zezwolenie dla schroniska w Chrcynnie (Fundacja "Centrum Ochrony  Środowiska")

postępowanie o cofnięcie zezwolenia

26.11.2009

zezwolenie

pdf

12.08.2015

wniosek o cofnięcie zezwolenia

pdf

10.09.2015

wszczęcie postępowania

pdf

12.11.2015

umorzenie postępowania

pdf

11.12.2015

I odwołanie do sko

pdf

22.08.2016

I decyzja sko

pdfpdf

 16.11.2016

odmowa cofnięcia zezwolenia

pdfpdf

 19.12.2016

II odwołanie do sko

pdfpdf

 16.03.2017

II decyzja sko

pdfpdf

08.05.2017

skarga do wsa

pdfpdf

02.10.2017

wyrok wsa

pdfpdf

komentarz do wyroku WSA: Pkt 2 sentencji przedmiotowej decyzji określa obszar prowadzenia działalności objętej zezwoleniem – teren Miasta i Gminy Nasielsk. Jednakże pkt 5 podpunkt 4 tej samej decyzji stanowi, iż przyjmowanie zwierząt do schroniska i wydawanie do adopcji odbywać się będzie na podstawie umów zawartych z poszczególnymi gminami. Tak więc sam organ wydający zezwolenie dopuszcza możliwość umieszczania w schronisku zwierząt przekazywanych przez inne niż Gmina Nasielsk gminy. Stoi to w jaskrawej opozycji do zapisu zezwolenia, który wprost ogranicza obszar działania schroniska do terenu gminy macierzystej. Tym niemniej WSA stanął na stanowisku, że jeśli zezwolenie na działalność regulowaną jest wewnętrznie sprzeczne, to nie można zarzucać przedsiębiorcy naruszenia takiego zezwolenia w punkcie objętym sprzecznością.

postępowanie o unieważnienie zezwolenia

20.12.2017

wniosek o unieważnienie zezwolenia

pdf

Ostatnio dodane

Apel o adopcje

15 marzec 2019
12 luty 2019
11 luty 2019

Już w nowym domu

18 październik 2016
18 październik 2016
19 październik 2016

Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji

analytics  Google Analytics