Zezwolenia gminne dla schronisk

 

 

 Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie schronisk dla bezdomnych zwierząt, wymagane jest uzyskanie zezwolenia. Zezwolenia udziela, w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług. Zezwolenia te najczęściej wydawane są z rażącym naruszeniem przepisów w/w ustawy. W innych przypadkach warunki udzielonego zezwolenia są łamane przez samych przedsiębiorców.

Celem Stowarzyszenia w składaniu wniosków o unieważnianie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla zwierząt bynajmniej nie jest ich unieważnianie dla samego unieważniania. Wycofanie zezwolenia z obrotu prawnego ma być impulsem dla organu właściwej gminy do wydania nowego zezwolenia - tym razem zgodnego z przepisami prawa. Fundamentalnym dla Stowarzyszenia aspektem, którego naprawy w zezwoleniach oczekuje, jest prawidłowe określenie obszaru działalności objętej zezwoleniem. Obojętne jest przy tym, czy cel ten zostanie osiągnięty wprost poprzez unieważnienie zezwolenia lub jego części, czy w jakiś inny sposób - np. poprzez wskazanie obszaru działalności schroniska w uzasadnieniach do postanowień, decyzji lub wyroków organów lub sądów administracyjnych. Sposób wskazania obszaru jest głównym determinantem określającym charakterystykę działania danego schroniska.

Dopiero prawidłowe określenie obszaru działalności w zezwoleniu pozwala ocenić, czy przedsiębiorca przestrzega tego warunku, czy też nie (co z kolei skutkować może postępowaniem o cofnięcie zezwolenia).

 

zezwolenie dla schroniska w Racławicach (Jan Michalski)

postępowanie o unieważnienie zezwolenia z wniosku Fundacji Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom

16.09.2011

zezwolenie

pdf

10.09.2012 wniosek o unieważnienie zezwolenia

pdfpdf

08.10.2012 wszczęcie postępowania

pdfpdf

18.02.2013 unieważnienie zezwolenia

pdfpdf

04.10.2013

skarga do wsa hycla

pdf

31.01.2014

wyrok wsa

pdf

27.05.2014

II decyzja sko

pdf

uwaga: Po unieważnieniu zezwolenia w części określającej obszar prowadzenia działalności jako teren Polski, wójt nie wydał nowej decyzji zezwalającej na prowadzenie schroniska dla zwierząt w Racławicach pdf pdf. A więc ostatecznie, obszar działalności objętej zezwoleniem wyznaczony został jako teren Gminy Racławice.

 

postępowanie o cofnięcie zezwolenia z wniosku Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

16.08.2015

wniosek o cofnięcie zezwolenia

pdf

26.08.2015 wszczęcie postępowania

pdf

14.01.2016 odmowa cofnięcia zezwolenia

pdf

19.02.2016 odwołanie do sko

pdf

28.04.2016 stwierdzenie niedopuszczalności odwołania

pdf

04.07.2016 I skarga do wsa

pdf

28.10.2016 I wyrok wsa

pdfpdf

14.03.2017 decyzja sko

pdfpdf

05.06.2017 II skarga do wsa

pdfpdf

11.10.2017

II wyrok wsa

pdfpdf

10.01.2018

skarga kasacyjna do nsa

pdfpdf

17.04.2019

wyrok nsa

pdfpdf

zezwolenie dla schroniska w Wojtyszkach (Longin Siemiński)

postępowanie o unieważnienie I zezwolenia

07.09.2010

I zezwolenie

pdfpdf

07.11.2011

wniosek o unieważnienie zezwolenia

pdfpdf

23.12.2011

unieważnienie zezwolenia

pdfpdf

 

postępowanie o prawidłowe określenie obszaru działalności schroniska w II zezwoleniu

30.03.2012

II zezwolenie

pdfpdf

19.04.2012

odwołanie do sko

pdfpdf

23.05.2012

zmiana treści decyzji

pdfpdf

 

postępowanie o cofnięcie II zezwolenia

 28.08.2012

wniosek o cofnięcie zezwolenia

pdfpdf

09.11.2012

I odmowa cofnięcia zezwolenia

pdfpdf

19.11.2012  I odwołanie do sko

pdfpdf

24.12.2012 I decyzja sko

pdfpdf

05.02.2013

I skarga do wsa

pdfpdf

24.05.2013

I wyrok wsa

pdfpdf

21.07.2013 I skarga kasacyjna

pdfpdf

23.02.2015 uzupełnienie skargi kasacyjnej

pdfpdf

17.03.2015 I wyrok nsa

pdfpdf

22.09.2015 II wyrok wsa

pdfpdf

29.10.2015 skarga kasacyjna hycla

pdfpdf

31.08.2017 II wyrok nsa

pdfpdf

15.01.2018

zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie

pdfpdf

14.02.2018

nieuwzględnienie zażalenia na przewlekłość

pdfpdf

20.06.2018 II odmowa cofnięcia zezwolenia

pdfpdf

20.07.2018 II odwołanie do sko

pdfpdf

27.09.2018 II decyzja sko

pdfpdf

16.11.2018 II skarga do wsa pdfpdf
26.02.2019 III wyrok wsa

pdfpdf

08.05.2019 II skarga kasacyjna

pdfpdf

23.04.2020 III wyrok nsa pdfpdf

zezwolenie dla schroniska w Kielcach (Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Kielcach)

postępowanie o unieważnienie zezwolenia

03.12.2002

zezwolenie

pdfpdf

16.03.2012

wniosek o unieważnienie zezwolenia

pdfpdf

06.06.2012

odmowa unieważnienia zezwolenia

pdfpdf

komentarz do decyzji SKO: SKO wykazało, że zezwolenie na prowadzenie schroniska przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych obejmowało tylko Gminę Kielce. Tymczasem PUK przez lata celowo przepełniało schronisko, podpisując umowy z dziesiątkami innych gmin z województwa świętokrzyskiego, a nawet spoza niego. To dowód na ewidentny brak nadzoru urzędników nad działaniami miejskiej spółki oraz traktowanie miejskiego schroniska nie jako miejsca realizacji zadania gminnego, lecz jako źródła dochodów dla PUK. Dlatego celowo pozostawiliśmy decyzję SKO niezaskarżoną, jako dowód w sprawie karnej przeciwko członkom zarządu PUK, oskarżonym o znęcanie się nad zwierzętami w schronisku.

Ostatnio dodane

24 październik 2021
21 październik 2021

Apel o adopcje

15 marzec 2019
12 luty 2019
11 luty 2019

Już w nowym domu

18 październik 2016
18 październik 2016
19 październik 2016

Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji

analytics  Google Analytics