Po ponad roku trwania postępowania przygotowawczego, w grudniu 2011 r., Prokuratura Rejonowa Kielce-Wschód w Kielcach postanowiła ostatecznie zakończyć "sprawę dymińską". Wiadomo - koniec roku, a w polskich prokuraturach statystki są nieubłagane. Dzięki "sprawie dymińskiej" prokuratura kielecka miała sobie te statystyki znacząco poprawić. Otóż cały zebrany materiał dowodowy, jak tort, podzielony został przez prokuratora na kilka części. Tego samego dnia, 30.12.2011 r., prokuratura podjęła decyzję co do każdej części tortu.

III. odpowiedzialność karna urzędników miejskich, zarządu PUK oraz lekarzy weterynarii

Dnia 30.12.2011 r., odmawiając wszczęcia śledztwa (A4), prokurator postanowił również ukręcić łeb sprawie odpowiedzialności karnej urzędników samorządowych oraz schroniskowych lekarzy weterynarii. Rozpoczęło to naszą kilkuletnią, wielowątkową batalię o prawo do postawienia przed sądem m. in. prezydenta miasta Kielce. Do końca 2015 r. kielecka prokuratura i sądy zrobiły dosłownie wszystko i chwyciły się każdego pomysłu oraz każdego wybiegu prawnego i bezprawnego, aby ochronić osoby rzeczywiście odpowiedzialne za gehennę zwierząt w miejskim schronisku, czyli mocodawców kierowniczki schroniska.  I tak, w ciągu 5 lat od złożenia przez nas zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez urzędników miejskich, postępowanie było umarzane 7 razy (sic!).

 

A. wątek pierwotny (postępowanie w sprawie odpowiedzialności karnej urzędników miejskich, zarządu PUK oraz lekarzy weterynarii)

 A1a

25.10.2010

SOZ

bez sygnatury

pdf

zawiadomienie

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez lekarzy weterynarii zatrudnionych w schronisku w Kielcach, czym wyrządzili oni szkodę dla interesu publicznego, określonego ustawą o ochronie zwierząt, polegającą na znęcaniu się nad zwierzętami bezdomnymi i ich nieuzasadnionemu uśmiercaniu celem zawiadomienia było skierowanie uwagi organów ścigania na wieloletnie działania i zaniechania lekarzy weterynarii zatrudnionych w schronisku w Kielcach, które doprowadziły do eksterminacji tysięcy bezdomnych zwierząt w miejskim schronisku

A2a

29.10.2010

Prokuratura Rejonowa Kielce-Wschód
w Kielcach (prokurator Elżbieta Krężołek)

2 Ds. 1264/10

pdf

informacja

o dołączeniu zawiadomienia A1a do akt sygn. 2 Ds. 1264/10 prokurator nieprawidłowo dołącza sprawę (która wymaga śledztwa) do toczącego się dochodzenia; typowy wybieg prokuratora, który przez scalanie postępowań dotyczących różnych sprawców i różnych czynów, gmatwa ich sedno oraz pozornie zmniejszania ilość spraw w celu poprawienia statystyk

A1b

17.11.2010

SOZ

bez sygnatury

pdf

zawiadomienie

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 231 kk przez funkcjonariuszy gminy Miasto Kielce, polegającego na niedopełnieniu obowiązków i przekroczeniu uprawnień w zakresie realizacji ustawowego zadania zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom, czym wyrządzili oni szkodę dla interesu publicznego, określonego ustawą o ochronie zwierząt, polegającą na znęcaniu się nad zwierzętami i ich nieuzasadnionemu uśmiercaniu w schronisku w Kielcach celem zawiadomienia było skierowanie uwagi organów ścigania na wieloletnie działania i zaniechania urzędników miejskich, które doprowadziły do eksterminacji tysięcy bezdomnych zwierząt w miejskim schronisku

A2b

29.11.2010

Prokuratura Rejonowa Kielce-Wschód
w Kielcach (prokurator Elżbieta Krężołek)

2 Ds. 1264/10

pdf

informacja

o dołączeniu zawiadomienia A1b do akt sygn. 2 Ds. 1264/10 typowy wybieg prokuratora, który przez scalanie postępowań dotyczących różnych sprawców i różnych czynów, gmatwa ich sedno oraz pozornie zmniejszania ilość spraw w celu poprawienia statystyk

A3

30.12.2011

Prokuratura Rejonowa Kielce-Wschód w Kielcach

2 Ds. 1264/10

pdf

postanowienie

o wyłączeniu spraw z zawiadomienia A1a i A1b z postępowania sygn. 2 Ds.1264/10 i zarejestrowaniu ich pod nowym numerem typowy wybieg prokuratora, który przez łączenie i późniejsze rozłączanie postępowań dotyczących różnych sprawców i różnych czynów, gmatwa ich sedno

A4

30.12.2011

Prokuratura Rejonowa Kielce-Wschód w Kielcach (prokurator Katarzyna Kasowska-Pedrycz)

