zezwolenie dla schroniska w Nowym Targu (Celina Pawluśkiewicz)

postępowanie o unieważnienie zezwolenia

31.10.2008

zezwolenie

pdfpdf

12.03.2013

skarga do wojewody

pdfpdf

02.04.2013 przekazanie sprawy do sko

pdfpdf

18.04.2013 wezwanie sko

pdfpdf

20.05.2013 odpowiedź na wezwanie

pdfpdf

24.07.2013 odmowa wszczęcia postępowania

pdfpdf

05.08.2013 wniosek o ponowne ropoznanie sprawy

pdfpdf

09.09.2013 II postanowienie sko

pdfpdf

13.10.2013 skarga do wsa

pdfpdf

 28.03.2014 wyrok wsa

pdfpdf

 11.06.2014 skarga kasacyjna do nsa

pdfpdf

19.05.2016 uzupełnienie skargi kasacyjnej

pdfpdf

 30.05.2016 wyrok nsa

pdfpdf

komentarz do wyroku NSA: NSA oddalił skargę kasacyjną, gdyż nie stwierdził, aby Stowarzyszenie w wystarczający sposób wykazało istnienie po jego stronie interesu społecznego, wymaganego art. 31 k.p.a., dlatego postępowanie w tej sprawie słusznie nie zostało wszczęte. Stanowisko takie musi zdumiewać, bo jest o 180 st. sprzeczne z wnioskami płynącymi z wielu innych spraw (których metryki publikowane są w niniejszej zakładce), toczących się w identycznych stanach prawnych i przy identycznie uzasadnionym interesie społecznym reprezentowanym przez Stowarzyszenie, w których postępowania o unieważnianie i cofanie zezwoleń były wszczynane, a Stowarzyszenie było uznawane za ich uczestnika na prawach strony. Tymczasem w niniejszej sprawie NSA zarzuca Stowarzyszeniu, że uzasadnienie jego wniosku ma "bardzo ogólny charakter", co nasuwa podejrzenie, że sąd ten w ogóle nie zapoznał się z aktami sprawy.

Trudno zrozumieć, jaki jest cel w prowadzeniu przez NSA tak niejednolitej i wzajemnie wykluczającej się linii orzeczniczej, jednak z pewnością nie służy to budowaniu poczucia u obywateli pewności prawa, która stanowi podwalinę zasady zaufania obywateli do państwa. Dzieki takiemu, a nie innemu orzecznictwu NSA, Stowarzyszenie nie ma pełnej znajomości przesłanek sądów podczas podejmowania orzeczeń, nie może racjonalnie planować swoich działań, ani nie zna ich konsekwencji prawnych.

Ostatnio dodane

Apel o adopcje

15 marzec 2019
12 luty 2019
11 luty 2019

Już w nowym domu

18 październik 2016
18 październik 2016
19 październik 2016

Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji

analytics  Google Analytics