Zezwolenia gminne dla schronisk

 

 

 Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie schronisk dla bezdomnych zwierząt, wymagane jest uzyskanie zezwolenia. Zezwolenia udziela, w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług. Zezwolenia te najczęściej wydawane są z rażącym naruszeniem przepisów w/w ustawy. W innych przypadkach warunki udzielonego zezwolenia są łamane przez samych przedsiębiorców.

Celem Stowarzyszenia w składaniu wniosków o unieważnianie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla zwierząt bynajmniej nie jest ich unieważnianie dla samego unieważniania. Wycofanie zezwolenia z obrotu prawnego ma być impulsem dla organu właściwej gminy do wydania nowego zezwolenia - tym razem zgodnego z przepisami prawa. Fundamentalnym dla Stowarzyszenia aspektem, którego naprawy w zezwoleniach oczekuje, jest prawidłowe określenie obszaru działalności objętej zezwoleniem. Obojętne jest przy tym, czy cel ten zostanie osiągnięty wprost poprzez unieważnienie zezwolenia lub jego części, czy w jakiś inny sposób - np. poprzez wskazanie obszaru działalności schroniska w uzasadnieniach do postanowień, decyzji lub wyroków organów lub sądów administracyjnych. Sposób wskazania obszaru jest głównym determinantem określającym charakterystykę działania danego schroniska.

Dopiero prawidłowe określenie obszaru działalności w zezwoleniu pozwala ocenić, czy przedsiębiorca przestrzega tego warunku, czy też nie (co z kolei skutkować może postępowaniem o cofnięcie zezwolenia).

 

zezwolenie dla schroniska w Cieszynie (Beata Kowalczyk)

postępowanie o unieważnienie zezwolenia

19.08.2008

zezwolenie

pdf

07.08.2015

wniosek o unieważnienie zezwolenia

pdf

23.09.2015 wszczęcie postępowania

pdf

09.10.2015 odmowa unieważnienia zezwolenia

pdf

komentarz do decyzji SKO: Celem Stowarzyszenia w składaniu wniosków o unieważnianie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla zwierząt bynajmniej nie jest ich unieważnianie dla samego unieważniania. Wycofanie zezwolenia z obrotu prawnego ma być impulsem dla organu właściwej gminy do wydania nowego zezwolenia - tym razem zgodnego z przepisami prawa. Fundamentalnym dla Stowarzyszenia aspektem, którego naprawy w zezwoleniach oczekuje, jest prawidłowe określenie obszaru działalności objętej zezwoleniem. Obojętne jest przy tym, czy cel ten zostanie osiągnięty wprost poprzez unieważnienie zezwolenia lub jego części, czy w jakiś inny sposób - np. jak w tym przypadku poprzez wskazanie obszaru działalności schroniska w uzasadnieniu decyzji z pozoru niekorzystnej dla Stowarzyszenia. Ponieważ SKO przyznało w tym rozstrzygnięciu, iż obszarem działalności schroniska w Cieszynie jest "wyłącznie gmina Cieszyn", a więc Stowarzyszenie osiągnęło swój zamiar na tym etapie postępowania i celowo pozostawiło tę decyzję niezaskarżoną.

Dopiero określenie obszaru działalności w zezwoleniu pozwala ocenić, czy przedsiębiorca przestrzega tego warunku, czy też nie.

postępowanie o cofnięcie zezwolenia

22.11.2015

wniosek o cofnięcie zezwolenia

pdf

08.12.2015 wszczęcie postępowania

pdf

 22.12.2015 - 04.02.2016 organ gminy 2 razy przedłuża termin załatwienia sprawy

pdf

04.08.2016 zażalenie na przewlekłość postępowania

pdfpdf

 27.09.2016 uwzględnienie zażalenia na przewlekłość

pdfpdf

02.12.2016 odmowa cofnięcia zezwolenia

pdfpdf

05.01.2017 odwołanie do sko

pdfpdf

 27.03.2017 umorzenie postępowania odwoławczego

pdfpdf

 19.05.2017 skarga do wsa

pdfpdf

22.09.2017

wyrok wsa

pdfpdf

20.12.2017

skarga kasacyjna do nsa

pdfpdf

17.04.2019

wyrok nsa

pdfpdf

19.08.2019

decyzja sko

pdfpdf

komentarz: Zezwolenie wygasło z dniem 07.08.2018 r., ale faktu tego nie zauważył ani NSA, ani SKO, które nadal procedowały w temacie. Tymczasem prawidłowo, po tej dacie, postępowanie winno być umorzone jako bezprzedmiotowe.

zezwolenie dla schroniska w Janiku (Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „JANIK” Sp. z o. o)

postępowanie o unieważnienie zezwolenia

21.12.2012

zezwolenie

pdf

07.08.2015

wniosek o unieważnienie zezwolenia

pdf

29.10.2015 wszczęcie postępowania

pdf

09.12.2015

odmowa unieważnienia zezwolenia

pdf

13.01.2016 wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

pdf

23.02.2016 II decyzja sko

pdf

08.04.2016 skarga do wsa

pdf

01.09.2016 wyrok wsa

pdf

09.11.2016 skarga kasacyjna do nsa

pdfpdf

06.02.2019

wyrok nsa

pdf

zezwolenie dla schroniska w Małoszycach (Sławomir Twardziak)

postępowanie o cofnięcie zezwolenia

28.04.2010

zezwolenie

pdf

05.08.2015

wniosek o cofnięcie zezwolenia

pdf

02.09.2015 wszczęcie postępowania

pdf

09.10.2015 I odmowa cofnięcia zezwolenia

pdf

12.11.2015 I odwołanie do sko

pdf

02.12.2015 I decyzja sko (dor. 30.06.2016)

pdf

01.08.2016 I skarga do wsa

pdf

16.11.2016 I wyrok wsa

pdfpdf

03.03.2017

II decyzja sko (dor. 21.08.2017)

pdf

20.09.2017

II skarga do wsa

pdf

24.01.2018

II wyrok wsa

pdfpdf

20.06.2018

II odmowa cofnięcia zezwolenia

pdfpdf

30.07.2018

II odwołanie do sko

pdfpdf

04.09.2018

III decyzja sko

pdf

14.11.2018

III odmowa cofnięcia zezwolenia

pdfpdf

27.12.2018

III odwołanie do sko

pdfpdf

29.01.2019

IV decyzja sko

pdf

12.08.2019

IV odmowa cofnięcia zezwolenia

pdfpdf

 

Ostatnio dodane

24 październik 2021
21 październik 2021

Apel o adopcje

15 marzec 2019
12 luty 2019
11 luty 2019

Już w nowym domu

18 październik 2016
18 październik 2016
19 październik 2016

Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji

analytics  Google Analytics