Zezwolenia gminne dla schronisk

 

 

 Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie schronisk dla bezdomnych zwierząt, wymagane jest uzyskanie zezwolenia. Zezwolenia udziela, w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług. Zezwolenia te najczęściej wydawane są z rażącym naruszeniem przepisów w/w ustawy. W innych przypadkach warunki udzielonego zezwolenia są łamane przez samych przedsiębiorców.

Celem Stowarzyszenia w składaniu wniosków o unieważnianie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla zwierząt bynajmniej nie jest ich unieważnianie dla samego unieważniania. Wycofanie zezwolenia z obrotu prawnego ma być impulsem dla organu właściwej gminy do wydania nowego zezwolenia - tym razem zgodnego z przepisami prawa. Fundamentalnym dla Stowarzyszenia aspektem, którego naprawy w zezwoleniach oczekuje, jest prawidłowe określenie obszaru działalności objętej zezwoleniem. Obojętne jest przy tym, czy cel ten zostanie osiągnięty wprost poprzez unieważnienie zezwolenia lub jego części, czy w jakiś inny sposób - np. poprzez wskazanie obszaru działalności schroniska w uzasadnieniach do postanowień, decyzji lub wyroków organów lub sądów administracyjnych. Sposób wskazania obszaru jest głównym determinantem określającym charakterystykę działania danego schroniska.

Dopiero prawidłowe określenie obszaru działalności w zezwoleniu pozwala ocenić, czy przedsiębiorca przestrzega tego warunku, czy też nie (co z kolei skutkować może postępowaniem o cofnięcie zezwolenia).

 

zezwolenia dla schroniska w Radysach (Zygmunt Dworakowski, Grażyna Dworakowska)

uwaga: W tej samej infrastrukturze, pod adresem Radysy 13, prowadzone były 2 formalnie odrębne schroniska Zygmunta Dworakowskiego i Grażyny Dworakowskiej - przedsiębiorcy do dnia 19.12.2016 r. posiadali oddzielne zezwolenia, a umowy z gminami wskazywały to rozróżnienie podmiotów prowadzących, przy czym Grażyna Dworakowska weterynaryjny numer identyfikacyjny dla swojej działalności uzyskała dopiero dnia 07.11.2016 r.
 

postępowanie o unieważnienie zezwolenia Zygmunta Dworakowskiego

25.01.2007

zezwolenie

pdf

24.07.2015

wniosek o unieważnienie zezwolenia

pdf

18.09.2015 wszczęcie postępowania

pdf

09.11.2015 odmowa unieważnienia zezwolenia

pdf

11.12.2015 wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

pdf

19.02.2016 II decyzja sko

pdf

07.04.2016 skarga do wsa

pdf

16.06.2016 wyrok wsa

pdf

komentarz do wyroku WSA: Celem Stowarzyszenia w składaniu wniosków o unieważnianie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla zwierząt bynajmniej nie jest ich unieważnianie dla samego unieważniania. Wycofanie zezwolenia z obrotu prawnego ma być impulsem dla organu właściwej gminy do wydania nowego zezwolenia - tym razem zgodnego z przepisami prawa. Fundamentalnym dla Stowarzyszenia aspektem, którego naprawy w zezwoleniach oczekuje, jest prawidłowe określenie obszaru działalności objętej zezwoleniem. Obojętne jest przy tym, czy cel ten zostanie osiągnięty wprost poprzez unieważnienie zezwolenia lub jego części, czy w jakiś inny sposób - np. jak w tym przypadku poprzez wskazanie obszaru działalności schroniska w uzasadnieniu wyroku z pozoru niekorzystnego dla Stowarzyszenia. Ponieważ WSA przyznał w niniejszej sprawie, że obszarem działalności schroniska Zygmunta Dworakowskiego w Radysach jest "teren obszaru administracyjnego Gminy Biała Piska", a więc Stowarzyszenie osiągnęło swój zamiar na tym etapie postępowania i celowo pozostawiło ten wyrok niezaskarżonym.

Dopiero określenie obszaru działalności w zezwoleniu pozwala ocenić, czy przedsiębiorca przestrzega tego warunku, czy też nie.

postępowanie o cofnięcie zezwolenia Zygmunta Dworakowskiego

10.09.2016

wniosek o cofnięcie zezwolenia

pdfpdf

21.10.2016

wszczęcie postępowania

pdfpdf

28.11.2016 odmowa cofnięcia zezwolenia

pdfpdf

 02.01.2017 odwołanie do sko

pdfpdf

 21.02.2017 umorzenie postępowania odwołaczego

pdfpdf

uwaga: Kwestionowane zezwolenie ważne było do dnia 31.12.2016 r., dlatego SKO umorzyło postępowanie odwoławcze jako bezprzedmiotowe. Zygmunt Dworakowski nie ubiegał się o kolejne zezwolenie.

