Zezwolenia gminne dla schronisk

 

 

 Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie schronisk dla bezdomnych zwierząt, wymagane jest uzyskanie zezwolenia. Zezwolenia udziela, w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług. Zezwolenia te najczęściej wydawane są z rażącym naruszeniem przepisów w/w ustawy. W innych przypadkach warunki udzielonego zezwolenia są łamane przez samych przedsiębiorców.

Celem Stowarzyszenia w składaniu wniosków o unieważnianie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla zwierząt bynajmniej nie jest ich unieważnianie dla samego unieważniania. Wycofanie zezwolenia z obrotu prawnego ma być impulsem dla organu właściwej gminy do wydania nowego zezwolenia - tym razem zgodnego z przepisami prawa. Fundamentalnym dla Stowarzyszenia aspektem, którego naprawy w zezwoleniach oczekuje, jest prawidłowe określenie obszaru działalności objętej zezwoleniem. Obojętne jest przy tym, czy cel ten zostanie osiągnięty wprost poprzez unieważnienie zezwolenia lub jego części, czy w jakiś inny sposób - np. poprzez wskazanie obszaru działalności schroniska w uzasadnieniach do postanowień, decyzji lub wyroków organów lub sądów administracyjnych. Sposób wskazania obszaru jest głównym determinantem określającym charakterystykę działania danego schroniska.

Dopiero prawidłowe określenie obszaru działalności w zezwoleniu pozwala ocenić, czy przedsiębiorca przestrzega tego warunku, czy też nie (co z kolei skutkować może postępowaniem o cofnięcie zezwolenia).

 

zezwolenie dla schroniska w Kolnie (Jerzy Kubrak)

postępowanie o unieważnienie zezwolenia

22.09.2008

zezwolenie

pdf

13.08.2015

wniosek o unieważnienie zezwolenia

pdf

08.09.2015

odmowa wszczęcia postępowania

pdf

komentarz do postanowienia SKO: Celem Stowarzyszenia w składaniu wniosków o unieważnianie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla zwierząt bynajmniej nie jest ich unieważnianie dla samego unieważniania. Wycofanie zezwolenia z obrotu prawnego ma być impulsem dla organu właściwej gminy do wydania nowego zezwolenia - tym razem zgodnego z przepisami prawa. Fundamentalnym dla Stowarzyszenia aspektem, którego naprawy w zezwoleniach oczekuje, jest prawidłowe określenie obszaru działalności objętej zezwoleniem. Obojętne jest przy tym, czy cel ten zostanie osiągnięty wprost poprzez unieważnienie zezwolenia lub jego części, czy w jakiś inny sposób - np. jak w tym przypadku poprzez wskazanie obszaru działalności schroniska w uzasadnieniu postanowienia z pozoru niekorzystnego dla Stowarzyszenia. Ponieważ SKO przyznało w tym rozstrzygnięciu, iż obszarem działalności schroniska w Kolnie jest "teren miasta Kolno", a więc Stowarzyszenie osiągnęło swój zamiar na tym etapie postępowania i celowo pozostawiło to postanowienie niezaskarżone.

Dopiero określenie obszaru działalności w zezwoleniu pozwala ocenić, czy przedsiębiorca przestrzega tego warunku, czy też nie.

