zezwolenie dla schroniska w Czartkach (Marta Szturma)

postępowanie o unieważnienie zezwolenia

20.02.2012

zezwolenie

pdf

05.12.2012 wniosek o unieważnienie zezwolenia

pdfpdf

16.01.2013 wszczęcie postępowania

pdfpdf

08.02.2013 odmowa unieważnienia zezwolenia

pdfpdf

06.03.2013 wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy

pdfpdf

04.04.2013 II decyzja sko

pdf

14.05.2013 skarga do wsa

pdf

13.11.2013 wyrok wsa

pdf

12.01.2014 skarga kasacyjna do nsa

pdf

28.08.2015 uzupełnienie skargi kasacyjnej

pdf

23.10.2015 wyrok nsa

pdf

komentarz do wyroku NSA: NSA oddalił skargę kasacyjną Stowarzyszenia, argumentując, iż nie można z całą pewnością ustalić, czy kwestionowane zezwolenie na prowadzenie schroniska wydane zostało z rażącym naruszeniem prawa, gdyż o takim można mówić tylko w przypadku naruszenia przepisu w sposób oczywisty, wyraźny i bezsporny. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem sądowoadministracyjnym nie stanowi rażącego naruszenia prawa jedna z wielu możliwych interpretacji przepisu. Tymczasem w niniejszej sprawie NSA dopatrzył się wątpliwości interpretacyjnych na tle rozumienia "obszaru działania schroniska dla bezdomnych zwierząt". Stowarzyszenie uważa, iż jest to obszar, z którego bezdomne zwierzęta trafiają do schroniska, sąd natomiast, że to miejsce usytuowania schroniska jako obiektu. NSA przydzielił tym interpretacjom równą rangę, bojkotując tym samym swój wcześniejszy o pół roku wyrok, zapadły w sprawie cofnięcia zezwolenia dla schroniska w Wojtyszkach pdf pdf, w którym w sposób jednoznaczny stwierdził, iż "obszar działalności objętej zezwoleniem" w przypadku schroniska dla zwierząt, to obszar gminy, której organ udzielił zezwolenia, i z którego pochodzić mają wyłapane zwierzęta. Na wyrok ten zwracało uwagę Stowarzyszenie w uzupełnieniu swojej skargi kasacyjnej - bezskutecznie.

Wniosek - za chaos w interpretacji prawa ochrony zwierząt oraz jego pogarszającą się jakość odpowiada również NSA, który zamiast rozwiewać wątpliwości i dokonywać kategorycznych osądów, mnoży niejasności i wprowadza zamęt w linii orzeczniczej. Powstaje pytanie, czy dzieje się tak tylko z głupoty i niedbałości sędziów, czy raczej jest to celowa polityka, służąca zaciemnianiu obrazu prawnego i interesom hycli.

Ostatnio dodane

Apel o adopcje

15 marzec 2019
12 luty 2019
11 luty 2019

Już w nowym domu

18 październik 2016
18 październik 2016
19 październik 2016

Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji

analytics  Google Analytics