 

postępowanie o unieważnienie zezwolenia Grażyny Dworakowskiej

01.07.2008

zezwolenie

pdf

24.07.2015

wniosek o unieważnienie zezwolenia

pdf

18.09.2015 wszczęcie postępowania

pdf

09.11.2015 odmowa unieważnienia zezwolenia

pdf

11.12.2015 wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

pdf

19.02.2016 II decyzja sko

pdf

07.04.2016 skarga do wsa

pdf

12.07.2016 wyrok wsa

pdf

komentarz do wyroku WSA: Celem Stowarzyszenia w składaniu wniosków o unieważnianie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla zwierząt bynajmniej nie jest ich unieważnianie dla samego unieważniania. Wycofanie zezwolenia z obrotu prawnego ma być impulsem dla organu właściwej gminy do wydania nowego zezwolenia - tym razem zgodnego z przepisami prawa. Fundamentalnym dla Stowarzyszenia aspektem, którego naprawy w zezwoleniach oczekuje, jest prawidłowe określenie obszaru działalności objętej zezwoleniem. Obojętne jest przy tym, czy cel ten zostanie osiągnięty wprost poprzez unieważnienie zezwolenia lub jego części, czy w jakiś inny sposób - np. jak w tym przypadku poprzez wskazanie obszaru działalności schroniska w uzasadnieniu wyroku z pozoru niekorzystnego dla Stowarzyszenia. Ponieważ WSA przyznał w niniejszej sprawie, że obszarem działalności schroniska Grażyny Dworakowskiej w Radysach jest "teren obszaru administracyjnego Gminy Biała Piska", a więc Stowarzyszenie osiągnęło swój zamiar na tym etapie postępowania i celowo pozostawiło ten wyrok niezaskarżonym.

Dopiero określenie obszaru działalności w zezwoleniu pozwala ocenić, czy przedsiębiorca przestrzega tego warunku, czy też nie.

postępowanie o cofnięcie zezwolenia Grażyny Dworakowskiej

10.09.2016

wniosek o cofnięcie zezwolenia

pdfpdf

21.10.2016

wszczęcie postępowania

pdfpdf

 30.12.2016 odmowa cofnięcia zezwolenia

pdfpdf

 31.01.2017 odwołanie do sko

pdfpdf

18.05.2017 decyzja sko

pdfpdf

01.07.2017 skarga do wsa

pdfpdf

03.10.2017

I wyrok wsa

pdfpdf

21.11.2017

skarga kasacyjna do nsa schroniska

pdfpdf

17.04.2019

wyrok nsa

pdfpdf

08.10.2019

II wyrok wsa

pdfpdf

uwaga: Dnia 19.12.2016 r. dokonano zmiany decyzji z dnia 01.07.2008 r., uwzględniając w jej brzmieniu Zygmunta Dworakowskiego, z którym Grażyna Dworakowska prowadzi obecnie działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej.

zezwolenie dla schroniska w Nowym Targu (Celina Pawluśkiewicz)