4 Ds. 425/11

pdf

postanowienie

o odmowie wszczęcia śledztwa klasyczny przejaw tzw. „grudniowej sprawiedliwości” (hurtowe kończenie przez prokuratora wraz z końcem roku trudnych, kontrowersyjnych spraw, celem ratowania statystyk, skutkujące błędnymi decyzjami i niskim poziomem merytorycznym ich uzasadnień); prokurator stwierdził, że zarówno urzędnicy miejscy, jak i schroniskowi lekarze weterynarii należycie wypełniali swoje obowiązki w zakresie zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom; należy zwrócić uwagę, że prokurator kwalifikuje działania zarówno urzędników, jak i lekarzy wyłącznie z art. 231 kk; pierwszy wyrazisty dowód mataczenia (mającego wpływ na całe późniejsze postępowanie) w tej sprawie przez prokuratora, który w sposób rażący narusza przepisy proceduralne i zamiast decyzji o umorzeniu – odmawia wszczęcia śledztwa

A5a

17.01.2012

SOZ

4 Ds. 425/11

pdf

zażalenie

na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa A4 formalny charakter zażalenia z powodu uchybienia przez prokuratora obowiązkowi doręczenia stronie uzasadnienia postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa A4; skarżący zarzuca prokuratorowi rażące błędy proceduralne

A5b

16.03.2012

SOZ

4 Ds. 425/11

pdf

uzupełnienie zażalenia A5a

na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa A4 skarżący krytykuje uporczywe ignorowanie przez prokuratora roli urzędników miejskich i lekarzy weterynarii w eksterminacji bezdomnych zwierząt w schronisku w Kielcach

A6

23.05.2012

Sąd Rejonowy w Kielcach (SSR Bogdan Staniek)

II Kp 147/12

pdf

postanowienie

o uchyleniu postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa A4 Sąd wytyka prokuratorowi błędy proceduralne (prokurator powinien postępowanie umorzyć, a nie odmawiać wszczęcia), kwestionuje ograniczenie badania odpowiedzialności karnej wyłącznie do kierownika schroniska (pomijając urzędników miejskich i lekarzy weterynarii) oraz zawężenie kwalifikacji prawnej czynów wyłącznie do przestępstwa urzędniczego z art. 231 kk (w sytuacji, kiedy lekarze weterynarii nie byli urzędnikami)

A7

08.06.2012

Prokuratura Rejonowa Kielce-Wschód w Kielcach

4 Ds. 213/12

pdf

postanowienie

o wszczęciu śledztwa prokurator wszczyna śledztwo w sprawie odpowiedzialności urzędników miejskich i lekarzy weterynarii

A8

29.06.2012

Prokuratura Rejonowa Kielce-Wschód w Kielcach (prokurator Katarzyna Kasowska-Pedrycz)

4 Ds. 213/12

pdf

postanowienie

o umorzeniu śledztwa klasyczny przejaw tzw. „czerwcowej sprawiedliwości” (hurtowe kończenie przez prokuratora wraz z końcem półrocza trudnych, kontrowersyjnych spraw, celem ratowania statystyk, skutkujące błędnymi decyzjami i niskim poziomem merytorycznym ich uzasadnień); po zaledwie 21 dniach od wszczęcia, prokurator umarza śledztwo, ponownie stwierdzając, że zarówno urzędnicy miejscy, jak i schroniskowi lekarze weterynarii należycie wypełniali swoje obowiązki w zakresie zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom (przy czym, pomimo starań, prokurator nadal nie może doszukać się u lekarzy weterynarii waloru funkcjonariuszy publicznych); prokurator kwalifikuje działania urzędników wyłącznie z art. 231 kk

A9a

16.07.2012

SOZ

4 Ds. 213/12

pdf

zażalenie

na postanowienie o umorzeniu śledztwa A8 skarżący krytykuje niewykonanie przez prokuratora poleceń Sądu, zawartych w postanowieniu A6, w tym: brak ustalenia faktów istotnych dla śledztwa (m. in. zaniechanie badania skutków prawnych, organizacyjnych i finansowych decyzji urzędników miejskich na warunki utrzymywania zwierząt w schronisku), dalsze uporczywe ignorowanie roli urzędników miejskich i lekarzy weterynarii w eksterminacji bezdomnych zwierząt w schronisku w Kielcach oraz kontynuowanie przez prokuratora poszukiwania waloru funkcjonariuszy publicznych u lekarzy weterynarii

A9b

10.08.2012

SOZ

4 Ds. 213/12

pdf

uzupełnienie zażalenia A9a

na postanowienie o umorzeniu śledztwa A8 uzupełnienie zażalenia A9a wymuszone utrudnianiem pokrzywdzonemu przez prokuratora dostępu do akt sprawy

A10

27.12.2012

Prokuratura Rejonowa Kielce-Wschód w Kielcach

4 Ds. 213/12

pdf

postanowienie

o uwzględnieniu zażalenia A9a i zarejestrowaniu sprawy pod nowym numerem kolejny dowód mataczenia przez prokuratora, który w sposób nieuprawniony uwzględniając zażalenie A9a pokrzywdzonego, uchylił tym samym swoje postanowienie A8 o umorzeniu śledztwa, usuwając je z obrotu prawnego i niwecząc układ procesowy, w którym pokrzywdzonemu służyłoby wystąpienie z subsydiarnym aktem oskarżenia

A11

29.12.2012

Prokuratura Rejonowa Kielce-Wschód w Kielcach (prokurator Katarzyna Kasowska-Pedrycz)

