Zezwolenia gminne dla schronisk

 

 

 Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie schronisk dla bezdomnych zwierząt, wymagane jest uzyskanie zezwolenia. Zezwolenia udziela, w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług. Zezwolenia te najczęściej wydawane są z rażącym naruszeniem przepisów w/w ustawy. W innych przypadkach warunki udzielonego zezwolenia są łamane przez samych przedsiębiorców.

Celem Stowarzyszenia w składaniu wniosków o unieważnianie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla zwierząt bynajmniej nie jest ich unieważnianie dla samego unieważniania. Wycofanie zezwolenia z obrotu prawnego ma być impulsem dla organu właściwej gminy do wydania nowego zezwolenia - tym razem zgodnego z przepisami prawa. Fundamentalnym dla Stowarzyszenia aspektem, którego naprawy w zezwoleniach oczekuje, jest prawidłowe określenie obszaru działalności objętej zezwoleniem. Obojętne jest przy tym, czy cel ten zostanie osiągnięty wprost poprzez unieważnienie zezwolenia lub jego części, czy w jakiś inny sposób - np. poprzez wskazanie obszaru działalności schroniska w uzasadnieniach do postanowień, decyzji lub wyroków organów lub sądów administracyjnych. Sposób wskazania obszaru jest głównym determinantem określającym charakterystykę działania danego schroniska.

Dopiero prawidłowe określenie obszaru działalności w zezwoleniu pozwala ocenić, czy przedsiębiorca przestrzega tego warunku, czy też nie (co z kolei skutkować może postępowaniem o cofnięcie zezwolenia).

 

zezwolenie dla schroniska w Rybniku (Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Rybniku)

postępowanie o unieważnienie zezwolenia

19.11.2007

zezwolenie

pdf

09.08.2015

wniosek o unieważnienie zezwolenia

pdf

21.12.2015 wszczęcie postępowania

pdf

25.05.2016 odmowa unieważnienia zezwolenia

pdf

01.07.2016 wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

pdf

12.12.2016 II decyzja sko

pdfpdf

 06.02.2017 skarga do wsa

pdfpdf

 10.05.2017 wyrok wsa

pdfpdf

24.07.2017 skarga kasacyjna do nsa

pdfpdf

11.09.2018

wyrok nsa

pdfpdf

komentarz: Zezwolenie wygasło z dniem 01.01.2018 r., ale faktu tego najwyraźniej nie zauważył NSA, który nadal procedował w temacie. Tymczasem prawidłowo, po tej dacie, postępowanie winno być umorzone jako bezprzedmiotowe.

 

zezwolenie dla schroniska w Kotliskach (Zbigniew Moraczewski)

postępowanie o cofnięcie zezwolenia I

01.03.2006

I zezwolenie

pdf

08.08.2015

wniosek o cofnięcie zezwolenia

pdf

13.08.2015 wszczęcie postępowania

pdf

 09.09.2015 - 12.02.2016 organ gminy 6 razy przedłuża termin załatwienia sprawy

pdf

02.02.2016 zażalenie na przewlekłość postępowania

pdf

29.02.2016 odpowiedź organu gminy na zażalenie

pdf

07.03.2016 uwzględnienie zażalenia na przewlekłość

pdf

22.03.2016 umorzenie postępowania (z powodu wygaśnięcia zezwolenia)

pdf

uwaga: No i mamy odpowiedź na pytanie, dlaczego Wójt Gminy Kutno 6 razy przedłużał termin na załatwienie naszego wniosku, popadając tym samym w rażącą przewlekłość. Celem było doturlanie się do dnia 01.03.2016 r., kiedy to zezwolenie wygasło, a postępowanie, po ponad 7 miesiącach od złożenia wniosku, można było, bez wchodzenia w meritum, umorzyć jako bezprzedmiotowe. Brawo wójt!

