Zezwolenia gminne dla schronisk

 

 

 Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie schronisk dla bezdomnych zwierząt, wymagane jest uzyskanie zezwolenia. Zezwolenia udziela, w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług. Zezwolenia te najczęściej wydawane są z rażącym naruszeniem przepisów w/w ustawy. W innych przypadkach warunki udzielonego zezwolenia są łamane przez samych przedsiębiorców.

Celem Stowarzyszenia w składaniu wniosków o unieważnianie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla zwierząt bynajmniej nie jest ich unieważnianie dla samego unieważniania. Wycofanie zezwolenia z obrotu prawnego ma być impulsem dla organu właściwej gminy do wydania nowego zezwolenia - tym razem zgodnego z przepisami prawa. Fundamentalnym dla Stowarzyszenia aspektem, którego naprawy w zezwoleniach oczekuje, jest prawidłowe określenie obszaru działalności objętej zezwoleniem. Obojętne jest przy tym, czy cel ten zostanie osiągnięty wprost poprzez unieważnienie zezwolenia lub jego części, czy w jakiś inny sposób - np. poprzez wskazanie obszaru działalności schroniska w uzasadnieniach do postanowień, decyzji lub wyroków organów lub sądów administracyjnych. Sposób wskazania obszaru jest głównym determinantem określającym charakterystykę działania danego schroniska.

Dopiero prawidłowe określenie obszaru działalności w zezwoleniu pozwala ocenić, czy przedsiębiorca przestrzega tego warunku, czy też nie (co z kolei skutkować może postępowaniem o cofnięcie zezwolenia).

 

zezwolenie dla schroniska w Mońkach (Mateusz Oblacewicz)

postępowanie o unieważnienie części zezwolenia

02.11.2012

zezwolenie

pdf

19.08.2015

wniosek o unieważnienie części zezwolenia

pdf

30.09.2015 wszczęcie postępowania

pdf

25.02.2016 informacja sko

pdf

21.03.2016 skarga na bezczynność sko

pdf

02.05.2016 uzupełnienie skargi

pdf

04.05.2016 postanowienie wsa

pdf

16.06.2016 I skarga kasacyjna do nsa

pdf

 08.09.2016 postanowienie nsa

pdfpdf

 27.10.2016 wyrok wsa

pdfpdf

16.01.2017 II skarga kasacyjna do nsa

pdfpdf

15.11.2017

wyrok nsa

pdfpdf

 

zezwolenie dla schroniska w Węgrowie (Artur Zielaskowski)

postępowanie o unieważnienie zezwolenia

02.01.2008

zezwolenie

pdf

18.08.2015

wniosek o unieważnienie zezwolenia

pdf

15.10.2015 wszczęcie postępowania

pdf

28.12.2015 odmowa unieważnienia zezwolenia

pdf

komentarz do decyzji SKO: Celem Stowarzyszenia w składaniu wniosków o unieważnianie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla zwierząt bynajmniej nie jest ich unieważnianie dla samego unieważniania. Wycofanie zezwolenia z obrotu prawnego ma być impulsem dla organu właściwej gminy do wydania nowego zezwolenia - tym razem zgodnego z przepisami prawa. Fundamentalnym dla Stowarzyszenia aspektem, którego naprawy w zezwoleniach oczekuje, jest prawidłowe określenie obszaru działalności objętej zezwoleniem. Obojętne jest przy tym, czy cel ten zostanie osiągnięty wprost poprzez unieważnienie zezwolenia lub jego części, czy w jakiś inny sposób - np. jak w tym przypadku poprzez wskazanie obszaru działalności schroniska w uzasadnieniu decyzji z pozoru niekorzystnej dla Stowarzyszenia. Ponieważ SKO przyznało w tym rozstrzygnięciu, iż obszar działalności schroniska w Węgrowie ogranicza się do terenu Gminy Grudziądz, a więc Stowarzyszenie osiągnęło swój zamiar na tym etapie postępowania i celowo pozostawiło tę decyzję niezaskarżoną.

Dopiero określenie obszaru działalności w zezwoleniu pozwala ocenić, czy przedsiębiorca przestrzega tego warunku, czy też nie.

postępowanie o cofnięcie zezwolenia

21.01.2016

wniosek o cofnięcie zezwolenia

pdf

01.02.2016

wszczęcie postępowania

pdf

16.05.2016 odmowa cofnięcia zezwolenia

pdf

20.06.2016 odwołanie do sko

pdf

24.08.2016 decyzja sko

pdfpdf

 10.10.2016  skarga do wsa

pdfpdf

19.01.2017  postanowienie wsa

pdfpdf

 28.02.2017  zażalenie do nsa

pdfpdf

 23.05.2017  postanowienie nsa

pdfpdf

komentarz do postanowienia NSA: Postanowienie NSA, jakkolwiek niefortunne i w istocie czyniące z zapisów o ustawowym zwolnienia opp z opłat sądowych prawo martwe, nie ma znaczenia dla sprawy, gdyż przedmiotowe zezwolenie ważne jest jedynie do 31.12.2017 r., a więc postępowanie przed NSA (nawet w przypadku opłacenia skargi i przyjęcia jej do rozpoznania) i tak nie miałoby szansy się zakończyć przed upływem tego terminu (na wyrok NSA czeka się min. 2 lata).

 

zezwolenie dla schroniska w Chełmku (Jarosław Kołodziejczyk)

postępowanie o unieważnienie części zezwolenia

04.12.2014

zezwolenie

pdf

17.08.2015

wniosek o unieważnienie części zezwolenia

pdf

03.09.2015 wszczęcie postępowania

pdf

28.09.2015 odmowa unieważnienia zezwolenia

pdf

06.11.2015 wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

pdf

13.11.2015 II decyzja sko

pdf

11.01.2016 skarga do wsa

pdf

18.03.2016 wyrok wsa

pdf

03.06.2016 skarga kasacyjna do nsa

pdf

13.06.2018

wyrok nsa

pdf

Ostatnio dodane

24 październik 2021
21 październik 2021

Apel o adopcje

15 marzec 2019
12 luty 2019
11 luty 2019

Już w nowym domu

18 październik 2016
18 październik 2016
19 październik 2016

Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji

analytics  Google Analytics