4 Ds. 522/12

pdf

postanowienie

o umorzeniu śledztwa kolejny klasyczny przejaw tzw. „grudniowej sprawiedliwości” (hurtowe kończenie przez prokuratora wraz z końcem roku trudnych, kontrowersyjnych spraw, celem ratowania statystyk, skutkujące błędnymi decyzjami i niskim poziomem merytorycznym ich uzasadnień); po zaledwie 2 dniach od uwzględnienia zażalenia A9a pokrzywdzonego, prokurator ponownie umarza śledztwo, po raz kolejny stwierdzając, że zarówno urzędnicy, jak i schroniskowi lekarze weterynarii należycie wypełniali swoje obowiązki w zakresie zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom, przy czym treść uzasadnienia jest niemal wierną kopią uzasadnienia postanowienia A8 o umorzeniu śledztwa; prokurator po raz pierwszy prawidłowo kwalifikuje działania zarówno urzędników, jak i lekarzy z art. 231 kk w zw. z art. 35 ustawy o ochronie zwierząt

A12

14.01.2013

SOZ

4 Ds. 522/12

pdf

zażalenie

na postanowienie o umorzeniu śledztwa A11 skarżący podnosi, iż pomimo przedłużenia śledztwa o kolejne pół roku i zlecenia przeprowadzenia nowych czynności, uzasadnienie postanowienia A11 nie zawiera żadnych nowych argumentów i jest jedynie powtórzeniem treści uzasadnienia postanowienia A8 o umorzeniu śledztwa; skarżący ponawia więc krytykę niewłaściwej oceny materiału dowodowego i niewłaściwej oceny prawnej dokonanej przez prokuratora

A13

08.07.2013

Sąd Rejonowy w Kielcach (SSR Dorota Baran)

II Kp 94/13

pdf

postanowienie

o pozostawieniu zażalenia na postanowienie o umorzeniu śledztwa A12 bez rozpoznania Sąd ocenia postanowienie prokuratora A4 o odmowie wszczęcia śledztwa jako postanowienie o umorzeniu śledztwa, uznaje nieprawidłowość decyzji prokuratora o przychyleniu się do zażalenia A9a pokrzywdzonego, wytyka nieprawidłowość pouczeń kierowanych do pokrzywdzonego oraz stwierdza, że w aktualnym układzie procesowym pokrzywdzonemu służy prawo wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia, a nie zażalenie, które w związku z tym pozostawiono bez rozpoznania

A14

19.07.2013

Prokuratura Rejonowa Kielce-Wschód w Kielcach

II Kp 94/13

pdf

zażalenie

na postanowienie o pozostawieniu zażalenia na postanowienie o umorzeniu śledztwa bez rozpoznania A13 zaskarżone postanowienie Sądu obnażało matactwa prokuratora i wyraźnie określało dalszy kierunek postępowania, tj. prawo pokrzywdzonego do złożenia subsydiarnego aktu oskarżenia (a więc samodzielnego oskarżenia mocodawców eksterminacji zwierząt w miejskim schronisku - bez udziału oskarżyciela publicznego); wobec powyższego, nie było w interesie prokuratora, aby takie postanowienie się ostało

A15

30.10.2013

 

Sąd Rejonowy w Kielcach (SSR Joanna Wojewodzic-Wojtyna)

II Kp 94/13

pdf

postanowienie

o uchyleniu postanowienia o pozostawieniu zażalenia na postanowienie o umorzeniu śledztwa bez rozpoznania A13 Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział II Karny po raz trzeci ocenia charakter postanowienia prokuratora A4 o odmowie wszczęcia śledztwa – postanowienia Sądu A6 i A13 uznawały to postanowienie jako umorzenie śledztwa, tymczasem postanowienie A15 kwalifikuje je nominalnie (tak jak prokurator życzył je sobie nazwać), a więc jako odmowę wszczęcia śledztwa; skutkiem tego Sąd nie stwierdza zaistnienia układu procesowego, umożliwiającego pokrzywdzonemu złożenie subsydiarnego aktu skarżenia, a jedynie zażalenia, które wobec tego powinno być rozpoznane; ponadto Sąd stwierdza, iż nie jest jego rolą zmiana charakteru prawnego decyzji prokuratora, w którego działaniach Sąd nie zauważa zresztą żadnych uchybień; rozbieżność orzekania Sądu Rejonowego w Kielcach w jednej i tej samej sprawie wskazuje na dużą determinację „wymiaru sprawiedliwości” do uchronienia przed odpowiedzialnością karną urzędników miejskich

A16

09.12.2013

Sąd Rejonowy w Kielcach (SSR Dorota Baran)

II Kp 94/13

pdf

postanowienie

o utrzymaniu w mocy postanowienia o umorzeniu śledztwa A11 Sąd nie podzielił zarzutów pokrzywdzonego, uznając je jedynie za „polemikę” ze stanowiskiem prokuratora; wg Sądu prokurator rzetelnie zebrał i ocenił dowody oraz zastosował prawidłową ocenę prawnokarną zachowania urzędników, lekarzy weterynarii oraz prezesa i pracowników spółki zarządzającej schroniskiem, czego dowodem miał być akt oskarżenia skierowany przez prokuratora przeciwko kierownikowi schroniska

komentarz: Tym samym ten wątek postępowania w sprawie eksterminacji i znęcania się nad tysiącami zwierząt w kieleckim schronisku został prawomocnie zakończony. W jego trakcie, niejednokrotnie rażąco naruszając prawo, prokurator udowodnił, iż nie ma zamiaru pociągać do odpowiedzialności nikogo oprócz kierownika schroniska (funkcjonującego w sprawie jako kozioł ofiarny). Prezydent Miasta Kielce, jego urzędnicy, członkowie spółki miejskiej, zarządzającej przez wiele lat schroniskiem oraz zatrudnieni tam lekarze weterynarii mogli liczyć ze strony kieleckiej prokuratury na pełną i kompleksową ochronę. W tę ochronę wpisał się również sąd, który ostatecznie podtrzymał matactwa prokuratora.