postępowanie o cofnięcie zezwolenia

01.10.2015

wniosek o cofnięcie zezwolenia

pdf

16.10.2015 I odmowa wszczęcia postępowania

pdf

12.11.2015 I zażalenie do sko

pdf

15.12.2015 I uchylenie odmowy wszczęcia postępowania

pdf

04.01.2016 II odmowa wszczęcia postępowania

pdf

01.02.2016 II zażalenie do sko

pdf

22.02.2016 II uchylenie odmowy wszczęcia postępowania

pdf

16.05.2016 III odmowa wszczęcia postępowania

pdf

13.06.2016 III zażalenie do sko

pdf

06.07.2016 utrzymanie w mocy odmowy wszczęcia postępowania

pdf

25.08.2016 skarga do wsa

pdf

 27.10.2016  wyrok wsa

pdf

 19.01.2017 skarga kasacyjna do nsa

pdf

15.01.2019 wyrok nsa

pdf

21.03.2019

IV odmowa wszczęcia postępowania

pdf

uwaga: No i mamy odpowiedź na pytanie, dlaczego Burmistrz Miasta Kolno 3 razy niezasadnie odmawiał wszczęcia postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia dla schroniska w Kolnie. Celem było doturlanie się do dnia 21.09.2018 r., kiedy to zezwolenie wygasło, a postępowanie, po 3,5 roku od złożenia przez nas wniosku, można było, bez wchodzenia w meritum, uznać za bezprzedmiotowe. Brawo burmistrz!

zezwolenie dla schroniska w Miedarach (Dorota Kufel)

postępowanie o unieważnienie całości, ew. części, zezwolenia

25.11.2010

zezwolenie

pdf

13.08.2015

wniosek o unieważnienie całości, ew. części, zezwolenia

pdf

21.12.2015 wszczęcie postępowania

pdf

25.05.2016 umorzenie postępowania (z powodu śmierci przedsiębiorcy)

pdf

uwaga: Dorota Kufel zmarła dnia 01.11.2015 r. Schronisko dla zwierząt w tej samej infrastrukturze prowadzi aktualnie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zamex” Patryk Heńderek.

zezwolenie dla schroniska w Chrcynnie (Fundacja "Centrum Ochrony  Środowiska")

postępowanie o cofnięcie zezwolenia

26.11.2009

zezwolenie

pdf

12.08.2015

wniosek o cofnięcie zezwolenia

pdf

10.09.2015

wszczęcie postępowania

pdf

12.11.2015

umorzenie postępowania

pdf

11.12.2015

I odwołanie do sko

pdf

22.08.2016

I decyzja sko

pdfpdf

 16.11.2016

odmowa cofnięcia zezwolenia

pdfpdf

 19.12.2016

II odwołanie do sko

pdfpdf

 16.03.2017

II decyzja sko

pdfpdf

08.05.2017

skarga do wsa

pdfpdf

02.10.2017

wyrok wsa

pdfpdf

komentarz do wyroku WSA: Pkt 2 sentencji przedmiotowej decyzji określa obszar prowadzenia działalności objętej zezwoleniem – teren Miasta i Gminy Nasielsk. Jednakże pkt 5 podpunkt 4 tej samej decyzji stanowi, iż przyjmowanie zwierząt do schroniska i wydawanie do adopcji odbywać się będzie na podstawie umów zawartych z poszczególnymi gminami. Tak więc sam organ wydający zezwolenie dopuszcza możliwość umieszczania w schronisku zwierząt przekazywanych przez inne niż Gmina Nasielsk gminy. Stoi to w jaskrawej opozycji do zapisu zezwolenia, który wprost ogranicza obszar działania schroniska do terenu gminy macierzystej. Tym niemniej WSA stanął na stanowisku, że jeśli zezwolenie na działalność regulowaną jest wewnętrznie sprzeczne, to nie można zarzucać przedsiębiorcy naruszenia takiego zezwolenia w punkcie objętym sprzecznością.

postępowanie o unieważnienie zezwolenia

20.12.2017

wniosek o unieważnienie zezwolenia

pdf

15.05.2020

odmowa wszczęcia postępowania

pdf

komentarz do postanowienia SKO: Tylko 2,5 roku (sic!) czekaliśmy na rozpatrzenie sprawy przez warszawskie SKO. W tym czasie (02.01.2020) zezwolenie zdążyło wygasnąć. Brawo Kolegium!

 

Ostatnio dodane

24 październik 2021
21 październik 2021

Apel o adopcje

15 marzec 2019
12 luty 2019
11 luty 2019

Już w nowym domu

18 październik 2016
18 październik 2016
19 październik 2016

Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji

analytics  Google Analytics