postępowanie o unieważnienie zezwolenia

31.10.2008

zezwolenie

pdfpdf

12.03.2013

skarga do wojewody

pdfpdf

02.04.2013 przekazanie sprawy do sko

pdfpdf

18.04.2013 wezwanie sko

pdfpdf

20.05.2013 odpowiedź na wezwanie

pdfpdf

24.07.2013 odmowa wszczęcia postępowania

pdfpdf

05.08.2013 wniosek o ponowne ropoznanie sprawy

pdfpdf

09.09.2013 II postanowienie sko

pdfpdf

13.10.2013 skarga do wsa

pdfpdf

 28.03.2014 wyrok wsa

pdfpdf

 11.06.2014 skarga kasacyjna do nsa

pdfpdf

19.05.2016 uzupełnienie skargi kasacyjnej

pdfpdf

 30.05.2016 wyrok nsa

pdfpdf

komentarz do wyroku NSA: NSA oddalił skargę kasacyjną, gdyż nie stwierdził, aby Stowarzyszenie w wystarczający sposób wykazało istnienie po jego stronie interesu społecznego, wymaganego art. 31 k.p.a., dlatego postępowanie w tej sprawie słusznie nie zostało wszczęte. Stanowisko takie musi zdumiewać, bo jest o 180 st. sprzeczne z wnioskami płynącymi z wielu innych spraw (których metryki publikowane są w niniejszej zakładce), toczących się w identycznych stanach prawnych i przy identycznie uzasadnionym interesie społecznym reprezentowanym przez Stowarzyszenie, w których postępowania o unieważnianie i cofanie zezwoleń były wszczynane, a Stowarzyszenie było uznawane za ich uczestnika na prawach strony. Tymczasem w niniejszej sprawie NSA zarzuca Stowarzyszeniu, że uzasadnienie jego wniosku ma "bardzo ogólny charakter", co nasuwa podejrzenie, że sąd ten w ogóle nie zapoznał się z aktami sprawy.

Trudno zrozumieć, jaki jest cel w prowadzeniu przez NSA tak niejednolitej i wzajemnie wykluczającej się linii orzeczniczej, jednak z pewnością nie służy to budowaniu poczucia u obywateli pewności prawa, która stanowi podwalinę zasady zaufania obywateli do państwa. Dzieki takiemu, a nie innemu orzecznictwu NSA, Stowarzyszenie nie ma pełnej znajomości przesłanek sądów podczas podejmowania orzeczeń, nie może racjonalnie planować swoich działań, ani nie zna ich konsekwencji prawnych.

zezwolenie dla schroniska w Czartkach (Marta Szturma)

postępowanie o unieważnienie zezwolenia

20.02.2012

zezwolenie

pdf

05.12.2012 wniosek o unieważnienie zezwolenia

pdfpdf

16.01.2013 wszczęcie postępowania

pdfpdf

08.02.2013 odmowa unieważnienia zezwolenia

pdfpdf

06.03.2013 wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy

pdfpdf

04.04.2013 II decyzja sko

pdf

14.05.2013 skarga do wsa

pdf

13.11.2013 wyrok wsa

pdf

12.01.2014 skarga kasacyjna do nsa

pdf

28.08.2015 uzupełnienie skargi kasacyjnej

pdf

23.10.2015 wyrok nsa

pdf

komentarz do wyroku NSA: NSA oddalił skargę kasacyjną Stowarzyszenia, argumentując, iż nie można z całą pewnością ustalić, czy kwestionowane zezwolenie na prowadzenie schroniska wydane zostało z rażącym naruszeniem prawa, gdyż o takim można mówić tylko w przypadku naruszenia przepisu w sposób oczywisty, wyraźny i bezsporny. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem sądowoadministracyjnym nie stanowi rażącego naruszenia prawa jedna z wielu możliwych interpretacji przepisu. Tymczasem w niniejszej sprawie NSA dopatrzył się wątpliwości interpretacyjnych na tle rozumienia "obszaru działania schroniska dla bezdomnych zwierząt". Stowarzyszenie uważa, iż jest to obszar, z którego bezdomne zwierzęta trafiają do schroniska, sąd natomiast, że to miejsce usytuowania schroniska jako obiektu. NSA przydzielił tym interpretacjom równą rangę, bojkotując tym samym swój wcześniejszy o pół roku wyrok, zapadły w sprawie cofnięcia zezwolenia dla schroniska w Wojtyszkach pdf pdf, w którym w sposób jednoznaczny stwierdził, iż "obszar działalności objętej zezwoleniem" w przypadku schroniska dla zwierząt, to obszar gminy, której organ udzielił zezwolenia, i z którego pochodzić mają wyłapane zwierzęta. Na wyrok ten zwracało uwagę Stowarzyszenie w uzupełnieniu swojej skargi kasacyjnej - bezskutecznie.

Wniosek - za chaos w interpretacji prawa ochrony zwierząt oraz jego pogarszającą się jakość odpowiada również NSA, który zamiast rozwiewać wątpliwości i dokonywać kategorycznych osądów, mnoży niejasności i wprowadza zamęt w linii orzeczniczej. Powstaje pytanie, czy dzieje się tak tylko z głupoty i niedbałości sędziów, czy raczej jest to celowa polityka, służąca zaciemnianiu obrazu prawnego i interesom hycli.

Ostatnio dodane

Apel o adopcje

15 marzec 2019
12 luty 2019
11 luty 2019

Już w nowym domu

18 październik 2016
18 październik 2016
19 październik 2016

Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji

analytics  Google Analytics