 

B. wątek wtórny - I subsydiarny akt oskarżenia (postępowanie w sprawie odpowiedzialności karnej urzędników miejskich, zarządu PUK oraz lekarzy weterynarii)

A1a - A8 wątku pierwotnego

B9

08.08.2012

SOZ

4 Ds. 213/12

pdf

I subsydiarny akt oskarżenia

przeciwko Wojciechowi Lubawskiemu, Czesławowi Gruszewskiemu, Krzysztofowi Soleckiemu, Bogdanowi Klikowiczowi, Wojciechowi Grubnerowi, Wojciechowi Kiełkowi o przestępstwo z art. 35 ustawy o ochronie zwierząt wobec zaistnienia układu procesowego przewidzianego przez art. 55 kpk (powtórne wydanie przez prokuratora postanowienia o umorzeniu śledztwa A8, przy czym postanowienie A4 błędnie nazwane przez prokuratora odmową wszczęcia śledztwa), pokrzywdzony wykorzystał swoje uprawnienie procesowe do samodzielnego złożenia subsydiarnego aktu oskarżenia

B10

23.11.2012

Sąd Rejonowy w Kielcach (SSR Krzysztof Armański)

II K 748/12

pdf

postanowienie

o umorzeniu postępowania umorzenie postępowania z powodu braku skargi uprawnionego oskarżyciela, gdyż, zdaniem Sądu, w sprawie nie istnieje układ procesowy, umożliwiający złożenie subsydiarnego aktu oskarżenia (Sąd postanowienie A4 traktuje jako odmowę wszczęcia śledztwa, a nie umorzenie śledztwa)

B11

29.11.2012

SOZ

II K 748/12

pdf

zażalenie

na postanowienie o umorzeniu postępowania B10 skarżący zarzuca Sądowi naruszenie art. 118 kpk, a więc zasady, że znaczenie czynności procesowej ocenia się według treści złożonego oświadczenia; zgodnie z tą zasadą, postanowienie A4 stanowiło umorzenie, a nie odmowę wszczęcia śledztwa, a więc spełniony był układ procesowy, umożliwiający złożenie przez skarżącego subsydiarnego aktu oskarżenia

B12

21.02.2013

Sąd Okręgowy w Kielcach (SSO: Zbigniew Karamara, Anna Szeliga, Aleksandra Babilon-Domagała)

IX Kz 800/12

pdf

postanowienie

o uchyleniu postanowienia o umorzeniu postępowania B10 sąd odwoławczy zarzuca sądowi I instancji brak głębszej analizy procesowego znaczenia postanowienia A4, ale jednocześnie nakazuje rozważyć, czy w niniejszej sprawie skarżący może być uznany za pokrzywdzonego

B13

10.04.2013

Sąd Rejonowy w Kielcach (SSR Anna Jordan-Chajczyk)

II K 748/12

pdf

postanowienie

o umorzeniu postępowania umorzenie postępowania z powodu braku skargi uprawnionego oskarżyciela, gdyż, zdaniem Sądu, w sprawie nie istnieje układ procesowy, umożliwiający złożenie subsydiarnego aktu oskarżenia (Sąd nadal traktuje postanowienie A4 jako odmowę wszczęcia śledztwa, a nie umorzenie śledztwa); ponadto, idąc tropem podsuniętym przez sąd odwoławczy, Sąd uznaje, iż SOZ nie ma w tym postępowaniu przymiotu pokrzywdzonego, gdyż postanowienia prokuratora nie kwalifikowały działań urzędników z art. 35 ustawy o ochronie zwierząt, a zatem i z tego powodu nieuprawnione jest złożenie subsydiarnego aktu oskarżenia przeciwko urzędnikom

B14

22.04.2013

SOZ

II K 748/12

pdf

zażalenie

na postanowienie o umorzeniu postępowania B13 skarżący dowodzi, że zakres postępowania z subsydiarnego aktu oskarżenia wyznaczony został nie przez kwalifikację prawną przyjętą przez prokuratora, ale przez okoliczności zawarte w złożonych doniesieniach oraz podniesione w postępowaniu zażaleniowym, a te wskazują na popełnienie przestępstw przeciwko ochronie zwierząt, co nadaje skarżącemu status pokrzywdzonego, a tym samym możliwość złożenia subsydiarnego aktu oskarżenia

B15

20.06.2013

Sąd Okręgowy w Kielcach (SSO: Krzysztof Sójka, Andrzej Ślusarczyk, SSR Dorota Kaniowska)