postępowanie o cofnięcie zezwolenia II

02.03.2016

II zezwolenie

pdf

13.05.2016

wniosek o cofnięcie zezwolenia

pdf

20.05.2016 wszczęcie postępowania

pdf

16.06.2016 - 16.08.2016 organ gminy 3 razy przedłuża termin załatwienia sprawy

pdf

06.08.2016 I zażalenie na przewlekłość postępowania

pdf

24.08.2016 I uwzględnienie zażalenia na przewlekłość

pdf

 15.09.2016 I odmowa cofnięcia zezwolenia

pdfpdf

 17.10.2016 I odwołanie do sko

pdfpdf

 01.12.2016 I decyzja sko

pdfpdf

 19.01.2017 skarga do wsa

pdfpdf

 18.05.2017 wyrok wsa

pdfpdf

15.01.2018

II zażalenie na przewlekłość postępowania

pdf

06.02.2018

II uwzględnienie zażalenia na przewlekłość

pdf

06.03.2018

II odmowa cofnięcia zezwolenia

pdfpdf

17.04.2018

II odwołanie do sko

pdfpdf

22.05.2018

II decyzja sko

pdfpdf

27.06.2018 - 26.07.2018

organ gminy 2 razy przedłuża termin załatwienia sprawy

pdf

 

zezwolenie dla schroniska w Bagienicach (Tomasz Wieleba)

postępowanie o unieważnienie zezwolenia

24.11.2014

zezwolenie

pdf

07.08.2015

wniosek o unieważnienie zezwolenia

pdf

11.09.2015 wszczęcie postępowania

pdf

27.11.2015

odmowa unieważnienia zezwolenia

pdf

21.12.2015 wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

pdf

19.01.2016 II decyzja sko

pdf

09.03.2016 skarga do wsa

pdf

28.06.2016 wyrok wsa

pdf

komentarz do wyroku WSA: Celem Stowarzyszenia w składaniu wniosków o unieważnianie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla zwierząt bynajmniej nie jest ich unieważnianie dla samego unieważniania. Wycofanie zezwolenia z obrotu prawnego ma być impulsem dla organu właściwej gminy do wydania nowego zezwolenia - tym razem zgodnego z przepisami prawa. Fundamentalnym dla Stowarzyszenia aspektem, którego naprawy w zezwoleniach oczekuje, jest prawidłowe określenie obszaru działalności objętej zezwoleniem. Obojętne jest przy tym, czy cel ten zostanie osiągnięty wprost poprzez unieważnienie zezwolenia lub jego części, czy w jakiś inny sposób - np. jak w tym przypadku poprzez wskazanie obszaru działalności schroniska w uzasadnieniu wyroku z pozoru niekorzystnego dla Stowarzyszenia. Ponieważ WSA przyznał w tym rozstrzygnięciu, iż obszarem działalności schroniska w Bagienicach jest "teren Gminy Mrągowo", a więc Stowarzyszenie osiągnęło swój zamiar na tym etapie postępowania i celowo pozostawiło ten wyrok niezaskarżonym.

Dopiero określenie obszaru działalności w zezwoleniu pozwala ocenić, czy przedsiębiorca przestrzega tego warunku, czy też nie.

postępowanie o cofnięcie zezwolenia

29.09.2016

wniosek o cofnięcie zezwolenia

pdfpdf

10.10.2016 odmowa wszczęcia postępowania

pdfpdf

03.11.2016 zażalenie do sko

pdfpdf

09.02.2017 uchylenie odmowy wszczęcia postępowania

pdfpdf

15.02.2017 wszczęcie postępowania

pdfpdf

10.05.2017 odmowa cofnięcia zezwolenia

pdfpdf

13.06.2017 odwołanie do sko

pdfpdf

07.08.2017

decyzja sko

pdfpdf

20.09.2017

skarga do wsa

pdfpdf

06.02.2018

wyrok wsa

pdfpdf

18.04.2018

skarga kasacyjna do nsa

pdfpdf

17.04.2019

wyrok nsa

pdfpdf

 

Ostatnio dodane

24 październik 2021
21 październik 2021

Apel o adopcje

15 marzec 2019
12 luty 2019
11 luty 2019

Już w nowym domu

18 październik 2016
18 październik 2016
19 październik 2016

Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji

analytics  Google Analytics