybranych sprawach, daje minimalną nadzieję na zmianę ich wyników, gdyż jest znikoma szansa, aby Naczelny Sąd Administracyjny nie był obciążony tymi samymi wadami procedowania, które są udziałem sądów niższej instancji.

 

Tabela 3. Główne zarzuty dot. procedowania przez sądy administracyjne spraw z zakresu elektronicznego udostępniania inf. publ.

lista grzechów głównych

komentarz

 

 

 

 

 ignorancja w pojmowaniu nowoczesnych technologii

Dla sądów kwestie komunikacji elektronicznej pozostają materią tajemniczą i nadal niezbadaną, a przeciętny sędzia nie jest w stanie poprawnie zdefiniować elektronicznej skrzynki pocztowej. Stąd wynika nieuprawnione rozróżnianie serwera pocztowego od samej skrzynki odbiorczej, co skutkowało przyjęciem, iż wniosek uważa się za doręczony jedynie  w sytuacji wyświetlenia go na ekranie monitora urzędnika. Na orzeczeniach zaważyło również całkowicie fałszywe pojmowanie konfiguracji poczty elektronicznej, tj. wpływu użytkownika serwera na stosowanie różnego rodzaju oprogramowania antyspamowego i antywirusowego. Sądy przyjmowały więc, że na jego używanie organ gminy zasadniczo nie ma żadnego wpływu lub że zatrzymanie wniosku przez specjalne filtry obciąża wnioskodawcę (wyjątkiem jest tutaj jedynie wsa w Rzeszowie).

Sądy nie potrafią samodzielnie i poprawnie odczytać zapisów logów, dokumentujących transmisję wiadomości elektronicznej na serwer odbiorcy, uznając w związku z tym, iż do czynności tej potrzebne są „wiadomości specjalne”, a więc konieczność powołania biegłego. Ponieważ możliwości takiej nie przewiduje prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez samego jej adresata, skarżący jest praktycznie pozbawiony możliwości udowodnienia przed sądem skutecznego doręczenia wniosku.

 

 

 

 

 niekompetencja

Sądy nagminnie dokonywały błędów w subsumpcji, tj. w przyporządkowaniu stanu faktycznego pod normę prawną. Nie wiedzieć czemu, identyczne stany faktyczne sądy traktowały raz jako kwalifikujące do odrzucenia skargi (art. 58 p.p.s.a.), innym razem do jej oddalenia (art. 151 p.p.s.a.). Co gorsza, i odrzucenia i oddalenia opatrywane były identycznymi uzasadnieniami (metoda kopiuj-wklej). Tę wadę procedowania wykazywał wsa w Poznaniu, co było szczególnie dotkliwe dla skarżącego z uwagi na wielką ilość skarg skierowanych do tego właśnie sądu (25/78). Wnioskiem powyższego, któreś ze składów orzekających wsa w Poznaniu musiały być niekompetentne w stosowaniu przepisów postępowania. Dla skarżącego skutki tego błędu są istotne: odrzucenie następuje postanowieniem, jest formalnym załatwieniem sprawy, a przysługująca od niego skarga kasacyjna rozstrzygana jest przez nsa w składzie jednoosobowym postanowieniem i również nie może odnosić się do meritum (a więc nawet po uchyleniu postanowienia wsa, sprawa wraca niejako do punktu wyjścia); oddalenie natomiast ma formę wyroku, jest merytorycznym załatwieniem sprawy, a przysługująca od niego skarga kasacyjna rozstrzygana jest przez nsa w składzie trzyosobowym wyrokiem, który z istoty rzeczy również odnosi się do meritum.

niekonsekwencja

Sądy w żaden sposób nie potrafiły zachować jednolitości orzeczniczej w ocenie badanych zagadnień. Część powoływała się na stanowisko Sądu Najwyższego, który w postanowieniu z dnia 10.12.2003 r., sygn. akt V CZ 127/03, przyjął, że „oświadczenie woli w postaci elektronicznej dokonywane on line zostaje złożone z chwilą jego wejścia do systemu informatycznego prowadzonego i kontrolowanego przez odbiorcę, to jest w momencie przyjęcia oświadczenia przez serwer odbiorcy i zarejestrowania na nim odpowiednich danych”. Cóż z tego, skoro te same sądy, pomimo przedstawionych logów, nie uznawały za udowodnione doręczenia wniosku na serwer adresata. Z kolei inne sądy, odwrotnie - przyjmując za udowodnione doręczenie na serwer, ale ignorując powyższe stanowisko sn, domagały się udokumentowania wpływu wniosku na skrzynkę pocztową adresata, dokonując nieuprawnionego rozróżniania serwera pocztowego od samej skrzynki odbiorczej. Zdumiewającym jest, że ta rażąca rozbieżność orzecznicza miała miejsce również w przypadku orzeczeń tych samych składów orzekających tego samego sądu, rozstrzygających skargi o identycznym stanie faktycznym - sędziowie wsa w Poznaniu: Donata Starosta, Ewa Kręcichwost-Durchowska i Maciej Busz w sprawie miasta Wągrowiec i o 180 º inaczej w sprawach gm. Krobia i miasta Turek.

Nikt nie wymaga od sądów, aby posiadały profesjonalną wiedzę z zakresu np. komunikacji elektronicznej. Jednak z całego chaosu i zagubienia, jakie przejawia sądownictwo w tej materii, wyłania się niepokojąca refleksja o niemożności dotarcia przed sądami administracyjnymi do prawdy materialnej i o iluzoryczności prawnej ochrony interesów podmiotu ubiegającego się elektronicznie o dostęp do inf. publ.

schematyczność i rutyna

Sądy zapoznają się z aktami sprawy jedynie pobieżnie, rozstrzygnięcia wydawane są rutynowo i czasami bez związku ze sprawą  (wsa w Poznaniu - gm. Konin, wsa w Bydgoszczy - gm. Skępe), a uzasadnienia całymi dziesiątkami są bezrefleksyjnie kopiowane z orzeczeń innych sądów. Wyjątkiem jest wsa w Rzeszowie, który jako jedyny wykazał umiejętność niesztampowego i logicznego myślenia oraz samodzielnego formułowania uzasadnień.

 

 

Ostatnio dodane

13 wrzesień 2020
29 sierpień 2020
29 sierpień 2020

Apel o adopcje

15 marzec 2019
12 luty 2019
11 luty 2019

Już w nowym domu

18 październik 2016
18 październik 2016
19 październik 2016

Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji

analytics  Google Analytics