IX Kz 332/13

pdf

postanowienie

o utrzymaniu w mocy postanowienia o umorzeniu postępowania B13 jedna z bardziej bulwersujących decyzji procesowych w tej sprawie – sąd odwoławczy podziela wszystkie argumenty skarżącego, a jednak utrzymuje w mocy skarżone postanowienie; i tak, Sąd ostatecznie przesądza, że postanowienie A4 stanowiło umorzenie śledztwa, a SOZ niewątpliwie posiada w tej sprawie status pokrzywdzonego; pomimo to, Sąd nadal nie stwierdza istnienia w sprawie właściwego układu procesowego, który wg Sądu zniweczony został przez nieuprawnione uwzględnienie przez prokuratora zażalenia pokrzywdzonego, co uchyliło postanowienie A8 o umorzeniu śledztwa (przy czym uwzględnienie zażalenia nastąpiło w dniu 27.12.2012, zaś wniesienie subsydiarnego aktu oskarżenia z zachowaniem miesięcznego terminu od powtórnego umorzenia, a więc w dniu 08.08.2012)

komentarz: Tym samym kolejny wątek postępowania w sprawie eksterminacji i znęcania się nad tysiącami zwierząt w kieleckim schronisku został prawomocnie zakończony. Wbrew stanowisku sądu odwoławczego, sąd I instancji nie uznał postanowienia A4 jako umorzenia dochodzenia, co wpłynęło na błędną ocenę, iż w sprawie nie istnieje układ procesowy, uprawniający pokrzywdzonego do złożenia subsydiarnego aktu oskarżenia. W nieuzasadniony sposób podważane było też prawo SOZ do występowania w sprawie jako pokrzywdzony. Ostatecznie jednak sprawa została prawomocnie umorzona z powodu wadliwej interpretacji przepisów postępowania karnego przez Sąd Okręgowy w Kielcach w postanowieniu B15, który z jednej strony uznał, że subsydiarny akt oskarżenia został złożony w czasie kiedy istniał układ procesowy, tzn. „kiedy prawnie skutecznym było postanowienie prokuratora o umorzeniu śledztwa z dnia 29.06.2012”, z drugiej zaś strony, że jednak „przedwcześnie” (str. 7 uzas. postanowienia B15). Następnie Sąd z jednej strony uznaje decyzję prokuratora o przychyleniu się do zażalenia za błędną, z drugiej jednak stwierdza, że przepisy kpk nie wykluczają takiej sytuacji, „nawet wobec skierowania subsydiarnego aktu oskarżenia” (str. 7 uzas. postanowienia B15). Skutkiem tego Sąd zatwierdził prawo prokuratora do bezkarnego niweczenia układu procesowego i to niemalże 5 miesięcy po złożeniu przez pokrzywdzonego subsydiarnego aktu oskarżenia. Tym samym Sąd pozwolił na to, aby negatywne konsekwencje procesowe niezgodnego z prawem działania prokuratora („podmiotu fachowego”) obciążały pokrzywdzonego. Przy takiej interpretacji przepisów, wręcz niemożliwym jawi się złożenie subsydiarnego aktu oskarżenia w sprawach z jakiś powodów niewygodnych dla prokuratora.

 

C. wątek wtórny - II subsydiarny akt oskarżenia (postępowanie w sprawie odpowiedzialności karnej urzędników miejskich, zarządu PUK oraz lekarzy weterynarii)

A1a - A11 wątku pierwotnego

C12

05.02.2013

SOZ

4 Ds. 522/12

pdf

II subsydiarny akt oskarżenia

przeciwko Wojciechowi Lubawskiemu, Czesławowi Gruszewskiemu, Krzysztofowi Soleckiemu, Bogdanowi Klikowiczowi, Wojciechowi Grubnerowi, Wojciechowi Kiełkowi o przestępstwo z art. 35 ustawy o ochronie zwierząt wobec zaistnienia układu procesowego przewidzianego przez art. 55 kpk (powtórne wydanie przez prokuratora postanowienia o umorzeniu śledztwa A11, przy czym postanowienie A4 błędnie nazwane przez prokuratora odmową wszczęcia śledztwa), pokrzywdzony wykorzystał swoje uprawnienie procesowe do samodzielnego złożenia subsydiarnego aktu oskarżenia

C13

19.03.2013

Sąd Rejonowy w Kielcach (SSR Kamil Czyżewski)

II K 98/13

pdf

postanowienie

o umorzeniu postępowania Sąd umarza postępowanie z powodu litispendencji, tj. stwierdza, że sprawa w identycznym układzie procesowym, co do tych samych czynów i tych samych osób zawisła już przed sądem (Sąd powołuje się na postępowanie toczące się z I subsydiarnego aktu oskarżenia B9)

C14a

02.04.2013

SOZ

II K 98/13

pdf

zażalenie

na postanowienie o umorzeniu postępowania C13

skarżący zarzuca Sądowi błędną analizę zgromadzonego materiału – I subsydiarny akt oskarżenia B9 i II subsydiarny akt oskarżenia C12 nie zostały wniesione „w dokładnie takim samym układzie procesowym”, a więc nie można tutaj mówić o zawisłości tej samej sprawy przed sądem

C14b

22.04.2013

SOZ

IX Kz 262/13

pdf

uzupełnienie zażalenia C14a

na postanowienie o umorzeniu postępowania C13 skarżący podkreśla fakt różnej kwalifikacji prawnej przyjętej przez prokuratora w obu postanowieniach o umorzeniu śledztwa A8 i A11, co dodatkowo świadczy o odmienności układów procesowych, w których wniesione zostały oba subsydiarne akty oskarżenia

C15

 

20.06.2013

Sąd Okręgowy w Kielcach (SSO: Bogna Kuczyńska, Tomasz Nowak, Aleksandra Babilon-Domagała)

