Zezwolenia gminne dla schronisk

 

 

 Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie schronisk dla bezdomnych zwierząt, wymagane jest uzyskanie zezwolenia. Zezwolenia udziela, w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług. Zezwolenia te najczęściej wydawane są z rażącym naruszeniem przepisów w/w ustawy. W innych przypadkach warunki udzielonego zezwolenia są łamane przez samych przedsiębiorców.

Celem Stowarzyszenia w składaniu wniosków o unieważnianie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla zwierząt bynajmniej nie jest ich unieważnianie dla samego unieważniania. Wycofanie zezwolenia z obrotu prawnego ma być impulsem dla organu właściwej gminy do wydania nowego zezwolenia - tym razem zgodnego z przepisami prawa. Fundamentalnym dla Stowarzyszenia aspektem, którego naprawy w zezwoleniach oczekuje, jest prawidłowe określenie obszaru działalności objętej zezwoleniem. Obojętne jest przy tym, czy cel ten zostanie osiągnięty wprost poprzez unieważnienie zezwolenia lub jego części, czy w jakiś inny sposób - np. poprzez wskazanie obszaru działalności schroniska w uzasadnieniach do postanowień, decyzji lub wyroków organów lub sądów administracyjnych. Sposób wskazania obszaru jest głównym determinantem określającym charakterystykę działania danego schroniska.

Dopiero prawidłowe określenie obszaru działalności w zezwoleniu pozwala ocenić, czy przedsiębiorca przestrzega tego warunku, czy też nie (co z kolei skutkować może postępowaniem o cofnięcie zezwolenia).

 

zezwolenie dla schroniska w Bystrach (Przedsiębiorstwo Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt)

postępowanie o unieważnienie zezwolenia

19.01.2015

zezwolenie

pdf

15.09.2015

wniosek o unieważnienie zezwolenia

pdf

09.11.2015 wszczęcie postępowania

pdfpdf

04.01.2016 odmowa unieważnienia zezwolenia

pdf

25.01.2016 wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

pdf

26.02.2016 II decyzja sko

pdf

14.04.2016 skarga do wsa

pdf

09.06.2016 wyrok wsa

pdf

17.08.2016 skarga kasacyjna do nsa

pdf

01.08.2018

wyrok nsa

pdf

 

zezwolenie dla schroniska w Suchedniowie (Maciej Glijer)

postępowanie o cofnięcie zezwolenia

17.07.2015

zezwolenie

pdf

08.09.2015

wniosek o cofnięcie zezwolenia

pdf

30.09.2015 organ gminy zmienił zezwolenie

pdf

09.10.2015 I odmowa wszczęcia postępowania

pdf

03.11.2015 I zażalenie do sko

pdf

18.02.2016 I uchylenie odmowy wszczęcia postępowania

pdf

23.03.2016 II odmowa wszczęcia postępowania

pdf

19.04.2016 II zażalenie do sko

pdf

14.07.2016 II uchylenie odmowy wszczęcia postępowania

pdf

30.03.2017 wszczęcie postępowania

pdfpdf

02.05.2017 odmowa cofnięcia zezwolenia

pdfpdf

 05.06.2017 odwołanie do sko

pdfpdf

25.09.2017

decyzja sko

pdfpdf

15.11.2017

skarga do wsa

pdfpdf

17.01.2018

wyrok wsa

pdfpdf

 

zezwolenie dla schroniska w Raciborzu (Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Raciborzu)

postępowanie o unieważnienie zezwolenia

26.03.2007

zezwolenie

pdf

26.08.2015

wniosek o unieważnienie zezwolenia

pdf

31.12.2015 wszczęcie postępowania

pdf

30.05.2016 odmowa unieważnienia zezwolenia

pdf

01.07.2016 wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

pdf

16.12.2016 II decyzja sko

pdfpdf

 02.02.2017 skarga do wsa

pdfpdf

26.04.2017 wyrok wsa

pdfpdf

komentarz do wyroku WSA: Kwestionowane zezwolenie ważne było do dnia 31.03.2017 r., a więc sąd administracyjny w ogóle nie powinien był wydawać wyroku w tej sprawie, ale postanowienie o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowego. Z tej przyczyny, iż odpadł przedmiot postępowania, Stowarzyszenie celowo pozostawiło ten wyrok niezaskarżonym, w oczekiwaniu na nowe zezwolenie.

postępowanie o cofnięcie zezwolenia

01.03.2017

zezwolenie

pdfpdf

31.07.2017

wniosek o cofnięcie zezwolenia

pdfpdf

28.08.2017

I odmowa wszczęcia postępowania

pdfpdf

22.09.2017 I zażalenie do sko

pdfpdf

16.10.2017

I uchylenie odmowy wszczęcia postępowania

pdfpdf

10.01.2018

II odmowa wszczęcia postępowania

pdfpdf

08.02.2018

II zażalenie do sko

pdfpdf

13.04.2018

II uchylenie odmowy wszczęcia postępowania

pdfpdf

 

Ostatnio dodane

24 październik 2021
21 październik 2021

Apel o adopcje

15 marzec 2019
12 luty 2019
11 luty 2019

Już w nowym domu

18 październik 2016
18 październik 2016
19 październik 2016

Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji

analytics  Google Analytics