IX Kz 262/13

pdf

postanowienie

o uchyleniu postanowienia o umorzeniu postępowania C13 sąd odwoławczy podziela argumenty skarżącego o braku tożsamości układów procesowych, w których wniesione zostały oba subsydiarne akty oskarżenia i stwierdza, że mamy do czynienia z dwiema różnymi sprawami

C16

24.02.2014

Sąd Rejonowy w Kielcach (SSR Robert Dróżdż)

II K 98/13

pdf

postanowienie

o umorzeniu postępowania Sąd nie stwierdza istnienia układu procesowego, gdyż nadal z uporem (i wbrew postanowieniu tego samego Sądu Rejonowego w Kielcach A6 oraz postanowieniu Sądu Okręgowego w Kielcach B15, które jednakże formalnie nie były wiążące w tej sprawie) traktuje postanowienie A4 jako odmowę wszczęcia śledztwa, a nie umorzenie śledztwa; jednocześnie Sąd dokonuje nieprawidłowej oceny znamion przestępstwa z art. 35 u.o.z., dzięki czemu może stwierdzić oczywisty brak merytorycznych podstaw oskarżenia, gdyż za „skrajnie nieuprawnione”, „rażące dowolnością” i „nie do pomyślenia” uznaje zarzuty, iż oskarżeni umyślnie znęcali się na zwierzętami; ostatecznie Sąd stara się ochronić oskarżonych przed „nieuprawnioną stygmatyzacją” procesu karnego; jednym słowem - kolejna kompromitacja sądu w tej sprawie

C17

11.04.2014

SOZ

II K 98/13

pdf

zażalenie

na postanowienie o umorzeniu postępowania C16 poniżającym dla skarżącego jest okoliczność, że po raz enty musi ustosunkowywać się do tych samych bredni i prawniczego bełkotu Sądu, pomimo iż status postanowienia prokuratora A4 został już materialnie określony przez Sąd Okręgowy w Kielcach jako umorzenie śledztwa; ponadto skarżący zarzuca Sądowi wadliwą ocenę znamion przestępstwa znęcania się nad zwierzętami - przez pryzmat przestępstwa znęcania się nad ludźmi

C18

05.09.2014

Sąd Okręgowy w Kielcach (SSO: Klaudiusz Senator, Adam Zarzycki, Marcin Chałoński)

IX Kz 266/14

pdf

postanowienie

o uchyleniu postanowienia o umorzeniu postępowania C16 sąd odwoławczy po raz kolejny podkreśla, że postanowienie A4 o odmowie wszczęcia śledztwa, stanowiło w istocie umorzenie śledztwa, a więc istnieje układ procesowy do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia; Sąd krytykuje także mało wnikliwe uzasadnienie umorzenia postępowania z powodu rzekomego oczywistego braku merytorycznych podstaw oskarżenia

Dnia 17.12.2015 r., po ponad 5 latach od naszego zawiadomienia o przestępstwach popełnianych na zwierzętach w schronisku w Dyminach, rozpoczął się proces z subsydiarnego aktu oskarżenia złożonego przez nasze Stowarzyszenie, przeciwko Krzysztofowi Soleckiemu (byłemu prezesowi PUK) oraz Bogdanowi Klikowiczowi (byłemu dyrektorowi ds. Technicznych PUK). O dziwo, oskarżeni stawili się na rozprawę i udało się odczytać akt oskarżenia. Obaj oskarżeni, co już było zgodne z przewidywaniami, nie przyznali się do winy, odmówili składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania. Ponadto, oskarżony B. Klikowicz złożył kolejny wniosek o umorzenie postępowania, którego sąd nie uwzględnił.

C19

21.06.2018

Sąd Rejonowy w Kielcach (SSR Bożena Kotwa-Surowska)

II K 98/13

pdf

wyrok

o uznaniu oskarżonych winnymi pomimo że Sąd uznaje winę oskarżonych, to jednocześnie stwierdza, że zarówno stopień winy, jak i społecznej szkodliwości czynu nie były wysokie, co wpłynęło na symboliczny wymiar kary

C20

05.12.2018

Prokuratura Rejonowa Kielce-Wschód w Kielcach (prokurator Katarzyna Kasowska-Pedrycz)

II K 98/13

pdf

apelacja

od wyroku C19 apelacja wywiedziona na korzyść oskarżonych; prokurator zarzuca Sądowi obrazę prawa materialnego, procesowego oraz błąd w ustaleniach faktycznych, aby ostatecznie stwierdzić, że całokształt okoliczności sprawy prowadzi do wniosków potwierdzających tezy aktu oskarżenia (?)

C21

10.12.2018

obrońca oskarżonego Krzysztofa Soleckiego

II K 98/13

pdf

apelacja

od wyroku C19 apelacja wywiedziona na korzyść oskarżonego Krzysztofa Soleckiego; apelujący zarzuca Sądowi błąd w ustaleniach faktycznych, naruszenie zasady swobodnej oceny dowodów oraz zasady in dubio pro reo; ostatecznie obrońca stwierdza, że lepiej, aby większa liczba zwierząt żyła w schronisku w zagęszczeniu, w nieco gorszych warunkach, niż mniejsza w bardziej komfortowych, podczas gdy pozostałe skazane byłyby na eksterminację

C22

20.12.2018

SOZ

II K 98/13

pdf

apelacja

od wyroku C19 apelacja wywiedziona na niekorzyść oskarżonych

C23

25.01.2019

SOZ

II K 98/13

pdf

odpowiedź

na apelacje C20, C21
 

C24

21.10.2019

Sąd Okręgowy w Kielcach (SSO: Lena Romańska, Leszek Grzesiak, Krzysztof Sójka)

IX Ka 280/19

pdf

wyrok

o utrzymaniu w mocy wyroku C19

 

 

Ca. wątek wtórny - II subsydiarny akt oskarżenia (postępowanie w sprawie odpowiedzialności karnej urzędników miejskich)

  C12 - C18 wątku wtórnego - II subsydiarny akt oskarżenia

Ca19

09.06.2015

Sąd Rejonowy w Kielcach (SSR Bożena Kotwa-Surowska)

II K 98/13

pdf

postanowienie

o wyłączeniu do odrębnego rozpoznania sprawy przeciwko Wojciechowi Lubawskiemu i Czesławowi Gruszewskiemu o przestępstwo z art. 35 ustawy o ochronie zwierząt Sąd stwierdza, że zachodzą okoliczności utrudniające łączne rozpoznanie spraw urzędników miejskich, przedstawicieli PUK i lekarzy weterynarii

Ca20

15.10.2015

SOZ

II K 98/13

pdf

skarga

na postanowienie o wyłączeniu sprawy Ca19 skarżący dowodzi, że działania Sądu w sprawie są niezrozumiałe i nieracjonalne z punktu widzenia ekonomiki procesowej oraz utrudnią ocenę roli wszystkich osób mających wpływ na kształtowanie warunków utrzymywania zwierząt w miejskim schronisku

Ca21

07.09.2015

Sąd Rejonowy w Kielcach (SSR Monika Marcinkowska)

II K 294/15

pdf

postanowienie

o umorzeniu postępowania umorzenie postępowania z powodu "rzucającego się w oczy", oczywistego braku faktycznych podstaw oskarżenia; Sąd stwierdza, iż oskarżyciel subsydiarny nie udowodnił, aby pomimo stwierdzonych złych warunków panujących w schronisku, urzędnicy miejscy działali w celu sprawiania zwierzętom bólu i cierpień

Ca22

13.10.2015

SOZ

II K 294/15

pdf

zażalenie

na postanowienie o umorzeniu postępowania Ca21 skarżący krytykuje nieprawidłową ocenę znamion przestępstwa z art. 231 k.k. i 35 u.o.z., brak ustalenia przez Sąd związku przyczynowego pomiędzy czynami oskarżonych, a warunkami utrzymywania zwierząt w schronisku oraz pobieżną i nieuważną lekturę aktu oskarżenia

Ca23

29.01.2016

Sąd Okręgowy w Kielcach (SSO Andrzej Ślusarczyk)

IX Kz 615/15

pdf

postanowienie

o utrzymaniu w mocy postanowienia o umorzeniu postępowania Ca21 sąd odwoławczy ustala, że do obowiązków oskarżonych nie należał ani bezpośredni nadzór nad schroniskiem, ani nad PUK, jak również, że oskarżeni nie działali z zamiarem bezpośrednim krzywdzenia zwierząt w schronisku

Ca24

04.05.2016

06.05.2016

SOZ

IX Kz 615/15

pdf

pdf

wniosek

do Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego o kasację nadzwyczajną postanowienia Ca23

wnioskodawca zarzuca Sądowi: nierozpoznanie zarzutu aktu oskarżenia, tj. poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, „kto faktycznie sprawował bezpośredni nadzór nad schroniskiem”, zamiast „kto faktycznie utrzymywał zwierzęta w schronisku”, dezinterpretację znamion przestępstwa znęcania się nad zwierzętami oraz zignorowanie negatywnej oceny działań Urzędu Miasta przez NIK

komentarz: Zaiste imponujące były wysiłki kieleckiego "wymiaru sprawiedliwości" w uchronieniu Prezydenta Miasta Kielce Wojciecha Lubawskiego od odpowiedzialności karnej za masową eksterminację bezdomnych zwierząt w miejskim schronisku. Zarówno sądy, jak i prokuratura, pospolicie łamały prawo, mataczyły albo po prostu "rżnęły głupa", prześlizgując się nad zebranym materiałem dowodowym - nie zauważając kompromitujących urzędników faktów (np. negatywnej oceny NIK), albo rażąco błędnie je interpretując. Kompleksowej ochronie urzędników i rozmyciu istoty sprawy służyło również niedorzeczne podzielenie naszego subsydiarnego aktu oskarżenia na 3 osobne postępowania: dotyczące urzędników samorządowych, zarządu PUK oraz lekarzy weterynarii. Ponieważ jednak "wymiar sprawiedliwości" ostatecznie zgrał się ze wszystkich możliwych wybiegów, trików i kruczków prawnych, establishment podjął decyzję, aby prezydenta chronić za wszelką cenę, nawet kosztem pomniejszych graczy.

Tylko dlatego, dnia 17 grudnia 2015 r. rozpoczął się proces Krzysztofa Soleckiego (byłego prezesa PUK) oraz Bogdana Klikowicza (byłego dyrektora ds. Technicznych PUK), a 31 marca 2016 r. lekarzy weterynarii Wojciecha Kiełka i Wojciecha Grubnera. Ostateczne skierowanie tych spraw na rozprawy dowodzi, że wcześniejsze siedmiokrotne umarzanie postępowania z naszego subsydiarnego aktu oskarżenia było jedynie bezprawną grą "wymiaru sprawiedliwości", obliczoną na zmęczenie przeciwnika i zanudzenie opinii publicznej.

Przebieg postępowań dot. oceny działań Prezydenta Miasta Kielce w sprawie miejskiego schroniska dowodzi głębokiego uzależnienia kieleckich sądów i prokuratur od ratusza oraz służalczego charakteru władzy sądowniczej wobec wykonawczej. Niestety, niezależność i niezawisłość polskiego wymiaru sprawiedliwości to jedynie bolesna fikcja.

 

Cb. wątek wtórny - II subsydiarny akt oskarżenia (postępowanie w sprawie odpowiedzialności karnej lekarzy weterynarii)

  C12 - C18 wątku wtórnego - II subsydiarny akt oskarżenia

Cb19

08.10.2015

Sąd Rejonowy w Kielcach (SSR Bożena Kotwa-Surowska)

II K 98/13

pdf

postanowienie

o wyłączeniu do odrębnego rozpoznania sprawy przeciwko Wojciechowi Kiełkowi i Wojciechowi Grubnerowi o przestępstwo z art. 35 ustawy o ochronie zwierząt Sąd stwierdza, że zachodzą okoliczności utrudniające łączne rozpoznanie spraw przedstawicieli PUK i lekarzy weterynarii

Cb20

21.12.2015

SOZ

II K 98/13

pdf

skarga

na postanowienie o wyłączeniu sprawy Cb19 skarżący dowodzi, że działania Sądu w sprawie są niezrozumiałe i nieracjonalne z punktu widzenia ekonomiki procesowej oraz utrudnią ocenę roli wszystkich osób mających wpływ na kształtowanie warunków utrzymywania zwierząt w miejskim schronisku

Cb21

04.12.2015

Sąd Rejonowy w Kielcach (SSR Agnieszka Treszczotko)

II K 515/15

pdf

postanowienie

o połączeniu  do wspólnego rozpoznania sprawy przeciwko Wojciechowi Kiełkowi i Wojciechowi Grubnerowi ze sprawą sygn. akt II K 98/13 Sąd stwierdza, że względy ekonomii procesowej nakazują połączenie sprawy lekarzy weterynarii ze sprawą przedstawicieli PUK, gdyż zarzuty w obu przypadkach są ze sobą ściśle związane

Cb22

17.12.2015

Sąd Rejonowy w Kielcach (SSR Bożena Kotwa-Surowska)

II K 98/13

pdf

postanowienie

o wyłączeniu do odrębnego rozpoznania sprawy przeciwko Wojciechowi Kiełkowi i Wojciechowi Grubnerowi Sąd ponownie stwierdza, że zachodzą okoliczności utrudniające łączne rozpoznanie spraw przedstawicieli PUK i lekarzy weterynarii

Cb23

07.01.2016

Prezes Sądu Rejonowego w Kielcach (SSR Agnieszka Smerdzyńska)

II K 98/13

pdf

odpowiedź

na skargę Cb20 prezes Sądu stwierdza, że przedmiot skargi dotyczy materii niezawisłości sędziowskiej i jako taki nie podlega adm. nadzorowi ze strony prezesa Sądu, aczkolwiek sprawa jako "stara" objęta już została takim nadzorem

Dnia 31.03.2016 r., po ponad 5 latach od naszego zawiadomienia o przestępstwach popełnianych na zwierzętach w schronisku w Dyminach, rozpoczął się proces z subsydiarnego aktu oskarżenia złożonego przez nasze Stowarzyszenie, przeciwko lekarzom weterynarii Wojciechowi Kiełkowi i Wojciechowi Grubnerowi.  Oskarżeni stawili się na rozprawę i udało się odczytać akt oskarżenia. Oczywiście obaj oskarżeni nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień.

Sygn. akt II K 645/15, sędzią referentem w tej sprawie jest SSR Agnieszka Treszczotko.

próby wyłączenia prokuratur kieleckich

17.11.2010

 

03.12.2010

nasz I wniosek o wyłączenie ze sprawy kieleckich prokuratur (in fine doniesienia)

odmowna odpowiedź Prokuratury Okręgowej w Kielcach

pdf

 

pdf

09.12.2010

 

18.01.2011

nasz II wniosek o wyłączenie ze sprawy kieleckich prokuratur

odmowna odpowiedź Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie

pdf

  pdf

17.01.2012

 

 

12.03.2012

nasza skarga na działania Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód wraz z III wnioskiem o wyłączenie ze sprawy kieleckich prokuratur
 
Prokuratura Okręgowa w Kielcach uznała skargę za niezasadną oraz odmówiła uwzględnienia wniosku

pdf

 

 

pdf  pdf

10.04.2012

25.05.2012

nasza skarga do Prokuratora Generalnego..., rozpatrzona oczywiście przez Prokuraturę Okręgową w Kielcach

pdf

pdf

23.05.2012 bełkot prokuratur obalony dopiero postanowieniem sądu

pdf

Apel o adopcje

15 marzec 2019
12 luty 2019
11 luty 2019

Już w nowym domu

18 październik 2016
18 październik 2016
19 październik 2016

Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji

analytics  Google Analytics